Aangifte van R. Geissen tegen Z. Mehraban en Mr. P.H. Ruijzendaal vanwege moord bij politie Utrecht

caret-down caret-up caret-left caret-right
De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
POLITIE UTRECHT
DISTRICT UTRECHT STAD
ONDERSTEUNING & BEDRIJFSVOERING
INTAKE & SERVICE KAAP HOORN
Telefoon 09008844
proces-verbaalnummer : PL0910/2010247778-1
(HKSnr: PL0920.920.2010.6890)
Pleegplaats werkgebied : Zeist Binnen Zeist/Bunnik

P R O C E S – V E R B A A L
Aangifte

 


Plaats delict : Laan van Vollenhove 2175, 3706 GW Zeist
HKS object : Woning, overige
Pleegdatum/-tijd : tussen dinsdag 1 januari 2008 te 00:00 uur en
woensdag 13 oktober 2010 te 00:00 uur
Verbalisant : MDNDR023, Politie Utrecht

Ik, verbalisant, MDNDR023, Politie Utrecht, verklaar het volgende:

Op woensdag 13 oktober 2010 te 14.34 uur, verscheen voor mij, in het
politiebureau, Kaap Hoorndreef 3 te Utrecht, een persoon die mij opgaf
te zijn:

Achternaam : Geissen
Voornamen : Ralph
Geboren : 13 april 1977
Geboorteplaats : Utrecht in Nederland
Geslacht : Man
Nationaliteit : Nederlandse
Adres : Onbekend 9999
Plaats : Onbekend
Land : Onbekend

Hij deed aangifte terzake de ondergenoemde feiten en verklaarde het
volgende:

“Tussen dinsdag 1 januari 2008 te 00.00 uur en woensdag 13 oktober 2010
te 00.00 uur werd op Laan van Vollenhove 2175, 3706 GW, Zeist, het in de
aanhef vermelde feit gepleegd.

Ik doe aangifte van oplichting, bedreiging, smaad/laser, afleggen van
valse aangifte, afpersing/afdreiging, belaging, inzegening van informeel
moslimhuwelijk, medeplichtigheid aan moord.
188 Wetboek van Strafrecht
326 Wetboek van Strafrecht
45 lid 1 Wetboek van Strafrecht
261 lid 1 Wetboek van Strafrecht
285 lid 1 Wetboek van Strafrecht


Form.nr: 628615 – PVAANG – Blad 1 –
LFN12.2.11

Proces-verbaalnummer PL0910 2010247778-1
Politie Utrecht


317 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Ik heb eerder onder nummer 09-192579 aangifte gedaan namens mijn bedrijf
Advios Assurantien BV. Echter wil ik ook aangifte doen namens mijzelf.

Ik doe aangifte tegen advocaat Peter Hans Ruijzendaal en Haroen
Mehraban. Haroen is de verloofde geweest van Narges Achikzei. Narges
Achikzei is een ex-werknemer geweest.

Mijn adres is geheim, ik wil mijn adres niet opgeven. De politie kan
schriftelijk via strafrechtadvocaat mr. J.A.W. Enoch, Postbus 4063, 3502
HB Utrecht communiceren.

Deze aangifte moet worden gekoppeld aan mutatie 08-146199. De rechter
heeft erkend dat er sprake is van een “subtiele doodsbedreiging”. De
afzender van de “subtiele doodsbedreiging” is zeer waarschijnlijk een
dadergroep met IP adressen 838759231, 82169250170 en 868835142.

Deze aangifte moet worden gekoppeld aan 09-192579 die is gekoppeld aan
08-274993, 2008.30608, 2008.30671 en 2008.30270.

Abn Amro rekeninummer 478632320 staat geregistreerd op naam van
Narges Mehraban, geboren op 19 september 1986. Narges en Haroen Mehraban
zijn via een informeel moslimhuwelijk met elkaar gehuwd en ze hebben een
valse aangifte tegen mij afgelegd onder procesnummer 08-365181 op basis
waarvan twee civiele rechtszaken tegen mij en Advios Assurantien B.v.
zijn aangespannen door Narges Achikzei, Sahar Achikzei, Haroen Mehraban
en hun raadsman Peter Hans Ruijzendaal. Omdat verbalisant bij politie
Zeist destijds alleen de NAW gegevens bij Abn Amro had opgevraagd in
plaats van de personaliagegevens heeft de officier van justitie haar
broddelwerk en de valse aangifte beslist om een strafzaak tegen mij in
gang te zetten vanwege smaad/laster en stalking (16/440678-09).
Dadergroep is nog steeds vastbesloten om mij veroordeeld te krijgen. Een
goedbedoelde e-mail van mij toegestuurd aan Sahar Achikzei direct na de
moord op Narges Achikzei is door Peter Hans Ruijzendaal met een
schrijven van zijn hand toegevoegd aan mijn strafdossier.

Deze aangifte moet worden gekoppeld aan 20083217 die is gekoppeld aan
2009180, 2009583, 2009177855, 20095369, 20083217, 20093796, 20092059.
Het “heerschap N. Mehraban” zou de NAW en telefoongegevens van mevrouw
Buitendijk uit Sneek hebben misbruikt voor een nieuwe oplichtingcampagne
bij MarktPlaats.nl.

Narges Achikzei is vermoord door een zus van een vriend van Haroen
Mehraban, omdat zij wilde trouwen met een man van haar eigen keuze.
Haroen Mehraban beweerde dat Narges Achikzei telefonisch had geschreeuwd
“Help! Drie mannen houden mij vast!”. Haroen Mehraban en zijn
schoonmoeder wezen direct naar mij als verdachte/dader/opdrachtgever.
Een rechercheur vertelde dat alle Afghanen die zij hebben gesproken mijn
naam hebben genoemd, mij werd ernstig afgeraden om naar de begrafenis te
gaan. De politie kon mij niet beschermen. De rechercheur betitelde het als
de “ernstigste vorm van smaad”. De rechercheurs hebben de (schoon)familie
van Narges Achikzei verschillende malen tevergeefs verzocht om de
smadelijke berichtgeving jegens mij te staken.


Form.nr: 628615 – PVAANG – Blad 2 –
LFN12.2.11

Proces-verbaalnummer PL0910 2010247778-1
Politie Utrecht


Het lijkt er op dat de broer van MDNDR021 een klusje heeft opgeknapt
voor zijn vriend Haroen Mehraban en dat hij zich verschuilt achter
pseudoniemen “EFG11” bij FOK!
Forum en ”Ongelovig neuker”, ”Wij leven als een leeuw” bij het forum
“god.voor.dommen.nl” en achter ip adres 8680168141. Indien uit
rechercheonderzoek blijkt dat deze gedachte op waarheid berust dan maakt
ip adres 6221619250 goede kans om aangemerkt te worden als een van de
opdrachtgevers van de brandmoord.

Ik heb aanwijzingen dat Maiwand Achikzei zeker een maand voor de
moordaanslag de benzine heeft gekocht bij Fremouw Fuels Bv in Zeist. De
aanslag lijkt volledig in scene te zijn gezet en zeer goed
gecoördineerd. Narges Achikzei is er ingeluisd en men poogt dat ook met
mij te doen. Alles wat Haroen Mehraban en zijn schoonfamilie doen en
zeggen is mijns inziens persoon ingefluisterd door Peter Hans
Ruijzendaal. Als groep voeren zij een treurspel op voor de bühne en
wensen daarvoor betaald te worden. Als hun vijand zie ik het als mijn
taak om hun snode plannetjes te dwarsbomen.

Ik denk dat Haroen Mehraban en zijn letselschadeadvocaat Peter Hans
Ruijzendaal met hebzucht als motief uit zijn op het incasseren van
verzekeringsgeld. Dat zou één van de redenen zijn waarom Haroen Mehraban
en zijn schoonmoeder hebben toegekeken op het moment dat Narges Achikzei
vocht voor haar leven. Het zien van een stervende geliefde is een
noodzakelijk (traumatiserend) kwaad als men te zijner tijde 50.000 euro
affectieschade wenst te claimen bij de veroordeelde dader MDNDR021. De
aansprakelijkheidsverzekeraar van MDNDR021 zou dat bedrag moeten gaan
betalen. Haroen Mehraban/Sahar Achikzei (15.000) en Peter
Ruijzendaal (15.000) eisen geld van mij en Advios Assurantiën B.v.
op basis van dubieuze onherroepelijke vonnissen die zijn uitgesproken
door misleidde rechters. Haroen Mehraban en schoonfamilie hebben de
rechercheurs bij hun eerste ontmoeting direct gewezen op de vonnissen en
gezegd dat er door mij betaald moet worden. Mogelijk dat de broer van
MDNDR021 een deel van het geldbedrag is toegezegd bij een succesvolle
moordaanslag gevolgd door een levenslang zwijgen/liegen.

De opstelling van OM is tot dusverre onprofessioneel en
onbetrouwbaar. In eerste instantie werd mij door een rechercheur
toegezegd dat mijn aangifte met nummer 09-192579 door het rechercheteam
in behandeling was genomen. In krantenberichten werd er ook aan
gerefereerd dat er aangifte tegen de familie is gedaan vanwege
oplichtingpraktijken en dat mijn zaak is meegenomen in het onderzoek.
Klaarblijkelijk is het rechercheteam geschrokken van hetgeen dat men
aantrof en inmiddels wordt door een brigadier van politie Zeist sans
gene verwezen naar de brief van de officier van justitie en gezegd dat
mijn aangifte niet in behandeling is genomen en dat ik maar een
artikel-12 procedure in gang moet zetten als ik het oneens ben met de
beslissing van politiechef Zeist. Mij is geadviseerd om de zaak aan een
andere officier van justitie voor te leggen.

Ik zit inmiddels al langer dan twee jaar ondergedoken. Ik voel mij
ernstig bedreigt en heftig gezocht door een beruchte criminele
groepering. Naast de reputatieschade heb ik ook financieel nadeel
ondervonden van de criminele activiteiten van de dadergroep. Ik heb
kosten moeten maken vanwege het onderduiken, kosten moeten maken vanwege
allerlei dubieuze rechtszaken en ik kon vanwege gedoe met de verdachten
geen goede prijs vragen bij de verkoop van mijn aandelenpakket van


Form.nr: 628615 – PVAANG – Blad 3 –
LFN12.2.11

Proces-verbaalnummer PL0910 2010247778-1
Politie Utrecht


Advios Holding BV aan derden. Omdat Advios Holding BV vanwege het
faillissement van Advios Assurantiën BV ook in het faillissement
betrokken moet gaan worden zal voor mij als privé persoon en belangrijk
aandeelhouder de financiële schade alleen maar groter worden. Een
accountant bevestigd dat de financiële schade voor mij als privé
persoon als direct gevolg van de meerjarige afpersingcampagne van deze
dadergroep groter is dan 100.000 euro.

Het heeft er alle schijn van dat bepaalde elementen binnen OM
negatief staan tegenover handhaving van de wet- en regelgeving, specifiek
doel ik daarmee op het voorschrift voor brede vervolging bij eerwraak.
Sommigen zijn niet in staat om de zwarthartigheid van de verdachten te
doorgronden. Anderen doorzien de zwarthartigheid van de verdachten wel
waardoor er een tweedeling binnen het OM waarneembaar is.

Justitie is op basis van Europese regelgeving verplicht om bij eerwraak
tot brede vervolging over te gaan. Evenals dat justitie verplicht is om
bij een valse aangifte strafvervolging in te stellen tegen degenen die de
valse aangifte hebben afgelegd en/of daarvan (financieel) hebben
geprofiteerd. Het valse strafproces tegen mij als slachtoffer moet
vanzelfsprekend onmiddellijk door OM worden beëindigd zodra het OM
bekend is met de feiten dat Narges Achikzei, Haroen Mehraban en Peter
Hans Ruijzendaal zich hebben beziggehouden met de oplichting en een
valse aangifte hebben afgelegd om dat feit te camoufleren en hun
oplichtingpraktijken te continueren. Goede waakzame burgers moeten
kunnen vertrouwen op een betrouwbaar en integer OM. Ook voor het OM
geldt: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Als slachtoffer eis ik namens mijzelf en medegedupeerden dat het OM
zich keurig houdt aan gedane toezeggingen, wet- en regelgeving. Alle
verdachten moeten voor een strafrechter worden gebracht.
Politieambtenaren moeten niet de vergissing maken te denken dat het
ongestoord en ongestraft onwaarheden kan vertellen in deze zaak omdat
het slachtoffer toch maar een buitenlandse vrouw betreft en Afghanen
toch niets begrijpen van het Nederlands rechtssysteem. Er zijn ook
Nederlanders die in relatie stonden tot Narges Achikzei en precies weten
wat er aan de hand is en weten wanneer het OM onwaarheden verteld.

OM zou zich verre moeten houden van het verspreiden van verzonnen
fantasieverhalen in de media waarbij MDNDR021 door de dadergroep wordt
neergezet als de jaloerse liefdesrivale van Narges Achikzei. Het OM en de
Minister van Justitie, hebben immers al verschillende malen uitgesproken
dat eergerelateerd geweld zeer waarschijnlijk het motief vormt voor de
moord. Bij eergerelateerd geweld is er altijd sprake van een dadergroep.

Het totaal aan verzamelde berichten toont onomstotelijk aan dat Haroen
Mehraban en zijn schoonmoeder behoren tot initiatiefnemers van de valse
lastercampagne jegens mij. Indien zij voor een strafrechter worden
gebracht en veroordeelt dan verdwijnt voor hen ook de mogelijkheid om te
zijner tijd affectieschade te claimen.


Form.nr: 628615 – PVAANG – Blad 4 –
LFN12.2.11

Proces-verbaalnummer PL0910 2010247778-1
Politie Utrecht


Ik hoop dat het OM spoedig tot inkeer zal komen en besluit om alle
daders en medeplichtigen kei- en keihard aan te pakken zodat er een
krachtig signaal wordt afgegeven aan de slachtoffers, de getuigen, de
hulpverleners, de buurtbewoners, de advocatuur en de Afghaanse
gemeenschap dat dit soort praktijken in Europa absoluut niet wordt
getolereerd.

Zeer waarschijnlijk weet het rechercheteam ook wie de opdrachtgevers
voor de brandmoord zijn geweest en waarom ze in brand is gestoken. De
opdrachtgevers zijn waarschijnlijk dezelfde personen als tegen wie door
mij aangiften zijn afgelegd. Als slachtoffer en nabestaande eis ik dat
een onafhankelijk en onbevooroordeelde Officier van Justitie beslist over
strafvervolging van de dadergroep waarbij wet- en regelgeving niet
zondermeer ter zijde mag worden geschoven omdat daders zich valselijk
wentelen in de slachtofferrol. Voor een eerlijke rechtsgang in Nederland
is het belangrijk dat OM stopt met liegen en beslist om de dadergroep
voor een strafrechter te brengen.

Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van
het feit.

Terwee gegevens
Schadeverhaal op verdachte : Ja
Verzekerd : Nee
Bericht afdoening : Ja
Wenst slachtofferhulp : Nee
Bezw. doorgeven personalia : Ja
Voegen ter zitting : Ja
Medewerker slachtofferzorg : W.F. Verbeeke

Nadat ik, MDNDR023, de verklaring van de aangever had voorgelezen,
volhadde hij daarbij, waarna wij ondertekenden.

MDNDR023

(verbalisant)

R. Geissen

(aangever)

Waarvan door mij op ambtsbelofte is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik
sloot en ondertekende te Utrecht, op 16 oktober 2010.

MDNDR023 op ambtsbelofte


Form.nr: 628615 – PVAANG – Blad 5 –
LFN12.2.11

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .