Geen inhoudelijke reactie van korpsleiding op R. Geissen’s klacht over het corrupte politieoptreden

caret-down caret-up caret-left caret-right
De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

Postbus 8300
3503 RH Utrecht

Aan:
R. Geissen
p/a Enoch Advocaten
Postbus 4063
3502 HB Utrecht

Telefoon 0900-8844 (lokaal tarief)

Bezoekadres                      Kroonstraat 25, Utrecht
Korpsonderdeel                Korpsleiding

Behandeld door                mw. M. van Rossum
Doorkiesnummer            0900-8844
Ons kenmerk                    2011-0107
Datum                               2 februari 2011
Onderwerp                       Klacht politieoptreden

Geachte heer Geissen,

In uw brief van 26 januari 2011 dient u een klacht in over de wijze waarop het strafrechtelijk onderzoek naar de “Zeister brandmoorden” is uitgevoerd. Ik zal uw klacht niet in behandeling nemen. De rechter bepaalt namelijk of het strafrechtelijke onderzoek deugdelijk was. Dat kan niet binnen de klachtenprocedure worden beoordeeld. U schrijft ook dat u wenst dat er een feitenonderzoek wordt ingesteld door de rijksrecherche. Aan dat verzoek kan ik niet voldoen. Een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de officier van justitie.

Wat betreft uw aangiften het volgende.
08-146199:
Dit betreft geen aangifte maar een mutatie. Dat wil zeggen dat hetgeen door u gemeld is, bekend is bij de politie maar dit leidt niet tot een strafrechtelijk vervolg.
09-192579:
Dit is een aangifte waarvan de officier van justitie de beslissing heeft genomen deze niet strafrechtelijk te onderzoeken/vervolgen. Hiervan bent u door het Openbaar Ministerie schriftelijk op de hoogte gesteld. Als u het niet eens bent met deze sepotbeslissing, dan kunt u daartegen ingevolge artikel 12 Wetboek van Strafvordering schriftelijk uw beklag doen bij het gerechthof.
2010247778:
Dit betreft wel een aangifte. De officier van justitie zal bekijken of deze in behandeling wordt genomen. U wordt daarover door hem schriftelijk geïnformeerd.

Als u het niet eens bent met mijn beslissing, dan kunt u binnen één jaar na ontvangst van deze brief de Nationale ombudsman vragen een nader onderzoek in te stellen. Het adres is: De Nationale ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC ‘s-Gravenhage. Voor meer informatie kunt u ook het gratis telefoonnummer van de Nationale ombudsman bellen: 0800-335 5555 of de website raadplegen: www.nationaleombudsman.nl.

Hoogachtend,
de korpsbeheerder van de Politie Utrecht,
namens deze

W.H. Woelders
plv. korpschef

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .