Vonnis van rechtbank Utrecht Z. Mehraban en P.H. Ruijzendaal tegenover R. Geissen

De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
vonnis


RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 297049 / KG ZA 10-1031

vonnis in kort geding van 8 december 2010

in de zaak van

1. ZAMAN MEHRABAN,
wonende te Zeist,
2. PETER HANS RUIJZENDAAL
wonende te IJsselstein,

eisers,
advocaat mr. P.H. Ruijzendaal te Zeist,

tegen

RALPH GEISSEN,
zonder bekende woon- of verblijfplaats,
gedaagde,
niet verschenen.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
– de dagvaarding
– de mondelinge behandeling
– het tijdens de behandeling tegen gedaagde verleende verstek.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De beoordeling

2.1. Voor de vordering en de feiten wordt verwezen naar de aan dit vonnis gehechte
dagvaarding.

2.2. Het gevorderde komt de voorzieningen rechter niet onrechtmatig of ongegrond voor
en zal als volgt worden toegewezen, behoudens het navolgende.
Het gevorderde voorschot op de schadevergoeding zal worden afgewezen, nu die vordering
niet is onderbouwd en nu eisers ter zitting hebben aangegeven dat het voorschot mede ten
doel heeft gedaagde te weerhouden van verderde publicaties. De voorzieningenrechter overweegt
dat eisers met dit doel reeds dwangmiddelen hebben gevorderd.

2.3. Aan de gevorderde dwangmiddelen zal een maximum worden verboden.

 

297049 / KG ZA 10-1031
8 december 2010


2.4. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden
veroordeeld. De kosten aan de zijde van de eisers worden begroot op:
– dagvaarding EUR 73,89
– vast recht 255,00
– overige kosten 0,00
– salaris advocaat 527,00
Totaal EUR 855,89

3. De beslissing

De voorzieningenrechter

3.1. verbiedt gedaagde met onmiddelijke ingang e-mails te verzenden, artikelen op het
internet te publiceren en tegenover derden uitlatingen te doen, waarin hij eisers van
misdrijven beschuldigt en schade berokkent;

3.2. gebiedt gedaagde om binnen een week na betekening van dit vonnis, de reeds door
(of namens) hem op diverse intenetfora en websites gepubliceerde berichten en
afbeeldingen over en van eisers te (doen) verwijderen en daartoe ook opdracht te geven,
alsmede Google en andere zoekmachines opdracht te geven de verwijzing naar de
betreffende websites te verwijderen.

3.3. veroordeelt gedaagde om aan elk van eisers een dwangsom te betalen van
EUR 500,– voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan de hiervoor onder 3.1 en 3.2
uitgesproken veroordeling voldoet, telkens tot een maximum van EUR 15.000,– is
bereikt,

3.4. bepaalt dat gedaagde, bij overtreding van de onder 31 en onder 3.2 genoemde
veroordelingen en wanneer het maximum aan verbeurde dwangsommen is bereikt, door
eisers in gijzeling kan doen worden gesteld voor de duur van een maand,

3.5. veroordeelt gedaagde in de proceskosten, aan de zijde van de eisers tot op heden
begroot op EUR 855,89,

3.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

3.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H. Phaff en in het openbaar uitgesproken op
8 december 2010.

 

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .