Ontvangstbevestiging van donatie aan InvestigateHonorKilling.com

Contact


  WhatsappStuur ons een bericht via
  admin@investigatehonorkilling.com of
  Whatsapp nummer: +31.61.28.23.417
  Of: vul onderstaand formulier in.
  Anonimiteit en bronbescherming verzekerd.

  Hartelijk dank voor uw donatie
  Uw steun aan onze organisatie wordt zeer op prijs gesteld.

  Laatste Berichten

  Anonieme OvJ stelt R. Geissen in kennis dat hij hem voorwaardelijk niet (meer) zal vervolgen

  caret-down caret-up caret-left caret-right
  De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

  Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

  KENNISGEVING VOORWAARDELIJKE NIET VERVOLGING

  Arrondissementsparket te Utrecht
  Vrouwe Justitiaplein 1
  Postbus 16005
  3500 DA Utrecht

  Utrecht, 28 januari 2013

  Dhr. R. Geissen
  p/a Postbus 4063
  3502 HB Utrecht

  De officier van Justitie in het arrondissement Utrecht
  overwegende, dat
  Parketnummer : 16-440678-09
  Naam : Geissen
  Voornamen : Ralph
  Geboren op : 13 april 1977 te Utrecht
  Wonende te :
  Adres : p/a postbus 4063, 3502 HB Utrecht
  verdacht wordt van overtreding van artikelen 285b en 261 lid 1 en lid 2 van het
  Wetboek van Strafrecht.
  Omschrijving strafbaar feiten: smaad/laster en stalking
  Gepleegd in of omstreeks de periode van 1 mei 2008 t/m 1 januari 2011 te Utrecht en/of
  Zeist, in elk geval in Nederland.Geeft kennis aan verdachte, dat hij, officier van justitie, hem ter zake van bovenvermeld(e)
  feit(en) niet zal vervolgen onder de voorwaarde(n):dat hij, verdachte, gedurende een proeftijd van 2 jaren, Ingaande op de datum na
  dagtekening van deze brief, zich niet aan enig strafbaar feit zal schuldig maken dan wel op
  andere wijze zich zal misdragen.
  de Officier van justitie
  namens deze,

  mr. E.M. Dekkers
  parketsecretaris
  Arrondissementsparket Midden Nederland
  Maatwerk Persoonsgebonden
  Postadres: postbus 505, 3500 AM UtrechtDe heer mr. P.H. Ruijzendaal
  Bergweg 25
  3701 JJ Zeist

  Contactpersoon E.M. Dekkers
  Datum 28 januari 2013
  Ons kenmerk 16/440678-09 Geissen

  Geachte mijnheer Ruijzendaal,

  Hierbij bericht ik u naar aanleiding van uw aangifte en uw aanvullende
  verklaringen terzake smaad en stalking gepleegd door de heer R. Geissen.

  Naar aanleiding van uw aangifte en uw nadere verklaringen is door de politie
  een onderzoek ingesteld en een dossier opgemaakt. Dit onderzoek en de
  beoordeling van de zaak hebben lange tijd geduurd. Allereerst wil ik u
  hiervoor mijn excuses aanbieden.

  Onlangs bent u door de politie geïnformeerd over de beslissing die in
  onderhavige zaak is genomen. Bij deze stuur ik u een schriftelijke bevestiging
  van deze beslissing :

  een voorwaardelijk sepot met als voorwaarde dat de heer Geissen zich
  gedurende een proeftijd van 2 jaren niet schuldig mag maken aan enig
  strafbaar feit.

  Hoogachtend,
  De officier van justitie,
  voor deze,

  mr. E.M. Dekkers.

  Het OM wil niet inhoudelijk reageren op de klacht van R. Geissen over het optreden van Anita Frielink (ps) en Johan de Boer (ps)

  De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

  Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

  Openbaar Ministerie
  Regio Utrecht – Lelystad

  Afdeling Beleid & Strategie

  Postadres: postbus 505, 3500 AM Utrecht

  De heer R. Geissen
  p/a Postbus 4063
  3502 HB Utrecht

  Onderdeel Beleid & Strategie
  Contactpersoon mr. I.M. van Klaveren
  Doorkiesnummer(s) 030-223 5672
  Datum 5 november 2012
  Ons kenmerk 3000/104/11
  Onderwerp Uw brief van 2 november 2011

  Geachte heer Geissen,

  Uw brieven van 2 november 2011 en 13 april jl. met bijlagen heb ik in goede orde ontvangen.

  In de eerste plaats bied ik u mijn excuses aan voor het feit dat de beantwoording van uw brieven langer heeft geduurd dan ik wenselijk acht.

  In uw brieven geeft u aan dat u van mening bent dat het strafrechtelijk onderzoek naar het overlijden van N. Achikzei niet onpartijdig en niet professioneel zou zijn geweest en dat er sprake zou zijn van een dubieuze rol van politieambtenaren. Om die reden heeft u mij verzocht een feitenonderzoek door de Rijksrecherche in te laten stellen. Bij uw brieven heeft u een grote hoeveelheid bijlagen gevoegd, die naar uw mening onderbouwend zijn voor uw standpunt.

  De Rijksrecherche richt zich op de opsporing van door (semi) overheidsfunctionarissen gepleegde misdrijven. Voor feitenonderzoeken van de Rijksrecherche geldt dat het moet gaan om onderzoeken naar gedragingen waar een strafrechtelijk aspect aan kleeft. Het moet daarbij gaan om strafbare gedragingen (misdrijven) die in ernstige mate de integriteit van de rechtspleging en de integriteit van het openbaar bestuur raken.

  Uit uw brieven en de meegezonden bijlagen leid ik geen concrete aanknopingspunten af, die aanleiding kunnen zijn om de Rijksrecherche voor een dergelijk feitenonderzoek in te schakelen.

  U spreekt in uw brief ook de hoop uit dat een feitenonderzoek er vervolgens voor zal zorgen dat eht openbaar ministerie af zal zien van strafvervolging in de zaak waarin u verdachte bent. Gelet op het feit dat ik een onderzoek van de Rijksrecherche niet geïndiceerd acht doet die situatie zich niet voor. Ik merk in dit kader overigens op dat het onderzoek in de zaak waarin u verdachte bent nog niet volledig is afgerond. Zodra de zaak beoordeeld is en een vervolgingsbeslissing is genomen, wordt u nader geïnformeerd.U geeft voorts aan dat u al geruime tijd wacht op een beslissing van het openbaar ministerie met betrekking tot Ruijzendaal/Mehraban. Gelet op het feit dat deze personen ook voorkomen als slachtoffers in de zaak waarin u verdachte bent en de kwestie die u aanhaalt onderdeel uitmaakt van hetzelfde feitencomplex, is het niet mogelijk u hier reeds over te berichten.

  Tot slot heeft u het in uw brief ook nog over een aangifte “op de plank” bij de politie Zeist en beklaagt u zich over de rol die dhr Johan de Boer (ps) (werkzaam bij politie) hierin zou hebben gehad. Aangezien het gaat om een aangifte die (nog) bij de politie ligt, is deze derhalve nog niet bij het openbaar ministerie bekend en kan ik u hierover niet nader berichten. Daarnaast ziet uw klacht op handelen van een ambtenaar van de politie en ook om die reden er voor mij geen aanleiding uw brief op dit punt inhoudelijk te behandelen. Voor dergelijke klachten beschikt de politie over een eigen klachtencommissie.

  Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Hoogachtend,

  mr. dr. J.R. Bac
  Regiohoofdofficier van justitie Utrecht-Lelystad

  Verweerschrift R. Geissen bij strafzaak van het OM namens N. Achikzei, Z. Mehraban en Mr. P.H. Ruijzendaal

  De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

  Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.


  Rechtbank Utrecht,
  Vrouwe Justitiaplein 1
  3511 EX Utrecht

  Betreft: OM/Geissen d.d. 19 april 2012 om 13:45
  Parketnr.: 16/440678-09

  Geachte meervoudige kamer,

  Hierbij ontvangt u mijn verweerschrift in drievoud, één exemplaar voor de rechtbank, één exemplaar voor het OM en één exemplaar voor de aangeefster. Bij de rechter-commissaris heb ik aangegeven dat ik het zeer vervelend vind om als verdachte te worden aangemerkt in een zaak waarbij de aangeefster, in aanloop naar deze dubieuze strafzaak, op brutale wijze is vermoord gelet op het risico dat deze strafzaak in de media een eigen leven kan gaan leiden. Aangetoond is dat personen in de nabijheid van aangeefster Narges Achikzei doelbewust hebben gepoogd om mij de moord in de schoenen te schuiven (productie 1) en dat het OM tot dusverre zeer leugenachtig is geweest in haar berichtgeving in de media (productie 4).

  Omdat ik ten tijde van de moordaanslag mevrouw A. Balfoort van Reclassering Utrecht aan de telefoon had om het voorlichtingsrapport voor deze zaak te bespreken was het voor het OM snel duidelijk dat ik niets met de moord te maken had en valselijk ben beschuldigd. Tevens voeg ik de e-mail bij die ik in vertrouwelijkheid aan mevrouw Balfoort heb toegestuurd zodat zij zich een goed beeld kon vormen m.b.t. de ontstane situatie (bijlage 14).

  Ik doe een beroep op artikel 261 lid 3 Wetboek van Strafrecht (hierna te noemen: WvSr). Er is geen sprake van belediging, smaad en laster omdat mijn publicaties niet in strijd zijn met de waarheid. Integendeel, mijn publicaties moeten worden gezien als een legitieme beschermingsmaatregel tegen een waargenomen bedreiging waarbij het algemeen belang de tenlasttelegging eiste.

  De correctheid van mijn beschuldiging dat de aangeefster zich bezighield met oplichting is door een rechercheur en een ander slachtoffer bevestigd. De geboortedatum van Narges Achikzei en Narges Mehraban is hetzelfde (productie 12). Het is niet onrechtmatig om Narges Achikzei te koppelen aan “mevrouw N. Mehraban” omdat ik wist dat Narges Achikzei en Haroen Mehraban via een informeel moslimhuwelijk aan elkaar waren verbonden en omdat Narges Achikzei zich tegenover mij had gepresenteerd als Narges Mehraban (bijlage 13). Ik wist 100 % zeker dat ik de juiste personen als oplichters had ontmaskert omdat ik daags voor hun ontmaskering op InternetOplichting.nl (productie 13) een e-mail van advocaat Peter Ruijzendaal had ontvangen dat ik niets negatiefs over zijn cliënten op het internet mocht plaatsen (productie 14).

  Zeer waarschijnlijk wisten de oplichters dat het niet lang zou duren alvorens ik hun schaamtevolle vermelding op het internet zou ontdekken en de slachtoffers zou helpen met het oplossen van deze oplichtingszaken. Saillant is dat het alias van de oplichter (“Inge de Man”)

  1 van 11

  waar naartoe een moderator van InternetOplichting.nl een notificatiebericht had toegestuurd zeer waarschijnlijk is gekoppeld aan het mailadres narges999@gmail.com van Narges Achikzei (productie 15). Ik acht het zeer waarschijnlijk dat Mehraban/Achikzei het notificatiebericht hebben doorgestuurd aan hun advocaat Peter Ruijzendaal en dat hij kans zag om er een slaatje uit te slaan en gevolg te geven aan de reeds uitgesproken dreigementen in het kader van hun juridische afpersingscampagne.Naast de correctheid van mijn beschuldiging m.b.t. oplichtingspraktijken kan ik ook mijn andere beweringen met feiten onderbouwen. Het staat vast dat Narges Achikzei op staande voet is ontslagen (productie 5) en dat ik aangifte heb gedaan bij de politie (productie 6).

  Graag wijs ik de meervoudige kamer er op dat de passages uit de stukken die het OM aan de dagvaarding heeft toegevoegd enkele weken voor ontvangst van de dagvaarding op eigen initiatief zijn verwijderd. Niet omdat ik twijfelde aan de correctheid van mijn beschuldiging, maar omdat ik destijds geen zin had in gezeur met deze criminelen (bijlage 8).

  Ik vind het beschamend dat Ruijzendaal, werkzaam bij RBB Advocaten te Zeist, zich als gevolmachtigd advocaat namens S. Achikzei, en Z. Mehraban als benadeelde heeft gevoegd in deze strafzaak omdat hij naar mijn stellige overtuiging het ontslag van Narges Achikzei en de daarop volgende rechtszaken heeft uitgelokt, gestimuleerd, gefaciliteerd, goedgevonden, ervan heeft geprofiteerd en mij daarmee heeft getreiterd (bijlage 5). Voor mij was er geen mogelijkheid om het conflict uit de weg te gaan of om mij aan het conflict te onttrekken. De oplichters eisten via hun gerechtsdeurwaarder uitbetaling van de door misleidde rechters opgelegde dwangsommen omdat zij valselijk beweerden dat zij geen oplichters zijn en er derhalve sprake zou zijn van een onrechtmatige daad mijnerzijds.

  Als goede burger heb ik de vonnissen van misleidde civiele rechters naast mij neergelegd (“shit in, shit out!”) en bij politie/justitie, rechtbank en gerechtsdeurwaarder er vasthoudend op aangedrongen om tot waarheidsvinding over te gaan, opgeroepen tot bemiddeling en gewaarschuwd dat het conflict zal gaan escaleren als men niet tijdig zal ingrijpen. Ik zag bij Narges Achikzei de plaatsvervangende schaamte en ik wist dat zij als volgzame Afghaanse dame datgene deed wat haar man en/of zijn advocaat haar bevolen. Voor Sahar Achikzei geldt precies hetzelfde. Haar gedrag staat onder controle van Haroen Mehraban en zijn advocaat Peter Ruijzendaal en alles wat zij doet en heeft gedaan moet worden geplaatst in het licht van het voorkomen van gezichtsverlies voor deze heren en het (laten) incasseren van de opgelegde dwangsommen (bijlage 9). Gerechtsdeurwaarder JWGD heeft na ontvangst van de uitspraak van de rechtbank/Arrondissementsparket Utrecht en mijn aangifte beslist dat zij de incassomaatregelen namens Achikzei/Mehraban beëindigen (bijlage 10).

  Duidelijk is dat er van smaadschrift geen sprake is, dat mijn beschuldigingen zijn gedaan met het algemene belang tot doel en dat al mijn acties tot doel hadden om tot een eindoplossing te komen. Ik was vastbesloten om te voorkomen dat deze dadergroep meer slachtoffers zou maken. In tegenstelling tot alle andere slachtoffers die gebruik maakten van pseudoniemen heb

  2 van 11

  ik mijn beschuldigingen keurig netjes uitgesproken onder mijn eigen naam (“Ralph” of “Geissen”). Álle betrokkenen gaan volgens het gelijkheidsbeginsel ‘met de billen bloot’. Ik ben er trots op dat ik in Nederland volledig legaal criminelen aan de digitale schandpaal mag nagelen nadat er aangifte is gedaan bij de politie en er geen sprake is van een valse aangifte. Conform Justitiële richtlijnen zou ik mogen overgaan tot de orde van de dag en zou het OM überhaupt niet eens tot mijn vervolging hebben mogen overgaan (bijlage 11).

  Gelieve er kennis van te nemen dat in het onderzoeksrapport van het Ministerie van Justitie “Je bedrijf of je leven. Aard en aanpak van afpersing van het bedrijfsleven” slachtoffers expliciet wordt aanbevolen om (1) aangifte te doen bij de politie, (2) om de afpersers niets te betalen en (3) om de aandacht op de afpersers te vestigen. Als goede burger heb ik de adviezen uit het onderzoeksrapport keurig opgevolgd. Schreeuwen helpt volgens de deskundigen bij het OM. Ik vind het onacceptabel dat ik vanwege het aandacht vragen voor deze zaken door het OM wordt vervolgd omdat aangetoond kan worden dat ik de adviezen van het OM heb opgevolgd (productie 19).

  Op basis van ARBO-wetgeving en MVO voelde ik mij verplicht om de juridische afpersingscampagne links- of rechtsom met of zonder bemoeienissen van het OM tot een goed einde te brengen. Volgens een rechercheur van TGO heb ik mijn best gedaan om Narges Achikzei te bevrijden. Omdat ik naast werkgever voor Narges Achikzei ook stagebegeleider was voor haar zusje was mijn inzet zeer groot en heb ik – achteraf gezien – te veel tijd aan deze zaken verspilt. Ik wist dat onze medewerkster Narges Achikzei slachtoffer was van een gedwongen huwelijk en ik zag aan haar dat zij het oneens was met de criminele handelingen die ze moest uitvoeren van haar man en zijn advocaat. Ik heb dan ook een behoorlijk aantal oplossingsgerichte e-mails toegestuurd aan Achikzei, Mehraban, Ruijzendaal en Bureau Binnensticht. Feitelijk heb ik iedereen benaderd die ook maar enigszins een rol kon spelen om het conflict tot een goed einde te brengen en om escalatie te voorkomen.

  Het OM kan naar voren brengen dat ik mij schuldig heb gemaakt aan ‘stalking per e-mail’, maar dat wetsartikel staat niet in het WvSr en mede gelet op de specifieke omstandigheden is er van strafrechtelijk vervolgbare stalking nimmer sprake geweest. Het slachtoffer van de ‘stalking per e-mail’ is niet meer onder de levenden en zal niet tegen mij kunnen getuigen. Zij kan de rechtbank niet vertellen dat zij verkeerd heeft gehandeld omdat zij een aantal dagen voor haar afspraak met de rechter-commissaris op brutale wijze is vermoord. Zij kan niet aan mij en vele anderen haar excuses aanbieden vanwege haar slechte gedrag of uitleggen waarom zij die dingen heeft gedaan.

  Rechtbank wordt verzocht om de getuigenissen van Ruijzendaal/Mehraban met een korreltje zout te nemen indien zij bij hoog en laag blijven volhouden dat het Narges Achikzei’s wens was om mij door de rechtbank veroordeeld te zien worden. De heren zijn aantoonbaar leugenachtig en zij hebben een hoop te verbergen. Zij wensen dat de dwangsommen die door misleidde civiele rechters zijn opgelegd door mij worden betaalt, dat het OM mij vervolgd, dat de meervoudige kamer mij veroordeeld en dat er vervolgens daarna nog schadeclaims namens S.

  3 van 11

  Achikzei en Z. Mehraban door civiele rechters worden toegewezen. Zij kunnen gratis procederen omdat Raad voor Rechtbijstand alle uurtjes (á 220 euro) van advocaat Ruijzendaal betaald. Dat zij leugens als waarheid verkopen weten zij zelf ook, er is geen sprake van pseudologia fantastica. Er is sprake van juridische afpersing waarbij het OM sans gêne de daders assisteert en de meervoudige kamer opzichtig poogt te misleiden ten einde een onschuldige burger veroordeeld te zien worden.

  Het OM heeft via Opsporing Verzocht en verschillende websites de hulp van het publiek ingeroepen om de moordzaak op te lossen. Als goede burger heb ik mijn gedachten over deze zaak in alle eerlijkheid geventileerd en het OM dé gouden tip gegeven op basis waarvan men deze zaak professioneel zou hebben kunnen oplossen. Hetgeen mij niet in dank is afgenomen. Ik heb vanwege de merkwaardige acties van het OM officieel een verzoek neergelegd bij de Hoofdofficier van Justitie m.b.t. een feitenonderzoek door de Rijksrecherche. Ik heb aangedrongen op oneervol ontslag van een aantal politieambtenaren wiens corruptie/falen rechtsgeldig kan worden bewezen (bijlage 12).

  Ik hoop dat de rechtbank oordeelt dat een formele klachtenprocedure bij de politie opgevolgd door een verzoek tot oneervol ontslag toegestuurd aan de Hoofdofficier van Justitie, gelet op de weerzin die onder burgers bestaat om aangifte te doen tegen politieambtenaren, van een gelijkwaardig niveau is als een officiële aangifte. Ik wil liever geen aangifte doen tegen politieambtenaren vanwege eerbied voor de ambtsfunctie. Voor mijn gevoel zou ik echter rechtsgeldig de politieambtenaren publiekelijk mogen beschuldigen van de feiten die ik heb genoemd in mijn verzoek aan de Hoofdofficier van Justitie zonder dat het OM mij daarvoor zou mogen vervolgen. Conform de aangenomen motie door de Tweede Kamer mag ik overgaan tot de orde van de dag.

  Indien mij door het OM zou worden verweten dat ik politieambtenaren met naam en toenaam heb beschuldigd op het internet, omdat agente Anita Frielink (ps) aangifte tegen mij heeft gedaan vanwege smaadschrift, dan wijs ik de rechtbank er op dat een internetpagina feitelijk niets meer is dan een informatiedrager. Het karakter van het internet is openbaar, mijn betoog zoals verwoord op de internetpagina “Oplossing Zeister Brandmoord” (bijlage 7) heb ik geschreven om TGO te helpen omdat ik er destijds vanuit ging dat TGO daadwerkelijk geïnteresseerd was in de ware toedracht achter de Zeister brandmoord. Rechercheurs van TGO hadden ons daags na de moordaanslag toegezegd dat zij de zaak zouden oplossen. Met de rechercheur heb ik afgesproken dat ik de aanwijzingen om de moord te kunnen oplossen per e-mail zou toesturen aan Zeister politie. De rechercheur bevestigde dat mijn e-mails bij de juiste personen terecht zouden komen.

  Aangetoond kan worden dat ik de link naar de internetpagina, conform de afspraak, allereerst heb toegestuurd aan Politie Zeist. De rechtbank kan zelf vaststellen dat mijn intenties met de publicatie niet primaire was gericht op het beschadigen van de reputatie van agente Anita Frielink (ps) maar dat mijn betoog er op was gericht om zaken op te lossen en om Justitiële dwalingen te voorkomen omdat ik vind dat iedere verdachte recht heeft op een eerlijk strafproces en vind dat het OM niet mag liegen tegen strafrechters. Nadat de politie kennis had genomen van mijn

  4 van 11

  betoog en mij een verzoek had toegestuurd om de informatie te verwijderen heb ik de pagina’s van het internet verwijderd. Mijn doel was bereikt, de politie had kennis genomen van mijn bezwaren. Dat het OM er vervolgens niets mee heeft gedaan en heeft gemeend haar dubieuze beleid ongestoord voort te zetten ondanks mijn stevige kritiek op TGO is iets dat het OM zelf heeft beslist. Als goede burger heb ik mij tot het uiterste ingespannen om Justitiële dwalingen te voorkomen. Indien het OM meent dat ik vooral bezig ben geweest met het zwartmaken van personen en politieambtenaren op het internet dan geven zij de rechtbank een zeer vertekend beeld van de werkelijkheid. Indien de meervoudige kamer stelt dat mijn beschuldigingen aan het adres van Anita Frielink (ps) slechts in de openbaarheid mogen worden gebracht indien er door mij aangifte is gedaan, dan zal ik alsnog aangifte doen tegen Anita Frielink (ps) vanwege valsheid in geschrifte en het afleggen van een valse aangifte (productie 16).

  De waarheid moet kunnen worden verteld, ook al is die pijnlijk en onwelgevallig voor betrokkenen en voelen zij zich in hun trots, namus en eer gekrenkt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de familie Achikzei/Mehraban al een zeer slechte reputatie had opgebouwd toen zij nog in Rusland woonden en dat veel slachtoffers zich bij mij hebben gemeld om over hen te klagen (productie 10).

  Amnesty stelt dat er elke maand een vrouw in Nederland wordt vermoord vanwege eerwraak. Vaak worden de vrouwen beschuldigd van overspel, maar eremoorden worden ook gepleegd als de vrouw een partner heeft gekozen die door de familie wordt afgekeurd of een huwelijkskandidaat afwijst die door de familie was uitgekozen. Soms ook is niet de dood, maar verminking het doel van de aanslag. Amnesty vind dat de overheid verantwoordelijk is voor de bescherming van deze vrouwen. Het aandacht vestigen op slechte mensen via social media (zie “Kony 2012”) met als doel zoveel mogelijk medestanders te verzamelen om de overheid te dwingen om maatregelen te nemen tegen de slechte mensen kan nimmer door de meervoudige kamer worden veroordeeld indien bewezen is dat de slechte mensen wiens strafvervolging wordt gewenst ook daadwerkelijk talloze artikels uit het WvSr hebben verbroken.

  Jurisprudentie in Duitsland (Ehrenmord Morsal) toont aan dat familieleden van een eerwraakslachtoffer moeten leren leven met de beschuldigingen die jegens hen zijn uitgesproken door betrokkenen en omstanders inzake medeplichtigheid aan de moord. Volgens de rechtbank waren familieleden van de Afghaanse Morsal in hoge mate moreel medeschuldig aan de eerwraakmoord die door haar broer is uitgevoerd. De rechtbank vonniste dat de familieleden van Morsal moeten leren leven met de uitgesproken beschuldigingen inzake medeplichtigheid aan de moord. Bij eerwraak spelen fanatiekelingen in de nabijheid van het slachtoffer altijd een belangrijke rol in aanloop naar de moord. Ik heb slechts in alle eerlijkheid de fanatiekelingen aangewezen die een zeer negatieve invloed hebben (gehad) op het levensgeluk van onze voormalige medewerksters en zeer waarschijnlijk in hoge mate moreel medeschuldig zijn aan de eerwraakmoord. Peter Ruijzendaal en Haroen Mehraban zijn de zogenoemde daders-op-de-achtergrond die van doorslaggevende invloed zijn geweest bij het beramen van de moordaanslag op Narges Achikzei (productie 2).

  5 van 11

  Het is algemeen bekend dat ik zeer negatief spreek over Ruijzendaal/Merhaban en Anita Frielink (ps). Maar het uitspreken van een negatieve mening over personen is in Nederland toegestaan omdat wij Vrijheid van Meningsuiting (art.7 van de Grondwet) kennen. Omdat ik als columnist/eigenaar bij verschillende websites ben betrokken, door het Ministerie van Economische Zaken ben aangewezen als onderdeel van de Nederlandse kenniseconomie, een betrokkene/getuige ben die aangifte heeft gedaan, officieus woordvoerder ben van een grote groep slachtoffers en de man ben met wie Narges Achikzei liever zou hebben willen trouwen kan mijn Vrijheid van Meningsuiting niet door de rechtbank worden beperkt omdat dit strijdig is met de mensenrechten zoals vastgelegd in de Universele verklaring van de rechten van de mens (10 december 1948). Ik ben zeer zeker niet de enige persoon die zijn negatieve mening uitspreekt m.b.t. het politieoptreden, deze Afghaanse familie en hun advocaat. Buurtbewoners, betrokkenen en andere bekenden wijzen op eerwraak en relatieproblemen (bijlage 3) en rechtbankverslaggevers mopperen over de onprofessionele opstelling van de politie (bijlage 4)

  Omdat het OM er voor heeft gekozen om mij in de media neer te zetten als Moslim-bekeerling doe ik hierbij eveneens een beroep op Vrijheid van Religie (art. 6 van de Grondwet). Binnen Islam is eerwraak een absoluut taboe, de plegers van eerwraak moeten volgens Sharia worden bestraft volgens het oog-om-oog principe. Mijn geloofsstroming predikt verbranding voor Ruijzendaal/Mehraban voor het oog van een draaiende camera zodat zij dezelfde pijn/vernedering gaan voelen als Narges Achikzei. Strafrechtelijk gezien zou de meervoudige kamer mij niet mogen veroordelen indien ik deze zienswijze ooit publiekelijk zou ventileren omdat het een onlosmakelijk onderdeel is van mijn geloofsovertuiging. Echter leven wij niet in Afghanistan onder Sharia-wetgeving en moeten wij ons allen keurig houden aan Nederlandse wet- en regelgeving. Ik vind een levenslange gevangenisstraf voor Ruijzendaal/Mehraban met TBS vanwege NPS acceptabel als alternatieve straf voor hun misdaden. Mede gelet op mijn geloofsovertuiging kan de rechtbank niet anders concluderen dan dat ik mij tot op heden zeer heb ingehouden in mijn berichtgeving in de media. Ik heb mij nimmer schuldig gemaakt aan opruiing of haatzaaien. Integendeel, ik heb juist personen in mijn omgeving er van weerhouden om acties tegen Ruijzendaal/Mehraban te ondernemen. Mijn beschuldigingen zijn legitiem en keurig binnen de veilige marges van de Nederlandse wet uitgesproken. Ik heb het spreekwoordelijke randje van het Strafrecht nimmer opgezocht om zodoende een strafzaak uit te lokken, ik heb deze zaak en al het gedoe rondom de juridische afpersingscampagne en de moord absoluut niet gewenst. Ik heb mij tot op heden zeer ingehouden met het ‘zwartmaken’ van Ruijzendaal/Merhaban en Anita Frielink (ps). Ik heb nog nooit in mijn leven artikels uit het WvSr verbroken. Mijn strafblad is blanco.

  Indien het OM er voor zou hebben gekozen om een willekeurig ander persoon aan te klagen die zich zeer negatief heeft uitgesproken over het politieoptreden en/of Ruijzendaal/Mehraban dan zou de kans op veroordeling door de meervoudige kamer vanwege ‘smaadschrift’ groter zijn geweest. De zaak tegen mij is kansloos en volgens mij realiseren de aangevers en het OM zich dit ook. Anita Frielink (ps) is betrokkene en zou in die hoedanigheid gewoon door de Rijksrecherche moeten worden verhoord in het kader van waarheidsvinding. Anita Frielink (ps) heeft evenals Ruijzendaal/Mehraban belang bij het eeuwig zwijgen van Narges Achikzei en het verdoezelen van de feiten rondom de

  6 van 11

  Zeister brandmoord en de oplichtingspraktijken van Narges Mehraban. Schijnbaar is Anita Frielink (ps) zeer gesteld op voortzetting van haar carriere bij de politie, maar gelet op alle feiten die op tafel zijn gelegd is het onvermijdelijk dat zij t.z.t. oneervol wordt ontslagen. Vandaar dat Bureau Binnensticht nooit het moordonderzoek op zich zou hebben mogen nemen zonder toezicht van de Rijksrecherche. Het is niet verwonderlijk dat Bureau Binnensticht zoveel fouten heeft gemaakt in de strafrechtelijke onderzoeken en executeur MDNDR021 met een verzonnen motief voor de meervoudige kamer heeft gepresenteerd en poogt om mij te laten veroordelen vanwege smaadschrift en ‘stalking per e-mail’.

  Met het oog op mijn eigen veiligheid en op advies van velen is er voor gekozen om niet persoonlijk aanwezig te zijn bij deze strafzitting. Indien de meervoudige kamer aanvullende vragen heeft n.a.v. mijn verweerschrift dan zou ik deze graag beantwoorden. Wij wensen slechts een confrontatie met Ruijzendaal/Mehraban in de rechtszaal te voorkomen omdat zij in dat opzicht een zeer slechte reputatie hebben opgebouwd gelet op de bedreigingen die zij bij vorige ontmoetingen in de wandelgangen van rechtbank Utrecht hebben uitgesproken. Ik hoop dat de rechtbank hiervoor begrip heeft en zal begrijpen dat ik goede redenen heb aangevoerd om niet te voldoen aan de verschijningsplicht. Bij de receptie van rechtbank Utrecht heb ik bij de 4e dubieuze rechtszaak (=aanvraag faillissement dd 1 september 2009) van Ruijzendaal/Mehraban bij het inleveren van de stukken gezegd dat ik vanwege veiligheidsoverwegingen niet aanwezig zal zijn en heb ik uitdrukkelijk gewaarschuwd voor het risico van aanslagen in het Gerechtsgebouw. U kunt dit desgewenst controleren, zoveel mannelijke medewerkers werken er niet bij de receptie van rechtbank Utrecht en zo vaak gebeurt het niet dat er wordt gewaarschuwd voor een aanslag in het Gerechtsgebouw. Het is veelzeggend dat ik bij de rechtbank heb gewaarschuwd voor een aanslag en dat het OM er desondanks voor kiest om mij als klokkenluider in het beklaagdenbankje te plaatsen namens degenen tegen wie aangifte is gedaan vanwege betrokkenheid bij die moordaanslag.

  Het Landelijke Expertisecentrum eergerelateerd geweld (LEC EGG) zal hoogstwaarschijnlijk net als ik van mening zijn dan de kans op herhaling van een geweldsuitbarsting zeer groot is bij deze dadergroep, zij voeren een treurspel op voor de bühne en van mij wordt verwacht dat ik de rol van verdachte/dader op mij neem. Ik wens hun ziekelijke spelletje niet mee te spelen, ik wens hun toneelstukjes niet te zien. Het risico dat Haroen Mehraban tijdens de strafzitting toneel speelt dat hij boos/verdrietig/beledigd is en de aanval op mij opent is i.m.o. te groot. Veel mensen kiezen er voor om te zwijgen over de motieven achter de Zeister brandmoord mede gelet op de bedreigingen die zijn uitgesproken en de zeer slechte reputatie van deze dadergroep. Ik vind dat met zwijgen en liegen nooit iets wordt opgelost en dat het OM tegenover mij, de meervoudige kamer en vele andere gedupeerden de morele plicht heeft om deze zaken zeer zorgvuldig af te handelen zodat enerzijds herhaling van eergerelateerd geweld wordt voorkomen en anderzijds alle schuldigen voor de meervoudige kamer worden gepresenteerd waarbij OvJ aan de meervoudige kamer kan uitleggen waarom Narges Achikzei in de gedachtewereld van de dadergroep moest worden vermoord. Ik vind het schandalig dat ik door het OM wordt vervolgd op basis van een valse aangifte van een slachtoffer van eerwraak die al jaren zwart verbrand onder de grond ligt.

  7 van 11

  Datgene wat ik heb gedaan en heb nagelaten mag worden verwacht van alle goede burgers/werkgevers in Nederland. Het is burgerplicht en een teken van goed werkgeverschap, niet meer dan dat. Ik hoef daarvoor geen medaille te ontvangen, maar strafvervolging als beloning voor het vervullen van burgerplichten en beantwoording van vragen van het OM gaat alle perken te buiten. Narges Achikzei is vermoord ondanks al mijn inspanningen, niet dankzij mijn inspanningen zoals de dadergroep het wenst te doen laten voorkomen. Het is beschamend om te constateren dat het OM alle justitiële richtlijnen en (inter)nationale wet- en regelgeving aan haar laars heeft gelapt om mij deze valse strafzaak cadeau te kunnen doen. Klaarblijkelijk verwacht het OM dat zij een moord op een Afghaanse vluchtelinge zeer onzorgvuldig kan afhandelen waarbij criticasters/klokkenluiders de mond wordt gesnoerd en dadergroep en een aantal medewerkers bij politie/justitie ‘de rijen gesloten houdt’.

  Mensen zijn dieren die samenwerken en ideeën delen. Indien ik het laatste rechtelijke vonnis tot op de letter nauwkeurig zou opvolgen dan zou ik niet eens mijn verweerschrift hebben mogen toesturen aan de meervoudige kamer of een verzoek voor een feitenonderzoek door de Rijksrecherche hebben mogen toesturen aan de Hoofdofficier van Justitie. Indien de rechtbank beslist dat ik geen adem meer zou mogen halen of voedsel tot mij zou mogen nemen dan zou ik dat vonnis ook naast mij neerleggen omdat het gewoonweg strijdig is met Universele Mensenrechten en strijdig is met datgene wat ik zie als mijn burgerplichten en -rechten. Ik heb het recht om mijzelf en mijn belangen te beschermen tegen waargenomen bedreigingen. Ik heb het recht om criminelen aan de schandpaal te nagelen en er bij het OM op aan te dringen om tot hun strafvervolging over te gaan. Ik heb het recht om vonnissen van misleidde rechters naast mij neer te leggen.

  Zoals ook aangegeven in mijn aangifte is er sprake van een tweedeling binnen het OM. De OvJ kan vaststellen dat een aantal eerlijke rechercheurs mijn zienswijze openlijk ondersteund. Daags na de brandmoord is op de radio door de politie gezegd dat de moord waarschijnlijk verband houdt met eerwraak of afpersing van een bedrijf. Drie rechercheurs en de reclasseringsambtenaar hebben gewezen op mijn hoge intelligentie. Alleen agente Anita Frielink (ps), wiens corruptie door mij rechtsgeldig kan worden bewezen, doet net alsof ik ze niet allemaal op een rijtje heb. De OvJ zal op basis van mijn verweerschrift en toegestuurd bewijsmateriaal de keuze moeten maken bij welke groep hij zich wenst te voegen. De OvJ kan vrijspraak of veroordeling eisen.

  Duidelijk is dat een vrijspraak voor mij moet zijn gekoppeld aan een veroordeling voor Ruijzendaal/Mehraban en Anita Frielink (ps). Rechtsgeldig is bewezen dat de aangevers liegen en aansturen op veroordeling van een onschuldige burger en daarbij schermen met nutteloze vonnissen die zijn uitgesproken door misleidde rechters in de hoop dat de meervoudige kamer de zienswijze van misleidde rechters één op één gaat overnemen. De meervoudige kamer kan het niet afdoen met een spreekwoordelijke tik op hun vingers, daarvoor is hetgeen zij hebben gedaan te ernstig. Omdat ik in de omstandigheid verkeer dat ik mijn beschuldigingen met feiten kan onderbouwen verwacht ik dat de meervoudige kamer krachtig en ondubbelzinnig de

  8 van 11

  dubieuze praktijken van de aangevers en het OM zal afstraffen. Hoewel ik begrijp dat het zeer ongebruikelijk is dat een burger het recht krijgt om gerechtelijke vonnissen naast zich neer te leggen is dat toch hetgeen de meervoudige kamer in deze uitzonderlijke zaak ernstig zou moeten overwegen. Het is voor mij één van de mogelijkheden om mij te onttrekken aan de juridische afpersingscampagne, de andere mogelijkheid is vervolging van de dadergroep door het OM gevolgd door toewijzing van (hogere) schadevergoedingen door de rechtbank zodat onderlinge verrekening van vorderingen tussen partijen kan plaatsvinden.

  In het kader van waarheidsvinding en met het oog op mijn laatste aangifte verzoek ik de meervoudige kamer om forum.fok.nl, misdaadjournalist.nl en godvoordommen.nl te bevelen om de IP-adressen bekend te maken van gebruikers die zich schuldig hebben gemaakt aan smadelijke laster en/of bedreiging. De websites hebben kenbaar gemaakt dat zij alleen bereid zijn om de IP-adressen bekend te maken nadat de rechtbank hen dit beveelt. De politie kan na het verkrijgen van de IP-adressen de NAW-gegevens opvragen bij CIOD en bekijken of er verbanden bestaan met de dadergroep die verantwoordelijkheid draagt voor de moord op Narges Achikzei. De identiteit van “musicioso” is bekend, dat is Masoud Mehraban de broer van Haroen Mehraban. Waarschijnlijk is Masoud Mehraban namens de familie/clan aangewezen om de lastercampagne jegens mij op het internet te leiden en zal onderzoek uitwijzen dat hij ook verantwoordelijk is voor een aantal andere smadelijke berichten. Eerwraak is een typisch groepsdelict.

  Ik vind dat de bedenkers/initiatiefnemers van de Zeister brandmoord door het OM voor de meervoudige kamer moeten worden gebracht ten einde te worden berecht waarbij alle slachtoffers van oplichting de mogelijkheid wordt geboden om zich in die strafzaak te voegen. Mijn standpunt is vergelijkbaar met het uitvaardigen van een arrestatiebevel door het Internationaal Strafhof voor Joseph Kony. Het Strafhof kiest voor vervolging van de leider van de criminele groepering en gaat niet alle gebrainwashte kindsoldaten vervolgen die hun ouders op commando hebben vermoord.

  Indien het OM of de aangevers het nodig vinden om hun zienswijze op deze strafzaak voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling door de rechtbank in de media te brengen dan behoudt ik mij het recht voor om daarop publiekelijk te reageren. Dan zal ik alle documenten op het internet publiceren en contact opnemen met Tweede Kamerleden zodat hierover Kamervragen kunnen worden gesteld aan de Minister van Justitie.

  Hoewel KLASSENJUSTITIE een rol lijkt te spelen bij het vervolgingsbeleid van het OM verzoek ik de meervoudige kamer om artikel 1 uit de Grondwet te respecteren. Iedereen is gelijk aan elkaar en als delicten naar het oordeel van de meervoudige kamer als bewezen zijn aangenomen dan moet daarop een veroordeling volgen ongeacht de maatschappelijke positie van de dader(s).

  Ik vind dat de meervoudige kamer minimaal moet vonnissen dat:
  1. de strafrechtelijke onderzoeken a.g.v. de moord op N. Achikzei en de oplichtingspraktijken van N. Mehraban door politie Zeist zeer onzorgvuldig zijn uitgevoerd.

  9 van 11

  2. N. Achikzei een valse aangifte heeft afgelegd om betrokkenheid bij oplichtingspraktijken te camoufleren en de basis te leggen voor het voeren van talloze juridische procedures in het kader van een afpersingscampagne.
  3. N. Achikzei, H. Mehraban, P.H. Ruijzendaal zich schuldig hebben gemaakt aan smaad/laster, oplichting, afpersing, belaging en bedreiging.
  4. Anita Frielink (ps) zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte, het afleggen van een valse aangifte en medeplichtig is aan smaad/laster, oplichting, afpersing, belaging en bedreiging.
  5. het niet onrechtmatig is dat R. Geissen vonnissen van misleidde rechters naast zich neer heeft gelegd omdat hij het advies van het OM heeft opgevolgd.
  6. het OM (kopieën van) de bewakingsbeelden van de moordaanslag op N. Achikzei moet vernietigen.
  7. contactverboden worden opgelegd aan H. Mehraban, P.H. Ruijzendaal, S. Achikzei en Anita Frielink (ps).
  8. de OvJ binnen 30 dagen een vervolgingsbeslissing moet nemen a.g.v. de aangifte die R. Geissen in oktober 2010 heeft afgelegd.
  9. forum.fok.nl de registratiegegevens en IP-adressen bekend moet maken van gebruikers “EFG11” en “Musicioso”.
  10. godvoordommen.nl de registratiegegeven en IP-adressen bekend moet maken van gebruikers ”De Vries”, “Afghaan”, “Afghan007”, “Ongelovig neuker”, “Wij leven als een leeuw”.
  11. misdaadjournalist.nl de registratiegegevens en IP-adressen bekend moet maken van gebruikers “Ralph je gaat boeten” en “Beste vriend van Ralph G.”.

  Ik zal overgaan tot de orde van de dag en zal de beslissingen van de meervoudige kamer en het OM afwachten.

  Hoogachtend,
  R. Geissen

  Overzicht van bijlagen & producties:
  Bijlage 1: Correspondentie met het OM
  Bijlage 2: Berichtgeving van politie in de media
  Bijlage 3: Meningen van buurtbewoners, betrokkenen en bekenden
  Bijlage 4: Meningen van rechtbankverslaggevers
  Bijlage 5: Mening van Peter Ruijzendaal
  Bijlage 6: Kritiek op Zeister politie via www.loedertje.nl voorafgaand aan de moord op Narges Achikzei
  Bijlage 7: Oplossing Zeister brandmoord
  Bijlage 8: Beschuldingen op eigen initiatief verwijderd
  Bijlage 9: S. Achikzei stuurt berichten R. Geissen door aan advocaat Ruijzendaal
  Bijlage 10: JWGD beëindigd incassomaatregelen t.b.v. Achikzei/Mehraban
  Bijlage 11: Aangenomen motie m.b.t. het aan de digitale schandpaal nagelen van criminelen door burgers
  Bijlage 12: Brief aan Hoofdofficier m.b.t. verzoek feitenonderzoek Rijksrecherche
  Bijlage 13: Narges Achikzie heeft korte tijd gemailed onder de naam “Narges Mehraban”
  Bijlage 14: Reclasseringmedewerkster A. Balfoort is alibi van R. Geissen

  10 van 11

  Productie 1: Smaad & laster tegen Ralph Geissen
  Productie 2: Eerwraak in het Nederlandse strafrecht
  Productie 3: Vonnis strafzaak tegen executeur MDNDR021
  Productie 4: Leugens politie Zeister brandmoord
  Productie 5: Ontslagbrief N. Achikzei
  Productie 6: Mutatie tegen Narges Achikzei
  Productie 7: Merkwaardige e-mails die door Narges Achikzei aan Geissen zijn doorgestuurd (Fw:)
  Productie 8: IP-adres 82.169.250.170 = Haroen Mehraban (of iemand anders die namens hem spreekt)
  Productie 9: Raad voor Rechtbijstand betaald alle uren van gevolmachtigd advocaat Ruijzendaal
  Productie 10: Medegedupeerde Exterminator spreekt zeer negatief over de familie Achikzei/Mehraban
  Productie 11: Merkwaardig bericht van IP-adres 93.125.238.254
  Productie 12: Medegedupeerden Watchman achterhaalt het woonadres van Narges Mehraban-Achikzei
  Productie 13: InternetOplichting.nl: ABN AMRO rekeningnummer 47.86.32.320 t.n.v. N. Mehraban
  Productie 14: Ruijzendaal wist dat zijn criminele cliënten een vermelding hadden op InternetOplichting.nl
  Productie 15: Emailadres van Narges Achikzei (narges999@gmail.com) is gekoppeld aan alliassen van internetoplichters.
  Productie 16: Leugenachtige ambtsverklaring van agente Anita Frielink (ps)
  Productie 17: Advocaat Ruijzendaal coördineert de (juridische) afpersingscampagne
  Productie 18: Valse dagvaarding van Ralph Geissen a.g.v. corruptie Anita Frielink (ps)
  Productie 19: Belangrijkste passages: “Je bedrijf of je leven”
  Productie 20: Medegedupeerde Buitendijk wijst naar ‘het heerschap N. Mehraban’
  Productie 21: Vermoedelijk heeft Haroen Mehraban een e-mail van mij doorgestuurd aan broer van executeur MDNDR021
  Productie 22: Reactie van Geissen op 5e dubieuze civiele rechtszaak van Ruijzendaal/Mehraban
  Productie 23: Valse briefjes van Ruijzendaal aan de Burgemeester van Zeist, Korpschef Utrecht, Hoofdofficier van Justitie en politiechef Zeist.

  11 van 11

  MDNDR011 wil identificerende gegevens van N. Mehraban niet opvragen bij ABN AMRO

  De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

  Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

  Aan: R. Geissen
  Utrecht

  Bezoekadres:          Zeist, Utrechtseweg 141
  Korpsonderdeel:    districtrecherche
  Behandeld door:     Johan de Boer (ps)
  Telefoon:                 030-6972999
  Ons kenmerk:          –
  Uw kenmerk:           uw email dd. 29.03.2012 15:38
  Datum:                    02 april 2012
  Onderwerp:             opvragen rekeningnummer

  Mijnheer,

  Op donderdag 29 maart 2012 heeft u een email verzonden naar de politie Utrecht, die uiteindelijk mij ter beantwoording is voorgelegd. In de email verzoekt u de identificerende gegevens op te vragen van in de email genoemde bankrekeningnummer en u het resultaat daarvan te berichten. In antwoord op dit verzoek bericht ik u het volgende:

  Het opvragen van identificerende gegevens van een bankrekening kan geschieden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek en gebeurt door een opsporingsambtenaar. Het opsporingsonderzoek in het kader van uw strafzaak is inmiddels gesloten, gelet op de door u genoemde zittingsdatum, reden waarom ik uw verzoek niet kan honoreren. Hernieuwde opsporingsactiviteiten, waaronder dus ook het opvragen van identificerende gegevens, kunnen nu ter zitting aangevraagd worden.

  Met vriendelijke groet,
  De chef recherche / hulpofficier van justitie,

  MDNDR011

  Soms wordt door de druk van publiek en media de kans op tunnelvisie bevorderd, stelt tegenspreker Harro Kras. Hij noemt als voorbeeld het onderzoek naar de moord op een 23-jarige afghaanse vrouw uit Zeist.

  Getuigenis 218 van 225 in moordzaak Narges Achikzei

  Ambtenaar
  Soms wordt door de druk van publiek en media de kans op tunnelvisie bevorderd, stelt tegenspreker Harro Kras. Hij noemt als voorbeeld het onderzoek naar de moord op een 23-jarige afghaanse vrouw uit Zeist. Zij overleed in december 2009 nadat zij in brand was gestoken. er werd rekening gehouden met eerwraak. “De media zaten er bovenop. Deskundigen stonden in de rij om hun visie over deze zogenaamde eerwraak te geven. Inmiddels staat een verdachte vrouw uit de vrienden- kring terecht voor deze moord, waarbij het motief eerwraak duidelijk niet aan de orde is. De zaak toont de kracht van het onderzoeksteam. Het bleef alle scenario’s kritisch bekijken.


  Politieambtenaar Anita Frielink (ps) heeft aangifte gedaan tegen R. Geissen vanwege Smaad(schrift)

  De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

  Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
  Van: Ronald
  Verzonden: donderdag 10 februari 2011 16:06
  Aan: Ton
  Onderwerp: FW: verwijderen en info betreffende Ralph Geissen

  Beste Ton,

  Kreeg vanmiddag een in eerste instantie een vreemde telefoontje, beller “onbekend”…

  Het bleek politie Baarn te zijn, zie mail onder…

  Zorg jij ervoor dat alles wat direct of indirect te maken heeft met Ralph / historie etc per omgaande van de site gehaald gaat worden?

  Ik wil graag de polishouders, potentiele clienten etc helpen maar niet op deze manier.

  P.s: de heer van de Politie schrijft dat ik de beheer ben, ik heb hem verteld dat ik de beheerder niet ben slechts de uitvoerder (mensen helpen die vragen hebben).

  Geef mij instructie hoe te handelen in deze.

  Met vriendelijke groet,

  Ronald


  Van: Wilpen, J. van (John) [mailto:John.van.Wilpen@utrecht.politie.nl]
  Verzonden: donderdag 10 februari 2011 15:57
  Aan: info@expiratieweb.nl
  Onderwerp: verwijderen en info betreffende Ralph Geissen

  Geachte Heer,

  Naar aanleiding van ons gesprek van heden middag 10-2-11 wil ik U het volgende vragen,

  Op de site http://www.expiratieweb.nl/narges/oplossing-zeister-brandmoord.htm, staan twee stukken.

  Oplossing zeister brandmoord/moordzaak narges achikzei en nog een stuk over de zelfde zaak.

  In bovengenoemde zaak wordt een collega van mij behoorlijk beschadigd.

  Er is dan ook een aangifte gedaan door mijn collega ter zake Smaad.

  Ik heb begrepen van U dat dhr Ralph Giessen de voormalige beheerder/eigenaar van voornoemde site was en dat u dit nu beheerd, uit naam van derden.

  Ik zal graag bovenstaande bevestigd hebben.

  Tevens vraag ik u om een kopie te maken van bovenstaande bericht (digitaal) en als het even mogelijk is dit bericht van de website te verwijderen.
  Het bericht is op 23-1-11 geplaatst.
  Bericht is mogelijk nodig voor bewijs. Bij opvraag gaat dit middels een vordering van het OM (officier van Justitie).

  Met andere woorden ik wil zoveel mogelijk info hebben over de site zelf, huidige eigenaar en beheerder.
  Tevens als het mogelijk IP-adres vanwaar het bericht is verzonden.
  Naam en adres van de heer Geissen.
  Gegevens van de huidige eigenaar om daar contact mee op te nemen.

  Met vriendelijke groet

  John van Wilpen,
  District Eemland noord,
  Eemnesserweg 52 Baarn,
  tel. nr. 06-10964729
  fax. 035-6467659
  Veelpleger coordinator,
  werkvoorbereider/screener.

  Geen inhoudelijke reactie van korpsleiding op R. Geissen’s klacht over het corrupte politieoptreden

  De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

  Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

  Postbus 8300
  3503 RH Utrecht

  Aan:
  R. Geissen
  p/a Enoch Advocaten
  Postbus 4063
  3502 HB Utrecht

  Telefoon 0900-8844 (lokaal tarief)

  Bezoekadres                      Kroonstraat 25, Utrecht
  Korpsonderdeel                Korpsleiding

  Behandeld door                mw. M. van Rossum
  Doorkiesnummer            0900-8844
  Ons kenmerk                    2011-0107
  Datum                               2 februari 2011
  Onderwerp                       Klacht politieoptreden

  Geachte heer Geissen,

  In uw brief van 26 januari 2011 dient u een klacht in over de wijze waarop het strafrechtelijk onderzoek naar de “Zeister brandmoorden” is uitgevoerd. Ik zal uw klacht niet in behandeling nemen. De rechter bepaalt namelijk of het strafrechtelijke onderzoek deugdelijk was. Dat kan niet binnen de klachtenprocedure worden beoordeeld. U schrijft ook dat u wenst dat er een feitenonderzoek wordt ingesteld door de rijksrecherche. Aan dat verzoek kan ik niet voldoen. Een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de officier van justitie.

  Wat betreft uw aangiften het volgende.
  08-146199:
  Dit betreft geen aangifte maar een mutatie. Dat wil zeggen dat hetgeen door u gemeld is, bekend is bij de politie maar dit leidt niet tot een strafrechtelijk vervolg.
  09-192579:
  Dit is een aangifte waarvan de officier van justitie de beslissing heeft genomen deze niet strafrechtelijk te onderzoeken/vervolgen. Hiervan bent u door het Openbaar Ministerie schriftelijk op de hoogte gesteld. Als u het niet eens bent met deze sepotbeslissing, dan kunt u daartegen ingevolge artikel 12 Wetboek van Strafvordering schriftelijk uw beklag doen bij het gerechthof.
  2010247778:
  Dit betreft wel een aangifte. De officier van justitie zal bekijken of deze in behandeling wordt genomen. U wordt daarover door hem schriftelijk geïnformeerd.

  Als u het niet eens bent met mijn beslissing, dan kunt u binnen één jaar na ontvangst van deze brief de Nationale ombudsman vragen een nader onderzoek in te stellen. Het adres is: De Nationale ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC ‘s-Gravenhage. Voor meer informatie kunt u ook het gratis telefoonnummer van de Nationale ombudsman bellen: 0800-335 5555 of de website raadplegen: www.nationaleombudsman.nl.

  Hoogachtend,
  de korpsbeheerder van de Politie Utrecht,
  namens deze

  W.H. Woelders
  plv. korpschef

  Uitnodiging van Jelle van de Kraats aan R. Geissen voor politieverhoor inzake smaad(schrift)

  De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

  Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
  POLITIE UTRECHT
  District Binnensticht
  Wijkteam Zeist/Bunnik
  Wijkrecherche
  Kenmerk: Pl0920/ 09-001375

  Aan:
  R. Geissen
  p/a Enoch Advocaten
  Postbus 4063
  3502 HB Utrecht

  Betreft: uitnodiging voor verhoor.

  Zeist, 27 januari 2011.

  Geachte heer,

  Hierbij nodig ik u uit voor verhoor om op donderdag 3 februari 2011 om 10.00 uur te
  verschijnen aan het bureau van politie te Zeist, Utrechtseweg 141.

  U zult worden gehoord inzake smaad(schrift). Ik maak u erop attent dat u vooraf uw
  raadsman/-vrouw op eigen kosten kunt consulteren.

  Hoogachtend,

  Jelle van de Kraats

  Vonnis van rechtbank Utrecht Z. Mehraban en P.H. Ruijzendaal tegenover R. Geissen

  De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

  Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
  vonnis


  RECHTBANK UTRECHT

  Sector handels- en familierecht

  zaaknummer / rolnummer: 297049 / KG ZA 10-1031

  vonnis in kort geding van 8 december 2010

  in de zaak van

  1. ZAMAN MEHRABAN,
  wonende te Zeist,
  2. PETER HANS RUIJZENDAAL
  wonende te IJsselstein,

  eisers,
  advocaat mr. P.H. Ruijzendaal te Zeist,

  tegen

  RALPH GEISSEN,
  zonder bekende woon- of verblijfplaats,
  gedaagde,
  niet verschenen.

  1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  – de dagvaarding
  – de mondelinge behandeling
  – het tijdens de behandeling tegen gedaagde verleende verstek.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

  2. De beoordeling

  2.1. Voor de vordering en de feiten wordt verwezen naar de aan dit vonnis gehechte
  dagvaarding.

  2.2. Het gevorderde komt de voorzieningen rechter niet onrechtmatig of ongegrond voor
  en zal als volgt worden toegewezen, behoudens het navolgende.
  Het gevorderde voorschot op de schadevergoeding zal worden afgewezen, nu die vordering
  niet is onderbouwd en nu eisers ter zitting hebben aangegeven dat het voorschot mede ten
  doel heeft gedaagde te weerhouden van verderde publicaties. De voorzieningenrechter overweegt
  dat eisers met dit doel reeds dwangmiddelen hebben gevorderd.

  2.3. Aan de gevorderde dwangmiddelen zal een maximum worden verboden.

   

  297049 / KG ZA 10-1031
  8 december 2010


  2.4. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden
  veroordeeld. De kosten aan de zijde van de eisers worden begroot op:
  – dagvaarding EUR 73,89
  – vast recht 255,00
  – overige kosten 0,00
  – salaris advocaat 527,00
  Totaal EUR 855,89

  3. De beslissing

  De voorzieningenrechter

  3.1. verbiedt gedaagde met onmiddelijke ingang e-mails te verzenden, artikelen op het
  internet te publiceren en tegenover derden uitlatingen te doen, waarin hij eisers van
  misdrijven beschuldigt en schade berokkent;

  3.2. gebiedt gedaagde om binnen een week na betekening van dit vonnis, de reeds door
  (of namens) hem op diverse intenetfora en websites gepubliceerde berichten en
  afbeeldingen over en van eisers te (doen) verwijderen en daartoe ook opdracht te geven,
  alsmede Google en andere zoekmachines opdracht te geven de verwijzing naar de
  betreffende websites te verwijderen.

  3.3. veroordeelt gedaagde om aan elk van eisers een dwangsom te betalen van
  EUR 500,– voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan de hiervoor onder 3.1 en 3.2
  uitgesproken veroordeling voldoet, telkens tot een maximum van EUR 15.000,– is
  bereikt,

  3.4. bepaalt dat gedaagde, bij overtreding van de onder 31 en onder 3.2 genoemde
  veroordelingen en wanneer het maximum aan verbeurde dwangsommen is bereikt, door
  eisers in gijzeling kan doen worden gesteld voor de duur van een maand,

  3.5. veroordeelt gedaagde in de proceskosten, aan de zijde van de eisers tot op heden
  begroot op EUR 855,89,

  3.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

  3.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

  Dit vonnis is gewezen door mr. H. Phaff en in het openbaar uitgesproken op
  8 december 2010.

   

  Mark Lauriks: “Afghaans dus. Veel gevallen worden ‘eerwraak’ genoemd, maar zijn dat helemaal niet. Ik ken die zaak een beetje. “

  Getuigenis 209 van 225 in moordzaak Narges Achikzei

  Ambtenaar
  Afghaans dus. Veel gevallen worden ‘eerwraak’ genoemd, maar zijn dat helemaal niet. Ik ken die zaak een beetje. Ik word niet snel meer treurig van heftige strafzaken, maar dit is wel een heel gruwelijk einde. Ik heb 2 echte eerwraakzaken gedaan (moord), maar dat zijn echt zeldzaamheden… En eerwraak is ook geen islam, ook n misverstand Aldus Mark Lauriks, Senior adviseur strategie bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.