Ontvangstbevestiging van donatie aan InvestigateHonorKilling.com

Contact


  WhatsappStuur ons een bericht via
  admin@investigatehonorkilling.com of
  Whatsapp nummer: +31.61.28.23.417
  Of: vul onderstaand formulier in.
  Anonimiteit en bronbescherming verzekerd.

  Hartelijk dank voor uw donatie
  Uw steun aan onze organisatie wordt zeer op prijs gesteld.

  Laatste Berichten

  Vonnis N. Achikzei, Z. Mehraban, S. Achikzei tegenover Advios Assurantiën BV en Geissen vanwege een loonvordering, smaad, laster en belediging

  caret-down caret-up caret-left caret-right
  De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

  Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

  vonnis


  RECHTBANK UTRECHT

  Sector handels- en familierecht

  zaaknummer / rolnummer: 261330 / KG ZA 09-49

  Vonnis in kort geding van 18 februari 2009

  in de zaak van

  1. NARGES ACHIKZEI,
  wonende te Zeist,
  2. ZAMAN MEHRABAN,
  wonende te Zeist,
  3. SAHAR ACHIKZEI,
  wonende te Zeist,
  eisers,
  advocaat mr. P.H. Ruijzendaal,

  tegen

  1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
  ADVIOS ASSURANTIËN BV,
  gevestigd te Utrecht,
  2. RALPH GEISSEN,
  wonende te Utrecht,
  gedaagden,
  vertegenwoordigd door de heer R. Geissen.

  Eisers zullen hierna in enkelvoud Achikzei genoemd worden. Gedaagden zullen hierna
  Advios en Geissen genoemd worden.

  1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijk uit:
  – de dagvaarding d.d. 27 januari 2009;
  – de mondelinge behandeling;
  – de pleitnota van Achikzei.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

  2. De feiten

  2.1. Narges Achikzei, eiseres sub 1, is met Advios een arbeidsovereenkomst aangegaan
  voor bepaalde tijd, van 1 juni 2007 tot 1 juni 2008. Daarvoor heeft Achikzei vijf maanden
  stage gelopen bij Advios.

  2.2. Geissen was de leidinggevende van Achikzei.

   

   

  261330 / KG ZA 09-49
  18 februari 2009


  2.3. Op 7 mei 2008 heeft Geissen Achikzei telefonisch meegedeeld dat haar
  arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt.

  2.4. Achikzei heeft Advios in rechte betrokken wegens achterstallig loon.
  Bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van de kantonrechter te Utrecht d.d. 9 juli
  2008 (bekend onder zaak/rolnr 581426 UC EXPL 08-9098) is, onder meer, het navolgende
  bepaald:
  “veroordeeld de gedaagde partij om tegen bewijs van kwijting aan de eisende partij te betalen:

  1. € 1.700,00 bruto ter zake van het loon over de maand mei 2008;
  2. € 1.632,00 bruto ter zake van niet uitbetaald vakantiegeld;
  3. € 567,00 bruto ter zake van niet uitbetaalde vakantiedagen;
  4. de wettelijke verhoging ex. Art. 7:625 BW ad 50% over de onder 1. t/m 3. genoemde toegewezen
  bedragen;
  de wettelijke rente over hetgeen onder 1. t/m 4. is toegewezen, vanaf 1 juni 2008 tot de dag der
  voldoening”

  2.5. Op 18 december 2008 heeft Achikzei jegens Geissen aangifte gedaan wegens
  laster, smaad en belediging.

  2.6. Bij brieven van 5 januari 2009 en 9 januari 2009 zijn Advios en Geissen namens
  Achikzei verzocht geen e-mails meer te zenden aan Achikzei en gesommeerd de berichten
  over Achikzei van diverse intenetfora te verwijderen.

  3. Het geschil

  3.1 Achikzei vordert – na vermeerdering van eis – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,
  Advios en Geissen hoofdelijk te veroordelen geen e-mails meer te zenden naar Achikzei,
  derden of internetfora die Achikzei schade kunnen berokkenen en om voorts de al
  verzonden berichten over Achikzei naar de internetfora van een aantal met name genoemde
  internetfora te (laten) verwijderen en voorts om zich in de toekomst te onthouden van welke
  uitlating dan ook die Achikzei schade zou kunnen berokkenen, zulks op straffe van een
  dwangsom van EUR 1.000,00 per dag voor iedere keer dat Advios en Geissen een van deze
  ge- of verboden overtreden, gerekend vanaf de betekening van het in deze te wijzen vonnis,
  met veroordeling van Advios en Geissen in de kosten van dit geding.

  3.2. Geissen voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van
  belang, nader ingegaan.

  4. De beoordeling

  4.1. Geissen is ter zitting in persoon verschenen en treedt ook op namens Advios.
  Geissen heeft ter zitting verklaard dat hij één van de statutair directeuren van Advios is.

  4.2. Achikzei stelt dat Geissen onrechtmatig jegens haar handelt door haar te bestoken
  met verscheidene e-mails en door ongefundeerde aantijgingen, beschuldigingen en
  onjuistheden op diverse internetsites te plaatsen. Achikzei doelt op de volgende websites:
  internetoplichting.nl; expiratieweb.nl; kopersbelangen.nl; godvoordommen.nl; Afghan.nl;

   

   

  261330 / KG ZA 09-49
  18 februari 2009


  Forum.filisofie.be; BeoordeelZelf.nl en yelloyello.com.

  4.3. Geissen heeft onweersproken gelaten dat hij Achikzei diverse e-mails heeft
  verzonden en publicaties op het internet heeft geplaatst. Geissen stelt dat hij de publicaties
  op de websites internetoplichting.nl; kopersbelangen.nl en godvoordommen.nl heeft
  verwijderd. Achikzei heeft voornoemde stelling van Geissen betwist en een recente uitdraai
  van deze websites overlegd. De voorzieningenrechter is van oordeel dat onvoldoende vast
  is komen te staan dat de publicaties op voornoemde websites daadwerkelijk zijn verwijderd.

  4.4. Voorts voert Geissen ten verwere aan dat hij bij e-mail van 7 mei 2008, die – zo hij
  stelt- via de zakelijk computer van Achikzei is verzonden, een doodsbedreiging van Zaman
  Mehraban, eiser sub 2, heeft ontvangen. Geissen stelt op 14 mei 2008 hiervan aangifte te
  hebben gedaan bij de politie.
  Daargelaten of dit een rechtvaardiging voor zijn gedrag zou vormen, blijkt uit de tekst van
  de door Geissen overlegde e-mail van 7 mei 2008 niet van enige doodsbedreiging jegens
  Geissen. Daarnaast heeft Geissen evenmin aangetoond dat hij aangifte bij de politie heeft
  gedaan.
  Op grond van een en ander, met name gezien de door Achikzei overgelegde
  producties, waaruit het onrechtmatige karakter van de berichten blijkt, acht de
  voorzieningenrechter voldoende grond aanwezig om het door Achikzei gevorderde gebod en
  verbod toe te wijzen.

  4.5. Dit betekent dat het gevorderde op de in het dictum aan te geven wijze zal worden
  toegewezen, met dien verstande dat de mede gevorderde dwangsommen zullen worden
  gematigd tot een bedrag van EUR 500,00 per dag en dat aan elke dwangsom een maximum
  zal worden verbonden van EUR 15.000,00.

  4.6. Geissen en Advios zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten
  worden veroordeeld. De voorzieningenrechter zal daarbij toepassing geven aan artikel 243
  Rv. De kosten aan de zijde van Achikzei worden begroot op:
  – dagvaarding EUR 85,98
  – in debet gesteld vast recht 254,00
  – salaris 816,00
  Totaal EUR 1.155,98

  5. De beslissing

  De voorzieningenrechter

  5.1. veroordeelt Advios en Geissen om geen e-mails meer te zenden aan Achikzei,
  derden of internetfora die Achikzei schade kan berokkenen;

  5.2. veroordeelt Advios en Geissen om de al verzonden berichten over Achikzei naar
  internetfora die genoemd worden onder punt 4.2. van deze internetfora te (laten)
  verwijderen;

  5.3. veroordeelt Advios en Geissen om zich in de toekomst te onthouden van welke
  uitlating dan ook die Achikzei schade kan berokkenen;

   

   

  261330 / KG ZA 09-49
  18 februari 2009


  5.4. bepaalt dat Geissen voor iedere dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat hij in
  strijd handelt met hiervoor onder 5.1, 5.2 en 5.3. bepaalde, aan Achikzei een dwangsom
  verbeurt van EUR 500,00 per dag telkens tot een maximum van EUR 15.000,00;

  5.5. veroordeelt Geissen en Advios in de proceskosten aan de zijde van Achikzei tot op
  heden begroot op een bedrag van EUR 1.155,98; dit bedrag dient te worden uitbetaald aan
  de griffier van de rechtbank;

  5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

  5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

  Dit vonnis is gewezen door mr. G.A.M.E. van der Burg-van Geest en in het openbaar
  uitgesproken op 18 februari 2009.

  w.g.griffier w.g. rechter

   

  Anita Frielink (ps) van politie Zeist doet onderzoek vanwege de aangifte van N. Achikzei

  De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

  Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
  Politie Utrecht
  District Binnensticht
  Zeist
  Dossiernr: PL0920/09-001375

  P R O C E S – V E R B A A L


  Door mij Anita Frielink (ps)
  Asp.politiemedewerker van politie, Utrecht, district Binnensticht
  wordt het volgende verklaard:

  AANGIFTE
  =========

  Aangeefster N. ACHIKZEI had aangifte gedaan van smaad, smaadschrift
  en belediging. Aangeefster is verloofd met dhr Z. Mehraban.
  (opm verbalisant: uit onderzoek bleek dat verdachte aannam dat beiden getrouwd
  waren en dat N. ACHIKZEI heden genaamd is N. MEHRABAN).

  Verdachte was de werkgever van aangeefster van 1 juni 2007 tot en met 7 mei
  2008. Op 6 mei 2008 zou aangeefster een email hebben ontvangen van de
  verdachte waarin stond dat zij de hele maand mei vrij kon nemen. Op 7 mei
  krijgt aangeefster telefonisch van verdachte te horen dat haar kontract niet
  verlengd zou worden bij Advios.

  Vervolgens kreeg aangeefster de dag erna een email van de verdachte waarin
  stond dat de verloofde van aangeefster hem een doodsbedreiging had gestuurd.
  Verdachte wilde vervolgens dat aangeefster haar doodsbedreiging introk.
  Aangeefster geeft aan dat zij geen doodsbedreiging had gestuurd.
  (opm. verbalisant: van de bedreiging werd geen bewijs aangetroffen)

  Vervolgens heeft aangeefster totaal zo’n twee a driehonderd emails ontvangen
  van haar inmiddels ex-werkgever sinds haar ontslag. In deze mails stond dat
  haar man een domme Afghaanse man was en dat hij salafistisch was en/of een
  fundamentalist. Tevens schreef verdachte dat aangeefster uit naam van de islam
  een jihad tegen hem voerde.

  Smaad via internet:
  De verdachte heeft zich op een zeer ongewenste manier geuit
  tegenover aangeefster, en wel op de volgende internetsites:
  www.internetoplichting.nl
  expiratieweb.nl
  god.voor.dommen

  Op de site van oplichting.nl, particulieren waarschuwen elkaar voor vermeende
  oplichters, kwam de naam N. MEHRABAN voor inzake oplichting. Hierbij werd ook
  een bankrekening genoemd van N. Mehraban.

  Verdachte verklaarde dat deze achternaam en voorletter overeen kwamen met die
  van aangeefster. Verdachte is de site gaan aanvullen met opmerkingen jegens
  de benadeelde.

  Uit onderzoek door verbalisant bij de bank blijkt echter dat de aangeefster
  niets te maken heeft met de N. Mehraban op de oplichtingssite. Het
  bankrekening nummer komt niet overeen.

  Uit de bijgevoegde afschriften van de internetsites blijkt:


  PL0920/09-001375- 1

   

  Dossiernr: PL0920/09-001375


  – hij zegt dat aangeefster op het criminele pad is geraakt
  – hij zegt dat aangeefster een oplichtster is.
  – hij zegt dat aangeefster leugenachtig is en dat zij valse aangifte heeft
  gedaan.

  VERHOOR
  =========
  Verdachte is op 21 januari 2009 verhoord. Verdachte kon op geen enkele manier
  aantonen dat hij daadwerkelijk was bedreigd door aangeefster. Hij verwees naar
  zijn eigen website van zijn werk: expiratieweb.nl waarin hij zijn eigen
  verhaal vertelde.

  Nadat verdachte door de politie was verhoord, heeft hij de volgende dag weer
  een stuk geplaatst op oplichting.nl. Deze pagina is bijgevoegd aan het dossier.

  Verdachte lijkt er van overtuigd te zijn dat aangeefster onder invloed staat
  van ene Abdul Jabbar van der Ven die hij niet persoonlijk kent en waarvan hij
  niet zeker weet of aangeefster hem persoonlijk kent. Volgens verdachte voert
  aangeefster via die Abdul Jabbareen haatcampagne tegen hem en voelt verdachte
  zich het slachtoffer in deze.

  Opmerking verbalisant t.a.v. gemoedstoestand verdachte:
  ========================================
  Tijdens het verhoor bleek ons dat de verdachte, ondanks zijn
  mededirecteurschap van een financieel adviesbureau, mogelijk tunnelvisie kon
  hebben t.a.v. de aangeefster. Mogelijk dat de verdachte realiteit en fictie
  m.b.t. de aangeefster door elkaar haalde. Hij erkende bijvoorbeeld dat het een
  blunder was dat hij haar naam had geassocieerd met de naam N. MEHRABAN op de
  site www.internetoplichting.nl, terwijl hij een dag na het verhoor nogmaals op
  deze site haar naam weer in verband bracht met de aangeefster.

  Uit verklaringen van verdachte en mededelingen van de aangeefster zou als
  motief voor de gedragingen van de verdachte kunnen aangemerkt dat de verdachte
  graag zelf met aangeefster had willen trouwen.

  Uit mededeling van de benadeelde bleek dat op 3 februari 2009 beiden
  partij in een civiel rechtelijke zaak waren. Het behandelde het ontslag
  van de benadeelde. Ook in die zaak werd de smaad via de
  www.internetoplichting.nl aangehaald. Ook daar getuigde de verdachte van
  Tunnelvisie.

  Waarvan door mij,
  Anita Frielink (ps), op ambtseed
  is opgemaakt, dit proces-verbaal, dat ik sloot en tekende
  te ZEIST op 6 februari 2009.

  Anita Frielink (ps)


  PL0920/09-001375- 2*

  Slachtoffer van oplichter N. Mehraban deelt haar nieuwe adresgegevens met R. Geissen

  De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

  Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

  Ralph Geissen


  From: ralph@advios.nl
  Sent: Mon, 22 Dec 2008 13:57:49 +0100
  To: watchman40@home.nl
  Subject: RE: Affaire Mehraban

  Ralph,

  SINDS 19-06-2008 : Laan van Vollenhove 2175 te Zeist.

  gr.


  From: watchman
  Sent: Monday, December 22, 2008 2:04 PM
  To: ralph@advios.nl
  Subject: RE: Affaire Mehraban

  Beste Hans,

  Haar in NL geregistreede geboortedatum is 18-09-1986 (zie salarisstrook onder de ontslagbrief: link).

  Haroen Mehraban komt uit Leeuwarden, nu wonen zij waarschijnlijk samen in Zeist waarschijnlijk op de Laan van Vollenhove. Meerdere familieleden wonen in hetzelfde flatgebouw (tante, ouders, opa/oma en wanneer Narges niet ca. 2 maanden geleden tegen mijn zwager heeft gelogen dan woont zij daar nu ook met Haroen).

  Ik probeer de affaire zelf ook op te lossen, mijn familie en zakelijk netwerk werken hier ook aan mee. Mijn zus en zwager zijn al eens wezen praten met Narges, haar ouders en tante ten einde het conflict op te lossen.

  Laatst is mijn zus langsgeweest bij haar ouderlijke huis (ca. 3 wkn geleden), haar moeder vertelde dat zij samenwoont met haar vriendje. Naar aanleiding van het verzoek van haar moeder om contact op te nemen met mijn zus heeft Haroen telefonisch gesproken met mijn zus, m’n zus heeft Narges ook nog even aan de telefoon gehad. Als zij bellen dan gebruiken zij een anoniem nummer, het oude telefoonnummer dat ik had van Narges is ca. 3 maanden geleden zonder opgaaf van redenen afgesloten.

  Maar goed, zoals het er nu naar uitziet hoop ik dat de Recherche Utrecht hen zal oppakken en dat ze contact metmij opnemen zodat ik effies met haar kan praten (zonder controle van Afghaanse man).

  Groeten,
  Ralph


  From: watchman
  Sent: Monday, December 22, 2008 1:39 PM
  To: ralph@advios.nl
  Subject: RE: Affaire Mehraban

  Beste Ralph,

  Bedankt voor het snelle antwoord. Om enkele zaken ZEKER uit te kunnen zoeken ben ik op zoek naar de geboortedatum van Narges ACHIKZEI. Ik neem aan dat deze datum bij jullie bekend is. Zo kan ik makkelijker

  achter de JUISTE identiteit komen van haar vriend/echtgenoot. Wellicht zijn er telefoonnummers van hen (zowel van die ‘Haroen’ als van Narges) bekend. Ook deze zijn méér dan welkom.

  Met vriendelijke groet en in afwachting.

  Watchman / Hans


  From: ralph@advios.nl
  Sent: Mon. 22 Dec 2008 11:03:34 +0100
  To: watchman40@home.nl
  Subject: RE: Affaire Mehraban

  Beste Watchman,

  Dank voor je e-mail.

  Ik heb e.e..a. op de website gepubliceerd over de Afghaanse Affaire (zie: link), behoorlijk lullig om een ontslagbrief op het Internet te plaatsen maar bepaalde personen verdienen dit nu eenmaal…..

  Zij woont i.d.d. samen met haar vriendje/man Haroen Mehraban, de Laan van Vollenhove 751 is haar ouderlijke woning (ouders, zusje en broertje wonen daar nog). Als Narges niet tegen mijn zwager heeft gelogen dan woont zij samen met Haroen op de Laan van Vollenhove nr. ???, zij vertelde tegen mijn zwager dat zij een woning had gekregen in dezelfde flat en het geld van Advios/Geissen (verstekvonnis) zal gebruiken om hun appartement van in te richten.

  Vooralsnog wordt het door Advios behandeld als serieuze poging tot oplichting cq. afpersing. De recherche
  Utrecht heeft vorige week de aangifte opgenomen en gecombineerd met de zes aangiftes van oplichting die al tegen Narges Mehraban zijn ingediend.

  Vanuit juridisch/strafrechtelijk oogpunt ben ik i.i.g. blij dat er al meerdere aangiftes zijn ingediend tegen onze voormalige medewerkster.

  Groeten,
  Ralph


  From: watchman
  Sent: Sunday, December 21, 2008 1:37 PM
  To: ralph@advios.nl
  Subject: RE: Affaire Mehraban

  Hallo Ralph (Geissen),

  Ook wij zijn een van de gedupeerden van “mijnheer/mevrouw” Mehraban.

  Kunt U mij de geboortedatum van betrokkene Narges ACHIKZEI geven?
  Volgens mij woont zij nu samen met haar vriend/echtgenoot in Zeist aan de laan van Vollenhove, of niet?
  Wellicht kunnen wij als medegedupeerden aan de zijlijn indirect iets voor elkaar betekenen.

  Sorry dat ik dit in eerste instantie buiten het forum van internetoplichting om doe, maar ik weet natuurlijk niet of hij/zij op het forum meeleest!

  Met vriendelijke groet,
  Watchman.