Het OM wil niet inhoudelijk reageren op de klacht van R. Geissen over het optreden van MDNDR010 en MDNDR011

caret-down caret-up caret-left caret-right
De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

Openbaar Ministerie
Regio Utrecht – Lelystad

Afdeling Beleid & Strategie

Postadres: postbus 505, 3500 AM Utrecht

De heer R. Geissen
p/a Postbus 4063
3502 HB Utrecht

Onderdeel Beleid & Strategie
Contactpersoon mr. I.M. van Klaveren
Doorkiesnummer(s) 030-223 5672
Datum 5 november 2012
Ons kenmerk 3000/104/11
Onderwerp Uw brief van 2 november 2011

Geachte heer Geissen,

Uw brieven van 2 november 2011 en 13 april jl. met bijlagen heb ik in goede orde ontvangen.

In de eerste plaats bied ik u mijn excuses aan voor het feit dat de beantwoording van uw brieven langer heeft geduurd dan ik wenselijk acht.

In uw brieven geeft u aan dat u van mening bent dat het strafrechtelijk onderzoek naar het overlijden van N. Achikzei niet onpartijdig en niet professioneel zou zijn geweest en dat er sprake zou zijn van een dubieuze rol van politieambtenaren. Om die reden heeft u mij verzocht een feitenonderzoek door de Rijksrecherche in te laten stellen. Bij uw brieven heeft u een grote hoeveelheid bijlagen gevoegd, die naar uw mening onderbouwend zijn voor uw standpunt.

De Rijksrecherche richt zich op de opsporing van door (semi) overheidsfunctionarissen gepleegde misdrijven. Voor feitenonderzoeken van de Rijksrecherche geldt dat het moet gaan om onderzoeken naar gedragingen waar een strafrechtelijk aspect aan kleeft. Het moet daarbij gaan om strafbare gedragingen (misdrijven) die in ernstige mate de integriteit van de rechtspleging en de integriteit van het openbaar bestuur raken.

Uit uw brieven en de meegezonden bijlagen leid ik geen concrete aanknopingspunten af, die aanleiding kunnen zijn om de Rijksrecherche voor een dergelijk feitenonderzoek in te schakelen.

U spreekt in uw brief ook de hoop uit dat een feitenonderzoek er vervolgens voor zal zorgen dat eht openbaar ministerie af zal zien van strafvervolging in de zaak waarin u verdachte bent. Gelet op het feit dat ik een onderzoek van de Rijksrecherche niet geïndiceerd acht doet die situatie zich niet voor. Ik merk in dit kader overigens op dat het onderzoek in de zaak waarin u verdachte bent nog niet volledig is afgerond. Zodra de zaak beoordeeld is en een vervolgingsbeslissing is genomen, wordt u nader geïnformeerd.U geeft voorts aan dat u al geruime tijd wacht op een beslissing van het openbaar ministerie met betrekking tot Ruijzendaal/Mehraban. Gelet op het feit dat deze personen ook voorkomen als slachtoffers in de zaak waarin u verdachte bent en de kwestie die u aanhaalt onderdeel uitmaakt van hetzelfde feitencomplex, is het niet mogelijk u hier reeds over te berichten.

Tot slot heeft u het in uw brief ook nog over een aangifte “op de plank” bij de politie Zeist en beklaagt u zich over de rol die dhr MDNDR011 (werkzaam bij politie) hierin zou hebben gehad. Aangezien het gaat om een aangifte die (nog) bij de politie ligt, is deze derhalve nog niet bij het openbaar ministerie bekend en kan ik u hierover niet nader berichten. Daarnaast ziet uw klacht op handelen van een ambtenaar van de politie en ook om die reden er voor mij geen aanleiding uw brief op dit punt inhoudelijk te behandelen. Voor dergelijke klachten beschikt de politie over een eigen klachtencommissie.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

mr. dr. J.R. Bac
Regiohoofdofficier van justitie Utrecht-Lelystad

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .