Anonieme OvJ stelt R. Geissen in kennis dat hij hem voorwaardelijk niet (meer) zal vervolgen

De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

KENNISGEVING VOORWAARDELIJKE NIET VERVOLGING

Arrondissementsparket te Utrecht
Vrouwe Justitiaplein 1
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

Utrecht, 28 januari 2013

Dhr. R. Geissen
p/a Postbus 4063
3502 HB Utrecht

De officier van Justitie in het arrondissement Utrecht
overwegende, dat
Parketnummer : 16-440678-09
Naam : Geissen
Voornamen : Ralph
Geboren op : 13 april 1977 te Utrecht
Wonende te :
Adres : p/a postbus 4063, 3502 HB Utrecht
verdacht wordt van overtreding van artikelen 285b en 261 lid 1 en lid 2 van het
Wetboek van Strafrecht.
Omschrijving strafbaar feiten: smaad/laster en stalking
Gepleegd in of omstreeks de periode van 1 mei 2008 t/m 1 januari 2011 te Utrecht en/of
Zeist, in elk geval in Nederland.Geeft kennis aan verdachte, dat hij, officier van justitie, hem ter zake van bovenvermeld(e)
feit(en) niet zal vervolgen onder de voorwaarde(n):dat hij, verdachte, gedurende een proeftijd van 2 jaren, Ingaande op de datum na
dagtekening van deze brief, zich niet aan enig strafbaar feit zal schuldig maken dan wel op
andere wijze zich zal misdragen.
de Officier van justitie
namens deze,

mr. E.M. Dekkers
parketsecretaris
Arrondissementsparket Midden Nederland
Maatwerk Persoonsgebonden
Postadres: postbus 505, 3500 AM UtrechtDe heer mr. P.H. Ruijzendaal
Bergweg 25
3701 JJ Zeist

Contactpersoon E.M. Dekkers
Datum 28 januari 2013
Ons kenmerk 16/440678-09 Geissen

Geachte mijnheer Ruijzendaal,

Hierbij bericht ik u naar aanleiding van uw aangifte en uw aanvullende
verklaringen terzake smaad en stalking gepleegd door de heer R. Geissen.

Naar aanleiding van uw aangifte en uw nadere verklaringen is door de politie
een onderzoek ingesteld en een dossier opgemaakt. Dit onderzoek en de
beoordeling van de zaak hebben lange tijd geduurd. Allereerst wil ik u
hiervoor mijn excuses aanbieden.

Onlangs bent u door de politie geïnformeerd over de beslissing die in
onderhavige zaak is genomen. Bij deze stuur ik u een schriftelijke bevestiging
van deze beslissing :

een voorwaardelijk sepot met als voorwaarde dat de heer Geissen zich
gedurende een proeftijd van 2 jaren niet schuldig mag maken aan enig
strafbaar feit.

Hoogachtend,
De officier van justitie,
voor deze,

mr. E.M. Dekkers.

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .