Het OM wijst alle verzoeken van R. Geissen af en wenst niet inhoudelijk te reageren op alle beschuldigingen

caret-down caret-up caret-left caret-right
De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
Openbaar Ministerie
Arrondissementsparket Midden-Nederland

Postadres: postbus 505, 3500 AM UtrechtR. Geissen
Utrecht

Onderdeel             Beleid en Strategie
Doorkiesnumer(s) 088-6991500
E-mail                    *
Datum                    4 augustus 2017
Bijlage(n)               Geen
Onderwerp             Reactie

Geachte heer, R. Geissen,

Naar aanleiding van uw 28 e-mailberichten, verzonden aan het arrondissementsparket Midden-Nederland in de periode van 21 april 2017 tot en met 31 juli 2017, bericht ik u als volgt.

Uw berichten
Uit uw verschillende e-mailberichten maak ik een aantal verzoeken op.
Ten eerste maak ik uit uw berichten op dat u bij de Raad voor de Journalistiek een klacht heeft ingediend over een journalist. U stelt dat de uitkomst van de klachtprocedure bij de Raad voor de Journalistiek zeer negatief kan zijn voor de politie (meer specifiek de politie te Zeist) en het Openbaar Ministerie. U stelt dat de moord op mevrouw N. Achikzei niet het werk was van één persoon, maar dat er sprake was van een dadergroep en eerwraak. U stelt dat het Openbaar Ministerie en de politie dit ontkennen en de eerwraaktheorie in de doofpot willen stoppen. U bent van mening dat de politie en het Openbaar Ministerie hiervoor moeten boeten. U verzoekt het Openbaar Ministerie daarom een Rijksrecherche onderzoek in te laten stellen.

Daarnaast verzoekt u het Openbaar Ministerie om toestemming te geven de beelden van een uitzending van Opsporing Verzocht naar aanleiding van de moord op mevrouw Achikzei aan u beschikbaar te stellen. U wenst deze beelden te verkrijgen om uw dossier compleet te maken.

Pagina 1 van 3

Voorts verzoekt u het Openbaar Ministerie om u nog inzage te geven in het strafdossier dat naar aanleiding van de moord op mevrouw Achikzei is opgesteld. U stelt benadeelde partij te zijn in de kwestie en u stelt dat het Openbaar Ministerie eerder een verzoek om inzage zou hebben geweigerd om het door u gestelde in de doofpot te stoppen.

Beelden Opsporing Verzocht
Met betrekking tot uw verzoek omtrent het verlenen van toestemming voor het verkrijgen van de beelden van Opsporing Verzocht, merk ik op dat dergelijke beelden gelet op verschillende privacy aspecten niet gedeeld kunnen worden. Beelden worden enkel voor opsporing met het publiek gedeeld, zoals ook het geval is geweest bij Opsporing Verzocht.Gelet op het bovenstaande zal ik geen toestemming verlenen om de beelden aan u beschikbaar te stellen.

Inzage in strafdossier
Op 25 januari 2016 diende u een eerste verzoek in om inzage te verkrijgen in het strafdossier dat is opgemaakt naar aanleiding van het overlijden van mevrouw Achikzei. Dit verzoek is bij brief van 24 maart 2016 afgewezen nu er geen grondslag in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en de bijbehorende Aanwijzing bestaat om aan u inzage te verlenen in het genoemde strafdossier. Uw huidige berichten bevatten geen argumenten die mij aanleiding geven om het eerder ingenomen strandpunt te wijzigen.

Rijksrecherche
Tot slot verzoekt u het Openbaar Ministerie om een Rijksrecherche onderzoek in te stellen naar het handelen van (verschillende personen van) de politie te Zeist en het Openbaar Ministerie. Op geen enkele wijze onderbouwt u dit verzoek.

Met betrekking tot uw stelling dat door de Rijksrecherche onderzoek zou moeten worden verricht naar de handelswijze van de politie en het Openbaar Ministerie merk ik het volgende op. Mij is gebleken dat u het Openbaar Ministerie al sinds november 2011 meermaals heeft aangeschreven met het verzoek om een Rijksrechercheonderzoek in te laten stellen. Op uw brieven is steeds inhoudelijk gereageerd. Uw berichten geven mij geen aanleiding om af te wijken van het eerder ingenomen standpunt, dat aan u bij brieven van 5 november 2012, 28 februari 2013 en 6 februari 2014 is medegedeeld.

Pagina 2 van 3

 

Wellicht ten overvloede merk ik op dat ik mij zal onthouden van enige mededelingen omtrent de klachtprocedure die u aanhangig hebt gemaakt bij de Raad voor de Journalistiek.

Toekomstige correspondentie
Bij brief van 6 februari 2014 (met kenmerk 300/104/11) is aan u medegedeeld dat het Openbaar Ministerie zich het recht voorbehoud niet meer op uw correspondentie of verzoeken te reageren, daar u de voorgaande jaren steeds via verschillende wegen volhardend heeft getracht de andere visie die u heeft op de moord op mevrouw Achikzei onder de aandacht te brengen.Mij is gebleken dat u na onze brief van 6 februari 2014 opnieuw verschillende verzoeken of klachten aan het Openbaar Ministerie heeft
gericht met betrekking tot deze moord. Alleen al sinds april 2017 heeft u 28 e-mailberichten naar ons parket verzonden.

De veelvuldigheid waarmee u mijn parket aanschrijft, levert een zodanige verstoring van de normale bedrijfsvoering op dat ik mij genoodzaakt zie strengere maatregelen te nemen.

Hierbij deel ik u dan ook mede dat het Openbaar Ministerie uw toekomstige berichten ongelezen ter dossiervorming zal archiveren, indien deze op enige wijze betrekking hebben op de moord op mevrouw Achikzei. Daarnaast zal het Openbaar Ministerie geen telefonisch contact met u onderhouden. Indien u toch belt, zal onmiddellijk de verbinding worden verboken.

Hoogachtend,
De Hoofdofficier van Justitie,
Mw. mr. H.E. Hoogendijk,
Bij afwezigheid namens deze,

mr H.F. Mos
Rechercheofficier van Justitie

Pagina 3 van 3

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .