Vonnis N. Achikzei, Z. Mehraban, S. Achikzei tegenover Advios Assurantiën BV en Geissen vanwege een loonvordering, smaad, laster en belediging

caret-down caret-up caret-left caret-right
De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

vonnis


RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 261330 / KG ZA 09-49

Vonnis in kort geding van 18 februari 2009

in de zaak van

1. NARGES ACHIKZEI,
wonende te Zeist,
2. ZAMAN MEHRABAN,
wonende te Zeist,
3. SAHAR ACHIKZEI,
wonende te Zeist,
eisers,
advocaat mr. P.H. Ruijzendaal,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ADVIOS ASSURANTIËN BV,
gevestigd te Utrecht,
2. RALPH GEISSEN,
wonende te Utrecht,
gedaagden,
vertegenwoordigd door de heer R. Geissen.

Eisers zullen hierna in enkelvoud Achikzei genoemd worden. Gedaagden zullen hierna
Advios en Geissen genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijk uit:
– de dagvaarding d.d. 27 januari 2009;
– de mondelinge behandeling;
– de pleitnota van Achikzei.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Narges Achikzei, eiseres sub 1, is met Advios een arbeidsovereenkomst aangegaan
voor bepaalde tijd, van 1 juni 2007 tot 1 juni 2008. Daarvoor heeft Achikzei vijf maanden
stage gelopen bij Advios.

2.2. Geissen was de leidinggevende van Achikzei.

 

 

261330 / KG ZA 09-49
18 februari 2009


2.3. Op 7 mei 2008 heeft Geissen Achikzei telefonisch meegedeeld dat haar
arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt.

2.4. Achikzei heeft Advios in rechte betrokken wegens achterstallig loon.
Bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van de kantonrechter te Utrecht d.d. 9 juli
2008 (bekend onder zaak/rolnr 581426 UC EXPL 08-9098) is, onder meer, het navolgende
bepaald:
“veroordeeld de gedaagde partij om tegen bewijs van kwijting aan de eisende partij te betalen:

1. € 1.700,00 bruto ter zake van het loon over de maand mei 2008;
2. € 1.632,00 bruto ter zake van niet uitbetaald vakantiegeld;
3. € 567,00 bruto ter zake van niet uitbetaalde vakantiedagen;
4. de wettelijke verhoging ex. Art. 7:625 BW ad 50% over de onder 1. t/m 3. genoemde toegewezen
bedragen;
de wettelijke rente over hetgeen onder 1. t/m 4. is toegewezen, vanaf 1 juni 2008 tot de dag der
voldoening”

2.5. Op 18 december 2008 heeft Achikzei jegens Geissen aangifte gedaan wegens
laster, smaad en belediging.

2.6. Bij brieven van 5 januari 2009 en 9 januari 2009 zijn Advios en Geissen namens
Achikzei verzocht geen e-mails meer te zenden aan Achikzei en gesommeerd de berichten
over Achikzei van diverse intenetfora te verwijderen.

3. Het geschil

3.1 Achikzei vordert – na vermeerdering van eis – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,
Advios en Geissen hoofdelijk te veroordelen geen e-mails meer te zenden naar Achikzei,
derden of internetfora die Achikzei schade kunnen berokkenen en om voorts de al
verzonden berichten over Achikzei naar de internetfora van een aantal met name genoemde
internetfora te (laten) verwijderen en voorts om zich in de toekomst te onthouden van welke
uitlating dan ook die Achikzei schade zou kunnen berokkenen, zulks op straffe van een
dwangsom van EUR 1.000,00 per dag voor iedere keer dat Advios en Geissen een van deze
ge- of verboden overtreden, gerekend vanaf de betekening van het in deze te wijzen vonnis,
met veroordeling van Advios en Geissen in de kosten van dit geding.

3.2. Geissen voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van
belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Geissen is ter zitting in persoon verschenen en treedt ook op namens Advios.
Geissen heeft ter zitting verklaard dat hij één van de statutair directeuren van Advios is.

4.2. Achikzei stelt dat Geissen onrechtmatig jegens haar handelt door haar te bestoken
met verscheidene e-mails en door ongefundeerde aantijgingen, beschuldigingen en
onjuistheden op diverse internetsites te plaatsen. Achikzei doelt op de volgende websites:
internetoplichting.nl; expiratieweb.nl; kopersbelangen.nl; godvoordommen.nl; Afghan.nl;

 

 

261330 / KG ZA 09-49
18 februari 2009


Forum.filisofie.be; BeoordeelZelf.nl en yelloyello.com.

4.3. Geissen heeft onweersproken gelaten dat hij Achikzei diverse e-mails heeft
verzonden en publicaties op het internet heeft geplaatst. Geissen stelt dat hij de publicaties
op de websites internetoplichting.nl; kopersbelangen.nl en godvoordommen.nl heeft
verwijderd. Achikzei heeft voornoemde stelling van Geissen betwist en een recente uitdraai
van deze websites overlegd. De voorzieningenrechter is van oordeel dat onvoldoende vast
is komen te staan dat de publicaties op voornoemde websites daadwerkelijk zijn verwijderd.

4.4. Voorts voert Geissen ten verwere aan dat hij bij e-mail van 7 mei 2008, die – zo hij
stelt- via de zakelijk computer van Achikzei is verzonden, een doodsbedreiging van Zaman
Mehraban, eiser sub 2, heeft ontvangen. Geissen stelt op 14 mei 2008 hiervan aangifte te
hebben gedaan bij de politie.
Daargelaten of dit een rechtvaardiging voor zijn gedrag zou vormen, blijkt uit de tekst van
de door Geissen overlegde e-mail van 7 mei 2008 niet van enige doodsbedreiging jegens
Geissen. Daarnaast heeft Geissen evenmin aangetoond dat hij aangifte bij de politie heeft
gedaan.
Op grond van een en ander, met name gezien de door Achikzei overgelegde
producties, waaruit het onrechtmatige karakter van de berichten blijkt, acht de
voorzieningenrechter voldoende grond aanwezig om het door Achikzei gevorderde gebod en
verbod toe te wijzen.

4.5. Dit betekent dat het gevorderde op de in het dictum aan te geven wijze zal worden
toegewezen, met dien verstande dat de mede gevorderde dwangsommen zullen worden
gematigd tot een bedrag van EUR 500,00 per dag en dat aan elke dwangsom een maximum
zal worden verbonden van EUR 15.000,00.

4.6. Geissen en Advios zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten
worden veroordeeld. De voorzieningenrechter zal daarbij toepassing geven aan artikel 243
Rv. De kosten aan de zijde van Achikzei worden begroot op:
– dagvaarding EUR 85,98
– in debet gesteld vast recht 254,00
– salaris 816,00
Totaal EUR 1.155,98

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt Advios en Geissen om geen e-mails meer te zenden aan Achikzei,
derden of internetfora die Achikzei schade kan berokkenen;

5.2. veroordeelt Advios en Geissen om de al verzonden berichten over Achikzei naar
internetfora die genoemd worden onder punt 4.2. van deze internetfora te (laten)
verwijderen;

5.3. veroordeelt Advios en Geissen om zich in de toekomst te onthouden van welke
uitlating dan ook die Achikzei schade kan berokkenen;

 

 

261330 / KG ZA 09-49
18 februari 2009


5.4. bepaalt dat Geissen voor iedere dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat hij in
strijd handelt met hiervoor onder 5.1, 5.2 en 5.3. bepaalde, aan Achikzei een dwangsom
verbeurt van EUR 500,00 per dag telkens tot een maximum van EUR 15.000,00;

5.5. veroordeelt Geissen en Advios in de proceskosten aan de zijde van Achikzei tot op
heden begroot op een bedrag van EUR 1.155,98; dit bedrag dient te worden uitbetaald aan
de griffier van de rechtbank;

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.A.M.E. van der Burg-van Geest en in het openbaar
uitgesproken op 18 februari 2009.

w.g.griffier w.g. rechter

 

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .