Aangifte van R. Geissen tegen Z. Mehraban en N. Achikzei vanwege oplichting bij politie Zeist

De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
Politie Utrecht
District Binnensticht
Recherche
PL0920/09-192579

P R O C E S – V E R B A A L
VAN AANGIFTE


Door ondergetekende verbalisant(en) werden achtereenvolgens
van de hieronder vermelde personen de personalia en
eventuele verklaring vastgelegd.

Pleegplaats/-adres          ZEIST, LAAN VAN VOLLENHOVE 2175
Nadere omschrijving     woning
Incident                         oplichting
Pleegdatum/-tijd            tussen dinsdag 1 januari 2008 00:00 uur en
dinsdag 23 juni 2009 00:00 uur


Aangever/benadeelde  GEISSEN, RALPH
Geb.datum/-plaats       13 april 1977 te UTRECHT
Adres/-plaats                te UTRECHT
Postcode/telefoon        0645598470

“Ik wil aangifte doen van verschillende feiten die hierna
zijn opgenomen.
Voor het doen van de aangifte heb ik zelf al een verklaring
opgesteld en ik wil graag dat die verklaring, die compleet
is, in deze aangifte opgenomen wordt.
Wetboek van Strafrecht Artikel 49 (Medeplichtigheid)
1 Het maximum van hoofdstraffen op het misdrijf
gesteld wordt bij medeplichtigheid met derde
verminderd.
2 Geldt het een misdrijf waarop levenslange
gevangenisstraf is gesteld, dan wordt
gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste twintig
jaren.
3 De bijkomende straffen zijn voor medeplichtigheid
dezelfde als voor het misdrijf zelf.
4 Bij het bepalen van straf komen alleen die
handelingen in aanmerking die medeplichtige
opzettelijk heeft gemakkelijk gemaakt of bevorderd,
benevens hun gevolgen.
Wetboek van Strafrecht Artikel 261 (Smaad)
1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam
aanrandt, door telastlegging van bepaald feit, met
kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven,
wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of
geldboete van derde categorie.2 Indien dit geschiedt door middel van geschriften of
afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of
aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud
openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader,
als schuldig aan smaadschrift, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of
geldboete van derde categorie.
3 Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover
de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke
verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen

PL0920/09-192579- 1

 

PL0920/09-192579


aannemen dat het te last gelegde waar was en dat
het algemeen belang de telastlegging eiste.
Wetboek van Strafrecht Artikel 285b (Belaging)
1 Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk
inbreuk maakt op eens anders persoonlijke
levenssfeer met oogmerk die ander te dwingen iets
te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees
aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging,
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 3
jaren of geldboete van vierde categorie.2 Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem
tegen wie het misdrijf is begaan.Wetboek van Strafrecht Artikel 285 (Bedreiging)
Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen
personen of goederen, met geweld tegen een internationaal
beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig
misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van
personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van
diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke
aanranding van eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het
leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met
brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste 2 jaren of geldboete van vierde categorie.

2 Indien deze bedreiging schriftelijk en onder een
bepaalde voorwaarde geschiedt, wordt ze gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaren of
geldboete van vierde categorie.
3 Bedreiging met terroristisch misdrijf wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes
jaren of geldboete van vijfde categorie.

Wetboek van Strafrecht Artikel 188 (Valse aangifte of
klacht)
Hij die aangifte of klacht doet dat een strafbaar feit
gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of
geldboete van de derde categorie.
Toelichting.
Voor de toepassing van dit artikel is het voldoende dat in
de aangifte opzettelijk – in strijd met de waarheid –
feiten zijn opgenomen waaruit valt te concluderen dat op
een zeker tijdstip op de aangegeven plaats een bepaald
strafbaar feit is gepleegd. Zelfs het opzettelijk
verstrekken van onjuiste gegevens over de plaats van het
strafbare feit en de dader, kan tot het hierboven
omschreven strafbare feit leiden.
Het doet er niet toe tegen wie de dader de valse aangifte
of klacht doet. Hij kan dat doen tegen een bekende, maar
ook tegen een onbekende. De wetgever eist niet persé een
schriftelijke aangifte of klacht, maar het zal de
duidelijkheid en ook de bewijsvoering zeker ten goede komen
als dat wel gebeurt.

Artikel 188 betreft een opzetmisdrijf omdat de
dader moet weten dat het feit niet gepleegd is. Dit zal dan

PL0920/09-192579- 2

 

PL0920/09-192579


ook door justitie aangetoond moeten worden.
Wetboek van Strafrecht Artikel 45 (Poging tot oplichting)
1 Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het
voornemen van dader zich door een begin van
uitvoering heeft geopenbaard.
2 Het maximum van hoofdstraffen op het misdrijf
gesteld wordt bij poging met derde verminderd.
3 Geldt het een misdrijf waarop levenslange
gevangenisstraf is gesteld, dan wordt
gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste twintig
jaren.
4 De bijkomende straffen zijn voor poging dezelfde
als voor het voltooide misdrijf.
Wetboek van Strafrecht Artikel 326 (Oplichting)
Hij die, met het oogmerk om zich of een ander
wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen
van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij
door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van
verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed,
tot het ter beschikking stellen van gegevens met
geldswaarde in het handelsverkeer, tot het aangaan van een
schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als
schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde
categorie.
Wetboek van Strafrecht Artikel 326c (Beroepscrimineel)
Hij die van het plegen van misdrijven als bedoeld in het
tweede lid, zijn beroep maakt of het plegen van deze
misdrijven als bedrijf uitoefent wordt gestraft hetzij met
gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren en geldboete van
de vijfde categorie, hetzij met 1 van deze straffen.
Wetboek van Strafrecht Artikel 317 (Afpersing)
Hij die, met het oogmerk om zich of een ander
wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld of bedreiging
met geweld iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig
goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde
toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het
tenietdoen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking
stellen van gegevens, wordt, als schuldig aan afpersing,
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of
geldboete van de vijfde categorie.Wetboek van Strafrecht Artikel 449 (Informeel
moslimhuwelijk)
1 De bedienaar van godsdienst die, voordat partijen hem
hebben doen blijken dat hun huwelijk ten overstaan
van ambtenaar van burgerlijke stand is voltrokken,
enige godsdienstige plechtigheid daartoe betrekkelijk verricht,
wordt gestraft met geldboete van tweede categorie.
2 Indien tijdens het plegen van overtreding nog geen 2
jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van
schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is
geworden, kan hechtenis van ten hoogste 2 maanden of
geldboete van tweede categorie worden opgelegd.

PL0920/09-192579- 3

 

PL0920/09-192579


Advios Assurantiën BV vertegenwoordigd door Ralph Geissen
doet aangifte van bedreiging, het doen van een valse
aangifte, smaad/smaadschrift, poging tot oplichting,
oplichting en afpersing tegen ex-medewerkster Narges
Achikzei, haar man Haroen Mehraban, ex-stagiaire Sahar
Achikzei, hun vader Abdul Achikzei en hun raadsheer Peter
Hans Ruijzendaal.Narges Achikzei en Sahar Achikzei zijn beiden
ex-medewerksters van Advios Assurantiën BV waarmee de
onderlinge verstandhouding in het verleden prima was. Vanaf
het moment dat het informele moslimhuwelijk tussen Narges
Achikzei en Haroen Mehraban was gepland is hun gedrag
echter volledig omgeslagen. Het is ons bekend dat Afghaanse
vrouwen door hun ouders worden verkocht en dat zij na een
informeel moslimhuwelijk niets meer te vertellen hebben,
vergelijkbaar met de ‘rechten’ van lijfeigenen in een
Middeleeuws feodaal systeem. Schijnbaar mocht Narges
Achikzei van haar man niet samen met Ralph Geissen bij
Advios werken.De gedragsverandering was duidelijk merkbaar, de loyaliteit
van de medewerksters tegenover Advios Assurantiën BV als
werkgever was vanaf een bepaald moment volledig verdwenen.
Narges Achikzei gaf in januari 2008 aan dat zij Advios
Assurantiën BV aan het einde van haar jaarcontract (juni
2008) zou verlaten om verder te gaan studeren. Vanaf dat
moment zijn Narges Achikzei en Sahar Achikzei zich tussen
het normaal werken door asociaal en respectloos gaan
gedragen, zij spraken woorden uit die niet van henzelf
waren en zij stonden het toe dat mannen gebruikmakend van
hun e-mailadressen berichten hebben verstuurd aan Ralph
Geissen.Vanaf jan.08 tot maart’08 op het kantoor van Advios
Assurantiën BV te Rijnsweerd sprak Narges Achikzei uit dat
zij de Koran moest gaan lezen, dat zij afstand van Ralph
Geissen moest nemen, dat Ralph Geissen niet moest denken
dat hij met geld alles kan kopen, dat zij gelijk was aan
Ralph Geissen, zij wilde de afwas niet meer doen omdat dit
niet in haar jaarcontract stond, zij droeg vanaf dat moment
alleen nog maar totaal bedekkende kleding, zij mocht niet
meer glimlachen, schoof tijdens de lunch een aantal maal
demonstratief haar telefoon op tafel ten teken dat zij
opdrachten aannam van een andere man en zowel Narges als
Sahar Achikzei probeerden het Afghaanse huwelijksfeest
heimelijk voor Ralph Geissen verborgen te houden.

Alle subtiele beledigingen heeft Ralph Geissen geaccepteerd
en er geen kritische opmerking over gemaakt, hij begreep
wat de achterliggende reden was van de gedragsverandering
en vond het alleen belangrijk dat de werkzaamheden van
Narges Achikzei en Sahar Achikzei op een goede wijze werd
uitgevoerd. Ralph Geissen is het conflict waarop
overduidelijk door hen werd aangestuurd altijd uit de weg
gegaan, hij heeft niet gereageerd op alle vreemde
opmerkingen van de zusjes Achikzei.

PL0920/09-192579- 4

 

PL0920/09-192579


Tot onze verbazing informeerde Narges Achikzei begin
april’08 per e-mail naar de mogelijkheid voor verlenging
van haar jaarcontract. Ralph Geissen heeft toen namens
Advios Assurantiën BV per e-mail aangegeven dat haar
jaarcontract niet wordt verlengt omdat zij zelf had gezegd
dat zij Advios zou verlaten en zich ook zo heeft gedragen.
Een persoon heeft de ontvangst van deze e-mail bevestigd en
gaf aan dat het inderdaad een eigen keuze was geweest om
Advios te verlaten en te gaan studeren, het leek haar leuk
als bijbaantje (naast haar studie). De man die onder haar
naam e-mails verstuurde wenste Ralph Geissen veel succes
toe in China.Omdat Ralph Geissen aan de hand van het bedriegen,
misleiden en de eigen websitestatistieken kon herleiden dat
Narges Achikzei en Haroen Mehraban op 20 april 2008 hun
Afghaanse huwelijksfeest hebben gevierd is er door Ralph
Geissen voor gekozen om het conflict met hen uit de weg te
gaan en is aan Narges Achikzei per 1 mei 2008 per e-mail
aangegeven dat zij de gehele maand mei vrij kon nemen.
Ralph Geissen wist dat zij het huwelijk voor hem ‘for
whatever reason’ probeerden te verbergen en hij wist dat na
een Afghaanse huwelijk traditioneel een feestweek volgt van
7 dagen. Gezien het gedrag dat zij had laten zien wist hij
dat Narges Achikzei geen commando’s meer van hem mocht
aannemen als werkgever. Vandaar dat veiligheidshalve per
e-mail is aangegeven dat zij de laatste maand van haar
jaarcontract vrij kon nemen. Omdat andere personen onder
haar naam met Ralph Geissen hadden gemailed heeft hij
eveneens gevraagd om de pc volledig te wissen (=harde
schijf formatteren). Reden hiervan is dat er privacy
gevoelige informatie van consumenten op haar zakelijke pc
staan, Narges Achikzei mag deze informatie volgens haar
jaarcontract niet delen met derden
(=geheimhoudingsplicht+boetebeding van 10.000 bij
verbreking).Op 5 mei 2008 heeft Narges Achikzei op eigen initiatief om
9.00 gebeld naar Ralph Geissen, Narges Achikzei was zeer
brutaal en op de achtergrond was een man hoorbaar die haar
aanmoedigde om nog brutaler te zijn. Narges Achikzei sprak
uit dat Ralph Geissen haar geloof had beledigd en dat hij
naar een psychiater moet en zij sprak voordurend over ‘haar
vriend’ zonder dat hiervoor enige aanleiding bestond.
Narges Achikzei werkte op dat moment al sinds maart’08
vanuit haar ouderlijke woning, Ralph Geissen had haar al
maanden niet meer gezien. Een half uur na dit vervelende
gesprek heeft Ralph Geissen haar teruggebeld en aangegeven
dat hij niet met ruzie uit elkaar wilde gaan. Aan het
achtergrondgeluid kon Ralph Geissen horen dat Narges
Achikzei op dat moment buiten was en zij gaf aan dat zij
dit ook niet met ruzie uit elkaar wilde gaan.Op 7 mei 2008 volgde er een subtiele kwaadaardige
doodsbedreiging die vanaf de zakelijke pc van Narges
Achikzei was toegestuurd aan Ralph Geissen. Aan de
websitestatistieken kon Ralph Geissen zien dat zij niet had
geluisterd m.b.t. het leegmaken van haar zakelijke pc,

PL0920/09-192579- 5

 

PL0920/09-192579


hetgeen later ook zeer duidelijk werd bevestigd toen de
zakelijke pc is opgehaald bij de familie Achikzei.
Demonstatief had men linksboven een icoontje geplaatst van
een programma waarmee men de schijf kon formatteren, men
wilde de boodschap afleveren dat men de harde schijf wel
had kunnen formatteren maar er gewoon voor heeft gekozen om
dat niet te doen.Ralph Geissen is op 14 mei 2008 bij Politie Utrecht langs
geweest om aangifte te doen van de doodsbedreiging maar
dit bleek niet mogelijk omdat het volgens Politie Utrecht
geen echte doodsbedreiging is á la “ik maak jouw morgen
dood!”. Door Politie Utrecht is er destijds een mutatie van
gemaakt. Omdat de bedreiging door Ralph Geissen in een
bepaalde context werd geplaatst heeft overleg met de
overige aandeelhouders van Advios Holding BV er voor
gezorgd dat Narges Achikzei op staande voet is ontslagen
i.v.m. een doodsbedreiging. Per e-mail is op 19 mei 2008
aan haar medegedeeld dat het salaris wordt uitbetaald tot
de datum van de doodsbedreiging 7 mei 2008 en deze
mededeling is ook doorgestuurd aan de salarisadministratie.Narges Achikzei heeft razendsnel na aankondiging van haar
ontslag per e-mail op 20 mei 2008 via haar advocaat Peter
Hans Ruijzendaal een rechtszaak aangekondigd tegen Advios
Assurantiën BV omdat zij haar ontslag op staande voet
betwist. Hiervoor hadden zij op basis van leugenachtige
gronden subsidie aangevraagd bij de Raad voor
Rechtbijstand. Narges Achikzei betaalde slechts 94 euro als
eigen bijdrage voor de dienstverlening van haar raadsheer.Ralph Geissen is namens Advios Assurantiën BV niet naar
deze rechtszaak gegaan i.v.m. de bedreiging die was
uitgesproken, de overtuiging dat de verdachten met
voorbedachten rade en kwaadwillend hebben aangestuurd op
een (juridisch) conflict, bedreiging en afpersing. Peter
Hans Ruijzendaal was namens zijn cliënte opzichtig
leugenachtig in zijn 1e dagvaarding tegen Advios
Assurantiën BV en deed net alsof Ralph Geissen degene was
die zich met privé zaken van zijn medewerkster bemoeide en
dat Narges Achikzei als gevolg van zijn optreden zich ziek
heeft gemeld. Er werd bovendien opzichtig gelogen over een
aantal van 7 vakantiedagen die zij nog uitbetaald wilden
zien terwijl een mannelijk persoon onder haar naam al per
e-mail had erkend dat zij geen vrije dagen meer over had.

Voor ons gevoel hebben verdachten het jaarcontract van
Narges Achikzei omgezet in een levenslang
afpersingscontract door een informeel moslimhuwelijk te
combineren met een doodsverwensing, bedreigingen en
rechtszaken.

Omdat de ontslagprocedure intern geheel correct is
verlopen, de ontslagbrief op tijd aan Narges Achikzei is
verzonden inclusief een eindafrekening van de
salarisadministratie en een ontslag op staande voet
gerechtvaardigd is indien er sprake is van een
doodsbedreiging had Ralph Geissen niet verwacht dat een

PL0920/09-192579- 6

 

 

PL0920/09-192579


rechter een uitspraak zal doen in dit dossier. Omdat Ralph
Geissen niet naar de rechtszaak is geweest uit
angst voor nieuwe bedreigingen heeft een misleidde rechter
de zaak in het voordeel beslist van Narges Achikzei en
Peter Hans Ruijzendaal. Het verstekvonnis is vervolgens
door hen uit handen gegeven aan gerechtdeurwaarder Jongejan
& Wisseborn met als doel het geldbedrag geïncasseerd te
krijgen en Advios Assurantiën BV zoveel mogelijk op kosten
te jagen.Ralph Geissen had nog aangeboden dat de familie Achikzei de
spullen (bureau, bureaustoel, pc, printer, senseo) die bij
hen stonden mochten houden omdat het anders toch in een
opslag wordt geplaatst zolang Advios Assurantiën BV nog
geen ander kantoorpand had gevonden. Bovendien had hij geen
zin in een vervelend conflict met de familie
Achikzei/Mehraban. De man die onder het e-mailadres van
Narges Achikzei mailde gaf echter brutaal aan dat zij geen
behoefte heeft aan de spullen en dat zij moesten worden
opgehaald.Ralph Geissen heeft op 20 juni 2008 zijn moeder en haar
vriend langs gestuurd bij de familie Achikzei nadat
verschillende malen al tevergeefs was geprobeerd om per
e-mail een afspraak te maken om de spullen op te halen. Het
duurde opvallend lang alvorens zij werden binnengelaten.
Haroen Mehraban en Narges Achikzei waren op dat moment de
enige aanwezigen in de ouderlijke woning op de Laan van
Vollenhoven 751. Mijn moeder noemde Narges Achikzei
achteraf een verlegen meisje die zich geen houding wist te
geven tegenover haar en zij omschreef Haroen Mehraban als
een jong jochie. Het bureau konden zij helaas niet meenemen
omdat de familie Achikzei deze niet uit elkaar had gehaald
en geen schroevendraaiers in huis had om het bureau uit
elkaar te halen. Er moest dus opnieuw een afspraak worden
gemaakt met de familie Achikzei om het bureau op te halen,
de pc, printer, bureaustoel en het senseo-apparaat heeft
men wel meegenomen. Buitengekomen vertelde Haroen Mehraban
aan de vriend van mijn moeder dat Ralph zich nergens zorgen
om hoeft te maken en dat hij medische hulp nodig heeft.

Peter Hans Ruijzendaal heeft aan Ralph Geissen een e-mail
gestuurd dat hij het bureau op 19 augustus 2008 kon (laten)
ophalen. Deze regel was geschreven in Arial blauw ten teken
dat deze boodschap was gekoppeld aan zijn cliënte en er
stonden vijftien regels in TimesNewRoman zwart om Ralph
Geissen te pesten met alle kosten die zij inmiddels al
hadden gemaakt ten nadelen van Advios Assurantiën BV
(kosten van de rechtszaak, kosten van gerechtdeurwaarder,
griffierkosten etc.).

Ralph Geissen heeft er voor gekozen om zelf het bureau op
te halen bij de familie Achikzei. Op 19 augustus 2008 is
Ralph Geissen door Haroen Mehraban in het ouderlijk huis
van Narges en Sahar Achikzei op de Laan van Vollenhove 751
te Zeist verschillende malen bedreigt met fysiek geweld in
aanwezigheid van de gehele familie Achikzei. Haroen

PL0920/09-192579- 7

 

PL0920/09-192579


Mehraban kende wel mensen die Ralph in elkaar konden slaan
en hij zou het bureau wel even van de reling naar beneden
donderen. Alle familieleden Achikzei hebben zich
veroordelend over Ralph Geissen uitgesproken. Zelfs hun
jongste broertje Miland van 5 jaar noemde Ralph Geissen een
sukkel en maakte naast hem op de bank trappende bewegingen
in zijn richting.Schijnbaar was er door de familie Achikzei/Mehraban vooraf
een toneelstukje ingestudeerd waarbij allerlei dubieuze
redenen werden aangevoerd om de doodsbedreiging van 7 mei
2008 te rechtvaardigen en te onderbouwen. Abdul Achikzei
sprak uit dat hij er spijt van had dat hij zijn dochters
voor Advios Assurantiën BV had laten werken.De deur van de slaapkamer van Narges Achikzei stond open en
men had opzichtig een nieuwe witte laptop op haar bed
geplaatst, schijnbaar met de intentie dat Ralph Geissen dat
zou opmerken. Haroen Mehraban omschreef Ralph Geissen als
“Angel”, waarschijnlijk vanwege het feit dat hij als
werkgever geen misbruik heeft gemaakt van zijn
machtpositie. Narges Achikzei had zichzelf namelijk
verschillende malen aangeboden, maar Ralph heeft zich
consequent als werkgever opgesteld en haar niet aangeraakt
omdat relaties op de werkvloer steevast voor problemen
zorgen. De laatste dag op kantoor heeft Ralph Geissen haar
zelfs eerder naar huis gestuurd ten einde problemen te
voorkomen, hij wist immers dat zij zou gaan trouwen met
haar Afghaanse vriendje en wilde haar Afghaanse
huwelijksfeest als werkgever niet verpesten. De
omschrijving van “Angel” betekent binnen de Islam dat het
verstand groter is dan de dierlijke begeerten. Haroen
Mehraban gaf eveneens aan dat hij Ralph Geissen altijd
heeft gezien als zijn concurrent. Hetgeen zijn opstelling
als jaloerse afgunstige zwarthartige Afghaanse man prima
verklaart.Haroen Mehraban vertelde dat hij aan de nachtelijke e-mails
verzonden aan Narges en Sahar Achikzei kon zien dat Ralph
Geissen slecht sliep vanwege de bedreiging, de rechtszaak
en het vervelende vertrek van twee medewerksters. Haroen
Mehraban vertelde dat hij zelf prima slaapt en nergens last
van heeft en hij strekte demonstratief z’n armen uit op het
moment dat hij deze woorden uitsprak. Haroen Mehraban sprak
opvallend vaak over ‘zijn advocaat’ ten teken dat Narges
Achikzei niets meer te vertellen heeft en hij vertelde dat
zij (verwijzend naar Narges en Sahar Achikzei) allemaal
onder zijn controle staan. Tierend en op de grond stampend
schreeuwde hij uit dat dit zijn huist is. Hij gaf een
aantal subtiele hints dat de Nederlandse bekeerling en
salafistisch imam Abdul-Jabbar van de Ven betrokkenheid
heeft bij de bekering van Narges Achikzei tot het salafisme
en de inzegening van hun informele moslimhuwelijk.

Ralph Geissen heeft de situatie als uitermate bedreigend
ervaren, met name omdat Haroen Mehraban er aan refereerde
dat hij van de zusjes had gehoord dat Ralph Geissen
miljonair is en dat hij altijd conflicten wint. De schaamte

PL0920/09-192579- 8

 

 

PL0920/09-192579


aan de lichaamshoudingen van zowel Narges als Sahar
Achikzei over het optreden van hun familie was voor Ralph
Geissen duidelijk zichtbaar. Zowel Narges als Sahar
Achikzei spraken de zinnen uit die zij vooraf hadden
ingestudeerd en qua lichaamshouding namen zij een
verontschuldigende positie in. Ralph Geissen heeft dan ook
de overtuiging dat hij geen conflict heeft met de
voormalige medewerksters maar met de mannen waaraan zij via
ondertekening van een informeel illegaal contract zijn
verbonden (Peter Hans Ruijzendaal en Haroen Mehraban) en
dat zij schijnbaar het lef hebben gehad om misbruik te
maken van de situatie en met voorbedachten rade hebben
aangestuurd op een afpersingscampagne.Nadat het bureau
door Haroen Mehraban naar buiten was
gebracht heeft hij nog 15 minuten met Ralph Geissen
gesproken in aanwezigheid van de oudste zoon van de familie
Achikzei. In reactie op het opgevoerde toneelstukje, de
doodsbedreiging gecombineerd met een informeel
moslimhuwelijk, het opzichtig pesten van Ralph met het
informele moslimhuwelijk en het oplossingsgerichte denken
van Ralph Geissen sprak hij uit: “Trouwen met Afghaanse man
of rijke vriend!”, waarop Haroen antwoordde: “Heeft zij dat
gezegd?”, waarop Ralph zei: “Trouwen over 4 maanden!”, en
Haroen antwoordde: “Doe maar een aanbod!”. Geissen heeft
benadrukt dat het écht iets is waar zij samen uit moeten
komen
en dat Haroen Mehraban ‘Afghaanse Kenniseconomie’
kapot maakt met zijn domme invloed op onze medewerksters.
Vervolgens hebben zij elkaar de hand gegeven en is Geissen
met het bureau in zijn auto vertrokken. Van onze Afghaanse
medewerksters is feitelijk nooit op een normale wijze
afscheid genomen, zowel het jaarcontract van Narges
Achikzei als het stagecontract van Sahar Achikzei zijn
formeel niet afgesloten i.v.m. het gezeur waarvoor de domme
mannen hebben gezorgd. Het CWI heeft de bezwaarschriften
m.b.t. afgifte van de tewerkstellingsvergunningen van de
zusjes nog steeds in behandeling.Een aantal maanden heeft Ralph Geissen geloofd dat
Abdul-Jabbar van de Ven als imam het informele
moslimhuwelijk van Narges Achikzei en Haroen Mehraban als
imam heeft ingezegend en dat hij de persoon was die e.e.a.
vanaf hun kant kwaadaardig heeft gecoördineerd als ware het
een “Jihad in de Polder“. Ralph Geissen heeft eerst
gemopperd op het Internet en op een bepaald moment contact
gezocht met Abdul-Jabbar van de Ven en hem op de man af de
vraag gesteld of hij betrokkenheid heeft bij de Afghaanse
Affaire. Abdul-Jabbar van de Ven ontkende alle
betrokkenheid en noemde de Afghanen geen echte Moslims en
vroeg aan mij of ik het salafisme niet wilde aanvallen
vanwege de fouten die een aantal volgelingen hebben
gemaakt. Voor Ralph Geissen was de e-mail van Abdul-Jabbar
van de Ven positief nieuws, het is immers geen pretje
wanneer men jou wil doen laten geloven dat de #1
haatzaai-imam van Nederland ‘for all the wrong reasons’ een
doodsverwensing/fatwa over jou heeft uitgesproken en
betrokken is bij een (juridische) afpersingscampagne.

PL0920/09-192579- 9

 

PL0920/09-192579


Ralph Geissen verdenkt de mannelijke verdachten er van dat
zij het Islamitische principe van Al-Walaa Wal-Baraa
(Liefde en afkeer omwille van Allah) hebben toegepast om
zodoende de gedragsverandering van Narges en Sahar Achikzie
via geloofsideologische overwegingen te rechtvaardigen of
dat alles vanaf hun kant vanaf januari’08 zeer bewust in
scene is gezet met het oog op de oplichting- en
afpersingscampagne waarvan zij al wisten dat die zou gaan
volgen. In de laatste week op kantoor in Rijnsweerd zag
Ralph Geissen tijdens de lunch de wanhoop op het gezicht
van Narges Achikzei, zij wist welke opdrachten zij had
uitgevoerd en Ralph Geissen wist dat zij het liever anders
zou hebben gezien.Na de 1e ontmoeting met de familie Achikzei/Mehraban op de
Laan van Vollenhove 751 heeft Ralph Geissen zijn zwager
Tariq Mohammed op 16 september 2008 (19.00) bij de familie
Achikzei langs gestuurd ten einde te bemiddelen. Haroen
Mehraban had eerder al met Tariq telefonisch gesproken
direct na zijn doodsbedreiging aan Ralph Geissen. Hij had
toen ook uitgesproken dat het zusje vlak voor zijn huwelijk
had uitgesproken dat zij dacht dat haar zus verliefd was op
een andere man. Haroen Mehraban had aangegeven dat hij zeer
veel respect had voor Tariq omdat hij wordt gezien als het
familiehoofd van een grote invloedrijke familie in het
Noorden van Pakistan.Tariq had een envelop meegenomen met 1.500 en als opdracht
meegekregen om het conflict met de familie
Achikzei/Mehraban te beëindigen. Volgens mijn zwager Tariq
was Sahar Achikzei zeer brutaal en is zij op een bepaalde
moment door de andere familieleden weggestuurd zodat hij
alleen overbleef met Narges, haar moeder en haar tante.
Narges Achikzei vertelde dat het verstekvonnis dat zij in
handen hebben steeds meer waard wordt (i.v.m. rente), dat
het feest zou zijn bij de familie Achikzei wanneer Advios
Assurantiën BV failliet zou gaan en zij sprak zichtbaar
trots uit dat Ralph Geissen niet meer normaal werkt vanwege
de bedreigingen, rechtszaken, het niet reageren op e-mails
en de vervelende acties van hun gerechtdeurwaarder en
advocaat. Zij gaf opnieuw aan dat Ralph Geissen naar een
psychiater moet. Narges Achikzei was eveneens zeer benieuwd
naar de reden dat Ralph Geissen niet naar de 1e rechtszaak
was gegaan. Tariq gaf aan dat Ralph Geissen de rechtszaak
onzin vond en dat hij dacht dat zij bewust en kwaadaardig
op een vervelend (juridisch) conflict hebben aangestuurd.
Narges Achikzei heeft toen ook subtiel erkend dat de
rechtszaak onzin was en puur is bedoelt om Ralph Geissen te
pesten/treiteren en om geld te verdienen. Zij gaf aan dat
zij dat geld goede kunnen gebruiken bij de inrichting van
hun nieuwe woning (sinds 19/06/2008 Laan van Vollenhove
2175). Jonge Afghanen die net zijn getrouwd en pas zijn
gaan samenwonen hebben een chronisch tekort aan geld, de
Afghaanse man moet misschien nog volgens tradities een
bruidsschat betalen aan haar ouders.Tijdens het gesprek met de familie Achikzei is Tariq naar
buiten gegaan om een sigaret te roken op het balkon. De

PL0920/09-192579- 10

 

 

PL0920/09-192579


tante van Narges kwam er bij staan en zij vertelde toen
(zonder dat Narges Achikzei en haar moeder dit konden
horen) dat Narges Achikzei suikerziekte heeft en dat de
witte laptop aan haar als cadeau is gegeven door de
advocaat. De verdenking is dan ook zeer serieus dat er
sprake is van een ‘perverse relatie’ tussen Narges
Achikzei/Haroen Mehraban en Peter Hans Ruijzendaal en dat
Advios Assurantiën BV en Ralph Geissen hiervan schijnbaar
de dupe moeten worden via een laag-bij-de-grondse
afpersingscampagne.Tariq Mohammed heeft de envelop en zijn telefoonnummer
achtergelaten en aangedrongen op een normaal volwassen
overleg ten einde het conflict te beëindigen. Nadat hij net
de woning aan de Laan van Vollenhove 751 had verlaten is
hij door Narges op zijn mobiel gebeld. Narges heeft gezegd
dat hij terug moest komen en zij heeft de envelop
buitengekomen aan Tariq teruggegeven, zij sprak uit dat
Sahar had gezegd dat dit ‘veiliger is voor Ralph’.Op 2 oktober 2008 (Suikerfeest’08), ontving Ralph Geissen
op zijn privé woonadres een handgeschreven dreigbrief in
TimesNewRomam zwart die hij direct heeft gekoppeld aan het
conflict met de familie Achikzei/Mehraban & Ruijzendaal.
“HOE BEWIJS JE IN HET GEHEIM UITGEVOERDE
GROEPSSTALKING”waarbij SS in het woord groepSStalking
was geschreven zoals in Waffen-SS.
De dreigbrief gekoppeld aan eerdere bedreigingen van de
verdachten was voor Ralph Geissen voldoende aanleiding om
het huis aan de Chilidreef 11 definitief te verlaten en
onder te duiken.

De zus, neefjes en nichtjes van Ralph Geissen zijn begin
oktober ’08 teruggekeerd uit het Noorden van Pakistan en
zij zijn in de woning aan de Chilidreef 11 gaan wonen.
Jennifer Mohammad is door Ralph ook langs gestuurd bij de
familie Achikzei/Mehraban ten einde bij het conflict te
bemiddelen. Tweemaal stond zij voor een dichte deur en de
derde maal trof zij alleen de moeder en de jongste zoon
Miland aan. De moeder gaf aan dat Narges Achikzei en ‘haar
vriend’ haar zouden terugbellen.

Dezelfde avond heeft Jennifer Mohammed telefonisch
gesproken met Haroen Mehraban en Narges Achikzei. E-mails
van Ralph Geissen werden door Haroen Mehraban hardop
voorgelezen en hij vertelde dat zij deze e-mails t.z.t.
zouden gebruiken in een nieuwe rechtszaak die door hen zou
worden aangespannen tegen Advios en Ralph. Haroen Mehraban
gaf aan dat hij van bepaalde e-mails zo boos werd dat hij
niet voor zichzelf zou instaan wanneer hij Ralph Geissen
ergens in de stad zou tegenkomen en dat hij wist dat Advios
Assurantiën BV inmiddels een nieuw kantoorpand had geopend
in Amersfoort. Narges Achikzei vertelde opnieuw dat Ralph
Geissen naar een psychiater moet. Hoewel Jennifer Mohammed
een aantal maal er op heeft aangedrongen om ook te praten
met Ralph Geissen waren zij hiertoe niet bereid. Zij gaven
aan dat zij het huwelijksverzoek van Ralph op 19/08

PL0920/09-192579- 11

 

PL0920/09-192579


niet serieus nemen. Jennifer heeft aan Narges Achikzei gevraagd
of zij gelukkig was, na een lange stilte beantwoordde zij
deze vraag bevestigend. Ralph Geissen heeft Achikzei/Mehraban
die avond niet gesproken.Peter Hans Ruijzendaal heeft telefonisch
contact gezocht met andere aandeelhouders van Advios Assurantiën BV,
hij sprak over Ralph Geissen en omschreef hem als een
‘onwillige werkgever’ en hij sprak bovendien opvallend vaak
over veroordelingen en boetes. Peter Hans Ruijzendaal heeft
gedreigd om een andere aandeelhouder van Advios (=Tripartie
Financiële Planners) uit Amersfoort ook bij het conflict te
betrekken omdat zij Ralph Geissen de gelegenheid zouden
bieden om e-mails te versturen waarbij gebruik wordt
gemaakt van een @advios.nl e-mailadres. Tripartie wenst
vanzelfsprekend niet betrokken te worden bij de
afpersingscampagne die de verdachten wensen te voeren. Bert
Haazeleger van Tripartie Financial Planners heeft dit
duidelijk aangegeven bij de overige aandeelhouders en bij
Peter Hans Ruijzendaal. Niemand wil iets te maken hebben
met de problemen/gezeur dat door de verdachten kwaadaardig
en met voorbedachten rade over Ralph Geissen is uitgestort.Op 3 december 2008 heeft Narges Achikzei een mutatie aan
laten maken bij Politie Zeist vanwege stalking, op basis
van deze mutatie is door Peter Hans Ruijzendaal opnieuw bij
Raad voor Rechtbijstand voor een 2e maal op subsidie
aangevraagd voor het aanspannen van een rechtszaak tegen
Ralph Geissen en Advios Assurantiën BV op kosten van de
Nederlandse belastingbetaler.Op 18 december 2008 hebben Narges Achikzei en ‘haar
verloofde’ Haroen Mehraban opzettelijk een valse aangifte
afgelegd tegen Ralph Geissen vanwege belediging. In hun
proces-verbaal (PL0920/08-365181) staan maar liefst 25
aantoonbaar leugenachtigheden en Ralph Geissen is door
Anita Frielink (ps) van Politie Zeist n.a.v. hun valse aangifte
verhoord als verdachte. In het verweerschrift dat is
opgemaakt (PL0920/08-36518) spreekt Ralph Geissen er over
dat juist hij het slachtoffer is van de verdachten en zeer
ten onrechte als verdachte wordt verhoord.

Narges Achikzei gaf bij haar aangifte aan dat zij zich
beledigd voelt omdat Ralph Geissen op
Internetoplichting.nl, Kopersbelangen en Godvoordommen.nl
over haar had gemopperd als ware zij een oplichter.
Halverwege december’08 trof Ralph Geissen op
InternetOplichting.nl een nieuw topic aan over de vermeende
oplichters ‘mevrouw N. Mehraban en haar man’ die meer dan
tien personen via Marktplaats.nl hebben opgelicht.

Naar de overtuiging van Ralph Geissen zijn Narges Achikzei
en Haroen Mehraban de personen die door
InternetMisleiding.nl, InternetOplichting.nl en
Kopersbelangen worden gezocht vanwege oplichtingpraktijken
en dat zij de personen zijn die zich verschuilen achter het
ABN AMRO-rekeningnummer 47.86.32.320 t.n.v. Narges Mehraban
uit Dordrecht.
Ralph Geissen heeft zich bij de andere

PL0920/09-192579- 12

 

PL0920/09-192579


gedupeerden gevoegd en heeft als goede burger aanwijzingen
gegeven die Politiediensten moeten gaan helpen om deze
oplichtingzaken op te lossen. Ralph Geissen heeft
aangegeven dat er bij Advios Assurantiën BV sprake
is van bedreiging, poging tot oplichting en afpersing en is in
alle eerlijkheid met de andere gedupeerden op
InternetOplichting.nl mee gaan mopperen op Narges
Mehraban-Achikzei en haar man. Ralph Geissen heeft de
verdachten herkend aan de modus operandi, de combinatie van
voor- en achternaam (officieel bestaat Narges Mehraban niet
omdat zij het informele moslimhuwelijk niet hebben
aangemeld bij de Burgerlijke Stand), in de gepubliceerde
e-mails herkende hij onze voormalige medewerkster. De
verdachten hebben zich tegenover hem ook gedragen als ware
zij oplichters. Bovendien is de criminaliteit binnen de
Afghaanse gemeenschap in Nederland zeer laag vanwege de
sterke onderlinge controle en de gesloten cultuur. Afghanen
zijn v.w.b. criminaliteit onvergelijkbaar met Marokkanen.
Een andere gedupeerde (Watchman / PL2412.412.2008.30671)
heeft de personalia-gegevens van Narges Mehraban aan
InternetOplichting.nl doorgegeven: sinds 19/06/2008 Laan
van Vollenhove 2175 te Zeist.Het aantoonbaar leugenachtige proces-verbaal van Narges
Achikzei is door Peter Hans Ruijzendaal vervolgens aan de
kantonrechter tijdens de 2e rechtszaak op 3 februari 2009
gepresenteerd als waarheid. Haroen Mehraban heeft tijdens
de rechtszaak aangegeven dat hij Ralph Geissen het liefst
ziet vertrekken naar China, hij heeft opzichtig zijn
verlovingsring getoond ten einde ‘te bewijzen’ dat hij en
Narges toch echt verloofd zijn en hij heeft Ralph Geissen
de gehele duur van de rechtszaak opzichtig geobserveerd
terwijl Narges en Sahar Achikzei duidelijk de opdracht
hadden meegekregen om oogcontact met Ralph Geissen te
vermijden.
Schijnbaar wilde Haroen Mehraban het gezicht van Ralph
Geissen goed onthouden met het oog op een 3e , 4e of
laatste ontmoeting. Naar aanleiding van de rechtszaak zijn
Ralph Geissen en Advios Assurantiën BV door een misleidde
kantonrechter veroordeeld tot betaling van 15.000,= als
dwangsom vanwege smaad/smaadschrift. Ralph Geissen moest
zijn gemopper op de familie Achikzei/Mehraban op de
websites van InternetOplichting.nl en Kopersbelangen.nl
staken en de geplaatste berichten verwijderen.

Na afloop van de 2e valse rechtszaak had Peter Hans
Ruijzendaal in de wandelgangen van het gerechtshof te
Utrecht al aangekondigd dat hij ook als persoon een
rechtszaak zou gaan aanspannen tegen Advios Assurantiën BV
en Ralph Geissen zodat hij Ralph Geissen ook in privé zou
kunnen gaan aanpakken. Peter Hans Ruijzendaal heeft
uitgesproken dat wanneer de negatieve berichtgeving over
hem niet van het Internet wordt verwijderd dat hij Ralph
Geissen’s leven kapot zal maken.
Tariq die met Ralph
Geissen was meegekomen naar de rechtszaak heeft bij Haroen
Mehraban opnieuw aangedrongen op een normaal volwassen

PL0920/09-192579- 13

 

PL0920/09-192579


overleg. Haroen Mehraban gaf echter aan dat hij alleen
commando’s aanneemt van zijn advocaat en hij zei dat Ralph
Geissen medische hulp nodig heeft. Narges Achikzei heeft
Haroen Mehraban toen verstandig weggeleid naar buiten ten
einde een confrontatie met Ralph Geissen te voorkomen.
Onze eigen advocaat en ex-rechercheur van Politie Utrecht
(adviseert bij strafzaken en gespecialiseerd in
zedenzaken), Mr. Wim Tijsseling, wilde niet eens meegaan
naar de rechtszaak omdat hij al zag aankomen dat Advios
Assurantiën BV deze zaak kansloos zou gaan verliezen. Bij
een kort geding gaat het er alleen maar over wat de
tegenpartij heeft te eisen, er is wat dat betreft een
duidelijk verschil tussen civiel recht en strafrecht. Ralph
Geissen had gewoonweg in 6 maanden tijd te veel e-mails
toegestuurd aan Narges en Sahar Achikzei waarbij hij
consequent er bij hen op heeft aangedrongen om tot een
volwassen overleg te komen ten einde het conflict te
beëindigen. Een selectie van vervelende e-mails die Ralph
aan hen had toegestuurd had men uitgeprint en aan het
dossier toegevoegd, alle e-mails (50+) waarin Ralph Geissen
zat te mopperen op Abdul-Jabbar van de Ven.Narges en Sahar Achikzei hebben op geen enkele e-mail
gereageerd, zij (of Haroen Mehraban) lezen de e-mails
echter wel. De verzending van e-mails wordt door Ralph
Geissen nog steeds gezien als een legitiem
communicatiemiddel dat wordt ingezet ten einde deze Affaire
te beëindigen. Haroen Mehraban had 19 augustus 2008 al bij
Ralph Geissen aangegeven dat de zusjes Achikzei van hem
niet mogen reageren op de e-mails die hij verstuurd en dat
Ralph Geissen moet ophouden met het versturen van e-mails.Het liegen, bedriegen, misleiden en bedreigen doen de
verdachten Achikzei/Mehraban & Ruijzendaal zowel op een
Politiekantoor als in een rechtszaal. Men lijkt geen enkel
respect te hebben voor de rechtsstaat waarin zij leven en
zijn alleen maar uit op het verkrijgen van veroordelingen
en vonnissen ten einde geld te verdienen, problemen voor
Ralph Geissen te veroorzaken en Advios Assurantiën BV op
kosten te jagen. Een positief gerechtelijk vonnis is een
waardepapier. Vandaar dat er in deze situatie sprake is van
een afpersingscampagne waarbij waardepapieren door de
verdachten op dubieuze wijze worden verkregen en vervolgens
worden afgeleverd bij een gerechtdeurwaarder ten einde het

geldbedrag te incasseren op kosten van het slachtoffer.

Op 20 april 2009 (precies één jaar na het Afghaanse
huwelijksfeest) ontvingen Advios Assurantiën BV en Ralph
Geissen een aankondiging van Peter Hans Ruijzendaal dat ook
hij een rechtszaak gaat aanspannen. De dagvaarding hiervoor
ontvingen wij op 27 april 2009 per post waarbij de
rechtszaak op 27 mei 2009 plaats zal plaatsvinden. Peter
Ruijzendaal eist een dwangsom van 15.000,= omdat Ralph
Geissen hem op een beoordelingssite een “grote boef” heeft
genoemd. Mr. Ruijzendaal claimt dat hij daar schade van
heeft ondervonden en hij voelt zich beledigd.

PL0920/09-192579- 14

 

 

PL0920/09-192579


Advios Assurantiën BV en Ralph Geissen hebben het gevoel
dat zij er door verdachten worden ingeluisd en dat er
sprake is van een afpersingscampagne, een Juridische
Deathtrap waarbij verdachten met voorbedachten rade hebben
aangestuurd op het aanspannen van drie valse rechtszaken en
bedreigingen ten einde het slachtoffer te domineren en hem
links- of rechtsom te dwingen om geld over te maken. Meneer
Ruijzendaal heeft één jaar stilzwijgend gewacht ten einde
ons precies op 20 april 2009 de aankondiging toe te sturen
van een 3e ‘in elkaar geknutselde onzinnige rechtszaak’ aan
te kondigen. De gerechtdeurwaarder is al zeer lang namens
de verdachten actief met incassomaatregelen en de Afghaanse
man inmiddels al één jaar aan het dreigen met fysiek
geweld. Peter Hans Ruijzendaal stelt zich op als het
arrogante hooghartige vriendje van Achikzei/Mehraban die
niet goed heeft nagedacht over de gevolgen van zijn
handelingen voor ‘zijn cliënten’ wiens belangen hij behoort
te vertegenwoordigen op kosten van de Nederlandse
belastingbetaler.Op 11 mei 2009 heeft Ralph Geissen bij Politie Utrecht
geprobeerd om aangifte te doen tegen Narges Achikzei, Sahar
Achikzei, Haroen Mehraban en Peter Hans Ruijzendaal, maar
dit bleek spijtig genoeg niet mogelijk omdat op basis van
het aantoonbaar leugenachtige valse proces-verbaal van
Narges Achikzei (PL0920/08-36518) een strafproces is
gestart tegen Ralph Geissen. Zolang een strafrechter zich
nog niet over het dossier heeft gebogen mag de Politie
Utrecht geen aangifte opnemen van Ralph Geissen.Hierop is door Ralph Geissen contact gezocht met de
Officier van Justitie en is op 12 mei 2009 een brief aan
hem toegestuurd met het verzoek om de strafzaak
onmiddellijk stop te zetten omdat er maar liefst 25
aantoonbaar leugenachtigheden staan in het proces-verbaal
dat door verdachten kwaadaardig is misbruikt met het oog op
het veroorzaken van
problemen/gezeur/boetes/strafrechtelijke vervolging voor
Ralph Geissen. Omdat Ralph Geissen directeur is van een
Assurantiebedrijf mag hij geen strafblad hebben i.v.m. de
controle die AFM uitoefent op financiële dienstverleners.
Ralph Geissen is nog nooit in aanraking geweest met
Justitie, er is nog nooit aangifte gedaan tegen hem behalve
door bovengenoemde verdachten die zich moeten verlagen tot
leugens, misleiding en bedrog ten einde slechte daden toe
te schrijven aan “Angel” Ralph Geissen.Bij de 3e valse rechtszaak op 27 mei 2009 (Ruijzendaal /
Advios & Geissen) heeft Ralph Geissen hen er ondubbelzinnig
van beschuldigd dat zij van het plegen van misdrijven hun
beroep hebben gemaakt. Ruijzendaal dacht ten onrechte dat
Geissen geen aangifte kon doen omdat N. Achikzei al
aangifte had gedaan tegen hem. Geissen heeft luid en
duidelijk gezegd dat zij het geld aan de gedupeerden moeten
terugbetalen en dat met de Politie de afspraak is gemaakt
dat er pas na 1 juni 2009 namens Advios Assurantiën BV
aangifte kan worden gedaan. Bij de kantonrechter heeft
Geissen aangegeven dat er gezien de situatie sowieso een

PL0920/09-192579- 15

 

PL0920/09-192579


strafrechtprocedure zal gaan plaatshebben. Het vonnis wordt
op 10 juni 2009 door de rechter uitgesproken, de pleitnota
van zowel Ruijzendaal als van Geissen treft u aan tussen de
bewijsstukken. Tijdens het Pleidooi vertelde Ruijzendaal
nog valselijk dat ook Haroen Mehraban aangifte zou hebben
gedaan tegen Geissen vanwege ‘bedreiging’. Ruijzendaal
gelooft schijnbaar dat hij en zijn cliënten veilig zijn
omdat Geissen tegen hen geen aangifte kan doen gezien de in
behandeling zijnde valse aanklacht(en) van hen jegens
Geissen.Advios Assurantiën BV heeft in haar 10 jarig bestaan nog
nooit een rechtszaak hoeven voeren, verdachten weten het
echter te presteren om 3 civiele rechtszaken op kosten van
de Nederlandse samenleving aan te spannen en één vervelend
strafproces te starten tegen Ralph Geissen. Naar onze
overtuiging hebben verdachten met voorbedachten rade
aangestuurd op juridisch afpersing met als doel Ralph
Geissen psychisch te beschadigen via de beïnvloeding van
personen in zijn nabijheid en geld te verdienen d.m.v.
liegen, bedriegen, misleiden en bedreigen.Ralph Geissen is heden aan Narges Achikzei, Sahar Achikzei
en Haroen Mehraban verbonden via een strafproces,
juridische vonnissen en een doodsbedreiging die is
uitgesproken op de dag van het informele moslimhuwelijk van
Narges Achikzei en Haroen Mehraban. Wij verdenken Peter
(Hans) Ruijzendaal er van dat hij enige betrokkenheid heeft
bij het opstellen van het illegale contract dat door zijn
cliënten voor akkoord is ondertekend op ‘de mooiste dag van
hun leven’ en dat zij met voorbedachten rade hebben
aangestuurd op een conflict ten einde geld te verdienen via
bedreiging, oplichting en afpersing en het op valse wijze
verkrijgen van veroordelingen en rechten op dwangsommen
(7.000+15.000+15.000 = 37.000).Advios Assurantiën BV vreest dat Peter Hans Ruijzendaal
zijn naïeve volgzame cliënten heeft geadviseerd m.b.t. het
opstellen van een illegaal huwelijkscontract alsmede hoe
men maximaal financieel voordeel kan behalen uit een
vervelende ontslagsituatie die men zeer moedwillig uit de
hand heeft laten lopen. Voor Ralph Geissen was er geen
mogelijkheid om zich aan het conflict te onttrekken. De
wetenschap dat Narges Achikzei van haar advocaat een witte
laptop heeft gekregen toont aan dat zij een ‘perverse
relatie’ hebben waarbij de advocaatkosten m.b.t. de
afpersingscampagne door de verdachten bij de Raad voor
Rechtbijstand worden geclaimd. Het aansturen op psychische
beschadiging en trachten een bedrijf of persoon kapot te
procederen is typisch iets voor een letselschadeadvocaatje
van middelbare leeftijd. Bovendien blijkt uit onderzoek van
het Ministerie van Justitie dat afpersing 9 van de 10
gevallen plaatsheeft tussen soortgenoten, m.a.w. Chinezen
persen Chinezen af en Nederlanders persen Nederlanders af.

Verschillende personen hebben onafhankelijk van elkaar de
familie Achikzei uit Zeist de afgelopen periode tegenover
Ralph Geissen omschreven als slechte mensen, oplichters,

PL0920/09-192579- 16

 

 

PL0920/09-192579


misbruikers en afpersers. Wanneer het proces-verbaal van
Advios Assurantiën BV in behandeling wordt genomen en er
een verband wordt gelegd met de verbaalnummers die worden
genoemd op InternetMisleiding.nl dan bestaat de
mogelijkheid om zeven proces-verbalen op te lossen omdat
Ralph Geissen zeer zeker is van zijn zaak dat de verdachten
van oplichting en afpersing dezelfde verdachten zijn die
door de gedupeerden van InternetMisleiding.nl worden
gezocht vanwege oplichting via Marktplaats.nl.
De totale schade die Advios Assurantiën BV heeft geleden
als gevolg van de oplichting- en afpersingscampagne van de
verdachten is het afgelopen jaar flink opgelopen. De
schadelast bij Advios Assurantiën BV bestaat uit de kosten
die moeten worden gemaakt (advocaat, rechtszaken,
deurwaarder). het gemis aan inkomsten omdat Ralph Geissen
van slag is vanwege de afpersingscampagne en alleen maar
bezig is geweest om de dreiging links- of rechtsom weg te
nemen waardoor hij zich niet meer volledig op het werk
heeft gestort. De schade voor Advios Assurantiën BV van de
afpersingscampagne die inmiddels al langer dan één jaar
duurt is door een accountantskantoor vastgesteld op EUR
80.000,=.Gezien het fanatisme en de vasthoudendheid die de
verdachten hebben laten zien verwachten wij dat aan de
oplichting- en afpersingscampagne van verdachten alleen
een einde kan worden gemaakt wanneer de Politie hen oppakt,
verhoort en het Openbaar Ministerie besluit om hen
strafrechtelijk te vervolgen. De vrees bestaat dat de
afpersingscampagne steeds grimmiger zal worden naarmate de
tijd vordert waarbij een escalatie naar een
gewelduitbarsting zeker niet wordt uitgesloten gelet op het
aantal bedreigingen die verdachten al tegen Ralph Geissen
hebben uitgesproken, de drie rechtszaken en de strafzaak.

Haroen Mehraban en Peter Hans Ruijzendaal zien het
aanspannen van de rechtszaken als legitieme boete i.v.m.
het ontslag op staande voet van Narges Achikzei. Tot nu toe
hebben de verdachten alle aangekondigde bedreigingen
opgevolgd m.u.v. de aankondiging van de doodsbedreiging en
de aankondiging m.b.t. het fysieke geweld.Met het oog op zeven proces-verbalen (=vier verbalen van
andere gedupeerden: PL10FR/08-274993,
PL2412.412.2008.30608, PL2412.412.2008.30671,
PL2435.435.2008.30270, één vals verbaal van de verdachten:
PL0920/08-365181 en één verbaal van Ralph Geissen als
verweer: PL0920/08-36518) en de valse rechtszaken van Peter
Hans Ruijzendaal is het van groot belang dat de Politie tot
waarheidsvinding over gaat ten einde de oplichting- en
afpersingspraktijken waarvan de verdachten worden
beschuldigd te beëindigen.

