Inspectie Justitie en Veiligheid gaat de door R. Geissen toegestuurde informatie gebruiken voor een risicoanalyse

caret-down caret-up caret-left caret-right
De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

Communicatie – IVENJ <communicatie@inspectievenj.nl>
di 26 feb. 08:52
aan ik

Geachte heer Geissen,

Op 31 januari jl. heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid u laten weten geen aanleiding te zien onderzoek te verrichten naar aanleiding van uw melding over de politie, omdat het de Inspectie niet is gebleken van signalen die kunnen duiden op een structureel probleem in de opsporing. U geeft aan dat volgens u wel degelijk sprake is van een structureel probleem.

Zoals u al is medegedeeld, ziet de Inspectie op dit moment geen aanleiding voor een onderzoek. Wel neemt de Inspectie de informatie die u heeft gestuurd mee in een risicoanalyse, die de basis vormt voor een jaarlijks op te stellen werkprogramma.

Verdere correspondentie over dit onderwerp zal slechts tot herhaling van standpunten leiden. Ik acht dat niet zinvol. Om die reden zal de Inspectie niet meer reageren op verdere correspondentie of andere verzoeken inzake deze aangelegenheid.

Met vriendelijke groet,

De heer E. Riks
Hoofdinspecteur Inspectie Justitie en Veiligheid


Communicatie – IVENJ
do 31 jan. 12:55

Geachte heer Geissen,

U heeft via Twitter, en vervolgens per email, contact gezocht met de Inspectie Justitie en Veiligheid. Uit uw berichten maak ik op dat u klachten heeft over ambtenaren van de politie en het Openbaar Ministerie. U stelt dat deze ambtenaren zich corrupt hebben opgesteld.

De Inspectie houdt toezicht op de taakuitvoering door de politie, zoals de kwaliteit van de opsporing. Mogelijke strafbare gedragingen van individuele politieambtenaren dienen door de rijksrecherche te worden onderzocht. Is daarvan naar uw oordeel sprake, dan kunt u aangifte doen bij de hoofdofficier van justitie. Signalen die kunnen duiden op een structureel probleem in de opsporing kunnen voor de Inspectie aanleiding zijn om een onderzoek te starten. Het is de Inspectie niet gebleken dat in uw casus zich problemen hebben voorgedaan die duiden op een meer structureel probleem in de taakuitvoering door de politie. De Inspectie ziet dan ook geen aanleiding om onderzoek te verrichten naar aanleiding van uw melding.

De Inspectie houdt geen toezicht op het functioneren van leden van het Openbaar Ministerie. Op grond van artikel 122 van de Wet op de Rechterlijke organisatie is de procureur-generaal bij de Hoge Raad bevoegd om te onderzoeken of het Openbaar Ministerie bij de uitoefening van zijn taak de wettelijke voorschriften naar behoren handhaaft of uitvoert. Op de website van het Openbaar Ministerie staat informatie over waar u uw klacht kunt indienen (www.om.nl/contact/klachten).

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

De heer E. Riks
Directeur Toezicht Inspectie Justitie en Veiligheid

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .