Vonnis Mr. P.H. Ruijzendaal tegenover Advios Assurantiën BV en R. Geissen vanwege smaad, laster en belediging

caret-down caret-up caret-left caret-right
De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
vonnis
RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 266472 / KG ZA 09-426

Vonnis in kort geding van 10 juni 2009

in de zaak van

MR. PETER HANS RUIJZENDAAL,
wonende te Zeist,
eiser,
advocaat mr. P.H. Ruijzendaal,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ADVIOS ASSURANTIËN BV,
gevestigd te Utrecht,
2. RALPH GEISSEN,
wonende te Utrecht,
gedaagden,
Advios Assurantiën BV vertegenwoordigd door haar bestuurder R. Geissen.

Partijen zullen hierna Ruijzendaal, Advios en Geissen genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
– de dagvaarding
– de mondelinge behandeling
– de pleitnota van Ruijzendaal
– de pleitnota van Geissen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Ruijzendaal heeft een cliënte van hem bijgestaan in de loonvorderingsprocedure
tegen Advios. De aan die vordering ten grondslag liggende arbeidsovereenkomst is per 1
juni 2008 geëindigd. BIj uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van de kantonrechter te
Utrecht van 9 juli 2008 is de loonvordering bij verstek toegewezen.

2.2. Geissen is de voormalig leidinggevende van de cliënte van Ruijzendaal en tevens
bestuurder van Advios. Vanaf het einde van het hiervoor bedoelde dienstverband heeft
Geissen de cliënte van Ruijzendaal alsmede haar zuster regelmatig e-mails gezonden, soms
gemiddeld dertig per week. Geissen is ook berichten over hen gaan plaatsen op

 

 

266472 / KG ZA 09-426
10 juni 2009


verschillende internetfora. De cliënte van Ruijzendaal heeft op 18 december 2008 aangifte
gedaan bij de politie en Ruijzendaal heeft zijn cliënte alsmede haar mede-eisers, te weten
haar partner en haar zuster, bijgestaan in een kort geding procedure tegen Advios en
Geissen.

2.3. Bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van 18 februari 2009 heeft de
voorzieningenrechter van deze rechtbank, sterk verkort weergegeven, Advios en Geissen
verboden om e-mails naar de cliënte van Ruijzendaal, dan wel naar derden of internetfora te
zenden die haar schade kunnen berokkenen, en Advios en Geissen veroordeeld om alle de
verzonden berichten naar de in het vonnis genoemde internetfora te (laten) verwijderen, met
het gebod dat Advios en Geissen zich in de toekomst zullen onthouden van welke uitlating
dan ook die de cliënte van Ruijzendaal schade kan berokkenen, alles op straffe van een door
Geissen te betalen dwangsom, zulks tot een maximum van EUR 15.000,-.

2.4. Tijdens de behandeling van het hiervoor genoemde kort geding is ter sprake
gekomen dat Advios en Geissen ook e-mails aan Ruijzendaal zijn gaan zenden. Daarnaast is
door hen ook informatie over Ruijzendaal op het internet geplaatst.
Ruijzendaal heeft Advios en Geissen bij brief van 5 februari 2009 gesommeerd een aantal
berichten van de diverse internetfora te verwijderen en zich in de toekomst van dergelijke
uitlatingen te onthouden. Advios en Geissen hebben aan deze sommatie geen gevolg
gegeven.

2.5. Op de site BeoordeelZelf.nl heeft Geissen op 12 januari 2009 de volgende
opmerking geplaatst:
“P.H. Ruijzendaal uit Zeist is een grote boef die misbruik maakt van subsidie van de Raad
voor Rechtsbijstand en er mede voor heeft gezorgd dat zijn cliënten in de gevangenis zijn
beland(!). Hij is medeplichtig aan poging tot oplichting en afpersing in zijn rol als
‘advocaatje van Duiveltje’. ”
Op de site yelloyello.com heeft Geissen op 12 januari 2009 de volgende tekst geplaatst:
“Mr. P.H. Ruijzendaal wordt er van beschuldigd dat hij zich als advocaat heeft
beziggehouden met het afpersen van bedrijven in opdracht van moslimfundamentalistische
criminele organisatie. Recherche Utrecht heeft de zaak momenteel in onderzoek, formeel is
Mr. P.H. Ruijzendaal derhalve “verdachte” van medeplichtigheid aan poging tot oplichting en
afpersing.”

Daarnaast sturen Geisen en Advios ook berichten aan derden, waaronder de Raad voor de
Rechtsbijstand, Site Favon.org (Karen van Vlezen) en de journalist Stan de Jong en naar
internetfora waarin allerlei aantijgingen worden aangehaald alsof het feiten zijn.

2.6. Ook de deurwaarder die belast is met de executie van het vonnis van de
kantonrechter van 9 juli 2008 en het vonnis van de voorzieningenrechter van 18 februari
2009 ontvangt regelmatig e-mails van Advios en Geissen.

2.7. Bij brief van 16 april 2009 heeft Stichting de Ombudsman aan Ruijzendaal te
kennen gegeven dat een potentiële cliënte van Ruijzendaal naar aanleiding van de
berichtgeving ove rhem op internet, zich tot de Stichting heeft gewend om inlichtingen te
verkrijgen.

 

 

266472 / KG ZA 09-426
10 juni 2009


2.8. Ook via de zoekmachine Google kunnen de hiervoor onder 2.5 genoemde berichten
worden aangetroffen. Ruijzendaal ontvangt nog steeds e-mails van Advios en Geissen, soms
meerder malen per dag.

2.9. Geissen heeft op 19 mei 2009 een e-mail aan Ruijzendaal gezonden. In de aanhef
daarvan is vermeld dat het een (door Geissen opgesteld) concept proces-verbaal betreft van
een aangifte door Geissen (mede namens Advios) en dat deze aangifte niet door de politie
Utrecht is opgenomen in verband met een lopende strafzaak. Dit geschrift geeft inzicht in de
verwijten die Geissen aan Ruijzendaal en zijn cliënten maakt en maakt er onder meer
melding van dat Geissen met de dood is bedreigd en dat hij slachtoffer is van een criminele
samenspanning die door Ruyzendal is geregisseerd.

3. Het geschil

3.1. Ruijzendaal vordert – samengevat – Advios en Geissen hoofdelijk te veroordelen
om geen e-mails meer aan Ruijzendaal, derden, Google of andere zoekmachines en/of
internetfora te zenden die Ruijzendaal schade kunnen berokkenen, en alle verzonden
berichten te (laten) verwijderen en hen te veroordelen zich in de toekomst van dergelijke
uitlatingen te onthouden. Alles op straffe van een dwangsom en met veroordeling van de
kosten van dit geding.

3.2. Geissen voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van
belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Geissen heeft (mede namens Advios) toegezegd geen e-mails meer aan Ruijzendaal
zelf toe te sturen. Daarbij heeft hij betoogd dat hij de email van 19 mei 2009 een mooie
afsluiting vond en dat hij nu zal wachten tot dat de politie zijn aangifte in behandeling neemt
en een onderzoek zal starten. De voorzieningenrechter gelooft Geissen op zijn woord dat hij
deze toezegging gestand zal doen. Geissen heeft met het voorgaande aannemelijk gemaakt
dat Ruijzendaal geen belang heeft bij een verbod op het toezenden van e-mails aan zijn
adres. De vordering op dit punt zal om die reden worden afgewezen.

4.2. Ten aanzien van de resterende vorderingen wordt het volgende overwogen.

4.3. De vorderingen vormen een beperking van het aan ieder toekomend recht op
vrijheid van meningsuiting als bedoeld in artikel 10 van het EVRM. Dat recht kan ingevolge
het bepaalde in het tweede lid van artikel 10 EVRM slechts worden beperkt indien de
beperking bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is,
bijvoorbeeld ter bescherming van rechten van anderen. Van een beperking die bij de wet is
voorzien, is sprake wanneer de publicatie onrechtmatig is in de zin van artikel 6:162 BW.

4.4. Vooropgesteld moet worden dat het Advios en Geissen in beginsel vrij staat om
hun mening te geven en te publiceren. Daarbij dienen echter de grenzen die de zorgvuldigheid
in het maatschappelijk verkeer met zich brengt niet te worden overschreden.
Van een dergelijke overschrijding kan sprake zijn, indien de gepubliceerde uitlatingen
feitelijk onjuist of onnodig grievend zijn.

 

 

266472 / KG ZA 09-426
10 juni 2009


4.5. Door Ruijzendaal stelt dat de onder 2.5. geciteerde uitlatingen feitelijk onjuist,
opruiend en stemmingmakend zijn en bovendien onnodig verwarring zaaien onder
(potentiële) cliënten van zijn kantoor. Ruijzendaal heeft tevens gesteld dat Advios en
Geissen met hun uitlatingen onrechtmatig jegens hem handelen en met hun verdachtmakingen
ook schade aan zijn kantoor zullen berokkenen.

4.6. De voorzieningenrechter overweegt dat de gewraakte uitlatingen onrechtmatig zijn
omdat zij opruiend en/of stemmingmakend zijn. Met de gewraakte uitlatingen wordt immers
de indruk gewekt dat er een strafrechtelijk onderzoek tegen Ruijzendaal is ingesteld omdat
hij verdacht is van strafbare feiten. Een dergelijke strafrechtelijke verdenking is echter niet
aangetoond. Het publiceren van dergelijke verdachtmakingen die door Geissen niet kunnen
worden gestaafd, is dan ook onrechtmatig. De door Ruijzendaal gevorderde verwijdering
van publicaties en berichtgevingen waarin dergelijke verdachtmakingen voorkomen, zullen
worden toegewezen.

4.7. Het aan Geissen en Advios op te leggen verbod om e-mails aan derden, Google,
andere zoekmachines en/of internetfora te zenden, dan wel uitlatingen in enige andere vorm
te doen, zal gelet op het voorgaande eveneens worden toegewezen, met dien verstande dat
daarbij zal worden bepaald dat Geissen en Advios in hun berichtgevingen Ruijzendaal niet
mogen beschuldigen van het plegen van misdrijven of de indruk mogen wekken dat
Ruijzendaal daarvan wordt verdacht.

4.8. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

4.9. Geissen zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden
veroordeeld. De kosten aan de zijde van Ruijzendaal worden begroot op:
– dagvaarding EU 72,25
– vast recht 262,00
– overige kosten 0,00
– salaris advocaat 816,00
Totaal EUR 1.150,25

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verbiedt Geissen en Advios e-mails naar derden, de zoekmachine Google of
andere zoekmachines of internetfora te zenden waarin Geissen en/of Advios Ruijzendaal
beschuldigen van het plegen van misdrijven, of de indruk wekken dat Ruijzendaal van het
plegen van misdrijven wordt verdacht,

5.2. gebiedt Geissen en Advios om al de door of namens hen op intenet geplaatste
informatie over Ruijzendaal, waaronder die op Google en de diverse internetfora, te (laten)
verwijderen,

5.3. verbiedt Geissen en Advios in de toekomst tegenover derden uitlatinge te doen
waarin Ruijzendaal wordt beschuldigd van het plegen van misdrijven, dan wel de indruk
wekken dat Ruijzendaal van het plegen van misdrijven wordt verdacht,

 

 

266472 / KG ZA 09-426
10 juni 2009


5.4. bepaalt dat Geissen voor iedere dag dat hij, dan wel Advios, in strijd handelt met
het in 5.2 bepaalde en voor iedere overtreding van het in 5.1 of 5.3 bepaalde, aan
Ruijzendaal een dwangsom verbeurt van EUR 500,- per dag tot een maximum van in totaal
EUR 15.000,–,

5.5 veroordeelt Geissen Advios hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal
zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van Ruijzendaal tot op heden begroot op
EUR 1.150,25,

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.AE. Uniken Venema en in het openbaar uitgesproken op
10 juni 2009.

w.g. griffier w.g. rechter

 

Geplaatst in Innovatie, Klokkenluider, Moord Narges Achikzei, Onderzoek, Politie Zeist, Tijdlijn en getagd met , , , , , , , .