De uitspraak van Narges Achikzei op het kantoor in
Rijnsweerd dat zij en ik gelijk zijn aan elkaar is vanuit
een juridisch standpunt geheel correct. In Nederland
spijtig genoeg worden bloedmooie vrouwen die bij Politie
gaan klagen over stalking van hun ex-werkgever en

PL0920/09-192579- 17

 

PL0920/09-192579


veelvuldig verwijzen naar hun Afghaanse verloofde altijd
geloofd. Politie houdt er geen rekening mee dat haar
uitspraken sterk worden gecontroleerd en aangestuurd door
haar advocaat Peter Hans Ruijzendaal en haar echtgenoot
Haroen Mehraban die klaarblijkelijk om één of andere reden
een behoorlijke geldingsdrang hebben opgebouwd tegenover
Ralph Geissen en hem via bedreigingen en rechtszaken er toe
trachten over te halen om geld aan hen over te maken.
Ralph Geissen is ruim een uur verhoord als verdachte
vanwege de valse beschuldigingen van zijn ex-medewerkster.
Agente Anita Frielink (ps) van Politiebureau Zeist en haar
mannelijke collega geloofden de aangeefster Narges Achikzei
schijnbaar op haar woord dat hij verliefd was op haar en
haar tegen haar zin stalkte per e-mail en familie langs
stuurde. Spijtig genoeg was Politie Zeist destijds niet
bereid om tot waarheidsvinding over te gaan n.a.v. zijn
verweer, de zaak was voor hen afgedaan nadat Ralph Geissen
als verdachte was verhoord. Het feit dat Ralph Geissen
gedurende een periode van 6 maanden meer dan 500 e-mails
had toegestuurd aan Narges en Sahar Achikzei was voor
Politie Zeist en/of Officier van Justitie gecombineerd met
de verklaring van Narges Achikzei schijnbaar voldoende om
tot strafvervolging over te gaan.Wanneer iemand in Nederland stelt dat zij beledigt is dan
is dat schijnbaar al voldoende om een ander het zwijgen op
te leggen en diens vrijheid van meningsuiting te beperken.
Ralph Geissen is door TaskForce Innovatie gecertificeerd
als innovatieve ondernemer en Advios is door het Ministerie
van Economische Zaken aangewezen als Techno Partner op
basis van een gecertificeerd businessconcept dat is
geschreven door Ralph Geissen. Indien één persoon die
behoort tot de Nederlandse Kenniseconomie het zwijgen kan
worden opgelegd wanneer iemand leugenachtig stelt zich
beledigd te voelen vanwege datgene wat Ralph Geissen zegt
of schrijft dan moet men (=Politie, Rechters, Officier van
Justitie) eerst tot waarheidsvinding overgaan en niet uit
automatisme degene geloven die stelt beledigt te zijn en
Ralph Geissen vervolgens het zwijgen opleggen wanneer hij
aantoonbaar waarheid spreekt en feitelijk niets verkeerds
heeft gedaan, niet als mens, niet als man, niet als
werkgever, niet als ondernemer en niet als initiatiefnemer
en geestelijk vader van Advios Assurantiën BV. Ralph
Geissen mag alles doen, zeggen en schrijven ten einde zich
zelf te beschermen tegen een waargenomen bedreiging. Indien
de tegenpartij doet aan geschiedvervalsing terwijl de Farao
nog in leven is dan staat Ralph Geissen in zijn recht om
zijn kant van het waargebeurde verhaal op Internetsites te
publiceren.Ralph Geissen voelt zijn Rechten als Mens (1: Recht op
Leven, 2: Recht op Vrijheid van Meningsuiting, 3: Recht op
Soevereiniteit) in ernstige mate aangetast door de talloze
kwaadaardige acties van de verdachten het afgelopen jaar.
Ralph Geissen is heden, zeer tegen zijn zin, via twee
juridische vonnissen, een strafzaak en doodsbedreiging
verbonden aan drie personen die hem bedreigen, oplichten en

PL0920/09-192579- 18

 

PL0920/09-192579


afpersen. Het misbruikend advocaatje die de acties naar
onze overtuiging coördineert wenst zich nog bij de drie
parasieten aan te sluiten via een 3e in elkaar geknutselde
rechtszaak om zodoende de verstrengelende wurggreep
dodelijker te maken en een totaal aan vorderingen te
verkrijgen van 37.000 euro (7+15+15), hetgeen vervolgens
uit handen gegeven wordt aan een gerechtdeurwaarder. Een
gerechtdeurwaarder krijgt, ook volgens onze advocaat,
altijd zijn geld.Naar onze overtuiging hebben verdachten met voorbedachten
rade aangestuurd op een Juridische Deathtrap, een noviteit
in de Nederlandse rechtsstaat waarbij criminelen
kwaadwillend misbruik maakt van de fouten in het
Nederlandse rechtssysteem en op kosten van de Nederlandse
belastingbetaler een afpersingscampagne voeren ten einde
geld te verdienen via het aanspannen van valse rechtszaken
en te profiteren van systeemfouten en van het
rechtsbeginsel in Nederland dat juridisch gezien iedereen
gelijk is.Spijtig genoeg gaat Advios Holding BV waarschijnlijk
failliet als direct gevolg van de langdurige haatcampagne
waarop verdachten zeer bewust en kwaadaardig hebben
aangestuurd. Gevolg hiervan is dat de verdachten alleen
vorderingen over houden op Ralph Geissen, hij is immers
door de rechter ook hoofdelijk veroordeeld tot betaling van
de dwangsom(men) omdat verdachten naast Advios Assurantiën
BV ook Ralph Geissen als persoon hebben aangeklaagd.Advios Holding BV, Ralph Geissen, familieleden,
InternetOplichting.nl, InternetMisleiding.nl en
KopersBelangen.nl zeggen hierbij onze volledige medewerking
en steun toe aan Recherche Utrecht zodat u tot
waarheidsvinding kunt overgaan en de verdachten kunt
verhoren vanwege datgene waarvan zij worden verdacht en
indien blijkt dat zij de daders zijn dat zij hiervoor
strafrechtelijk worden vervolgt.

Een deel van het bewijsmateriaal dat bovenstaand verhaal
volledig ondersteund, inclusief de 25 aantoonbaar
leugenachtigheden in het proces-verbaal van Narges Achikzei
is gepubliceerd op http://www.loedertje.nl/narges

Ik wens te worden geinformeerd over het verloop en de
afdoening van de strafzaak.
Ik heb bezwaar tegen verstrekking van mijn gegevens en
de feitgegevens door de politie en/of justitie aan het
Buro Slachtofferhulp.

Nadat de aangever de verklaring had doorgelezen, volhardde
de aangever daarbij en ondertekende hij deze met
verbalisant.
Reden doorlezen in plaats van voorlezen:”
Door aangever opgestelde verklaring

PL0920/09-192579- 19

 

PL0920/09-192579


          (aangever/benadeelde)          (verbalisant)

Vermiste goederen Indien van toepassing: zie verklaring betrokkene
Letsel niet van toepassing
Schade Bedrijfsschade van Advios B.V. van geschat op 150.000 euro.
Schadebedrag 150000.00 EUR


Benadeelde ADVIOS
geb.datum/-plaats te
Adres/-plaats SPACELAB 41 te AMERSFOORT
Postcode/telefoon 3824 MR


Vermiste goederen        Indien van toepassing: zie verklaring betrokkene
Letsel                            niet van toepassing
Schade                          Bedrijfsschade van naar schatting 150.000 euro.
Schadebedrag               150000.00 EUR


Dt/td opn. aangifte        dinsdag 23 juni 2009 10:40 uur
Verbalisant(en)              HAMEETEMAN, HANS
brigadier van politie Utrecht, district Binnensticht


188 Wetboek van Strafrecht
326 Wetboek van Strafrecht
ivm
46 LID 1 Wetboek van Strafrecht
285 LID 1 Wetboek van Strafrecht
261 LID 1 Wetboek van Strafrecht
285B LID 1 Wetboek van Strafrecht
317 LID 1 Wetboek van Strafrecht


Signalement(en) indien van toepassing: zie verklaring betrokkene


Sluiting Opgemaakt te ZEIST op 23 juni 2009 door
Verbalisant(en) HAMEETEMAN, HANS, op ambtsbelofte
(verbalisant)

PL0920/09-192579- 20

 

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .