Ontvangstbevestiging van donatie aan InvestigateHonorKilling.com

Contact


  WhatsappStuur ons een bericht via
  admin@investigatehonorkilling.com of
  Whatsapp nummer: +31.61.28.23.417
  Of: vul onderstaand formulier in.
  Anonimiteit en bronbescherming verzekerd.

  Hartelijk dank voor uw donatie
  Uw steun aan onze organisatie wordt zeer op prijs gesteld.

  Laatste Berichten

  R. Geissen en Advios failliet verklaard op verzoek van N. Achikzei, Z. Mehraban en Mr. P.H. Ruijzendaal

  caret-down caret-up caret-left caret-right
  De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

  Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
  Andere preferente vorderingen
  Eén van de voormalig werknemers van gefailleerde heeft een preferente vordering ingediend terzake van achterstand loon alsook terzake van de kosten voor het indienen van de faillissemtsaanvrage. Deze vordering is evenwel nog niet onderbouwd met verificatoire bescheiden, zodat deze preferente vordering op de lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren is geplaatst als PM.Oorzaak faillissement.
  Naar zeggen van de middelijk statutair bestuurder van gefailleerde is het faillissement te wijten aan een conflict met een tweetal ex-werknemers van gefailleerde. Dit conflict is volledig geëscaleerd, waarbij ondermeer over en weer strafrechtelijke aangiften zijn gedaan.

  De middelijk statutair bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat hij al zijn tijd nodig had voor dit conflict en zich aldus niet meer bezig kon houden met de bedrijfsvoering. Daarnaast zou de middelijk statutair bestuurder zijn bedreigd, waardoor hij zich ook tijdelijk heeft schuilgehouden.

  Uiteindelijk heeft één van deze ex-werknemers het faillissement van gefailleerde, alsook van de middelijk statutair bestuurder privé aangevraagd in verband met vorderingen die zij op gefailleerde en de middelijk statutair bestuurder van gefailleerde zou hebben. Het betreft hier enerzijds een loonvordering en anderzijds een vordering uit hoofde van verbeurde dwangsommen in verband met ondermeer smaad en laster.

  De middelijk statutair bestuurder van gefailleerde is niet verschenen op de faillissementszitting, omdat hij zich bedreigd voelde.

  Aangifte van R. Geissen tegen Z. Mehraban en N. Achikzei vanwege oplichting bij politie Zeist

  De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

  Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
  Politie Utrecht
  District Binnensticht
  Recherche
  PL0920/09-192579

  P R O C E S – V E R B A A L
  VAN AANGIFTE


  Door ondergetekende verbalisant(en) werden achtereenvolgens
  van de hieronder vermelde personen de personalia en
  eventuele verklaring vastgelegd.

  Pleegplaats/-adres          ZEIST, LAAN VAN VOLLENHOVE 2175
  Nadere omschrijving     woning
  Incident                         oplichting
  Pleegdatum/-tijd            tussen dinsdag 1 januari 2008 00:00 uur en
  dinsdag 23 juni 2009 00:00 uur


  Aangever/benadeelde  GEISSEN, RALPH
  Geb.datum/-plaats       13 april 1977 te UTRECHT
  Adres/-plaats                te UTRECHT
  Postcode/telefoon        0645598470

  “Ik wil aangifte doen van verschillende feiten die hierna
  zijn opgenomen.
  Voor het doen van de aangifte heb ik zelf al een verklaring
  opgesteld en ik wil graag dat die verklaring, die compleet
  is, in deze aangifte opgenomen wordt.
  Wetboek van Strafrecht Artikel 49 (Medeplichtigheid)
  1 Het maximum van hoofdstraffen op het misdrijf
  gesteld wordt bij medeplichtigheid met derde
  verminderd.
  2 Geldt het een misdrijf waarop levenslange
  gevangenisstraf is gesteld, dan wordt
  gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste twintig
  jaren.
  3 De bijkomende straffen zijn voor medeplichtigheid
  dezelfde als voor het misdrijf zelf.
  4 Bij het bepalen van straf komen alleen die
  handelingen in aanmerking die medeplichtige
  opzettelijk heeft gemakkelijk gemaakt of bevorderd,
  benevens hun gevolgen.
  Wetboek van Strafrecht Artikel 261 (Smaad)
  1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam
  aanrandt, door telastlegging van bepaald feit, met
  kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven,
  wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met
  gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of
  geldboete van derde categorie.2 Indien dit geschiedt door middel van geschriften of
  afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of
  aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud
  openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader,
  als schuldig aan smaadschrift, gestraft met
  gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of
  geldboete van derde categorie.
  3 Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover
  de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke
  verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen

  PL0920/09-192579- 1

   

  PL0920/09-192579


  aannemen dat het te last gelegde waar was en dat
  het algemeen belang de telastlegging eiste.
  Wetboek van Strafrecht Artikel 285b (Belaging)
  1 Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk
  inbreuk maakt op eens anders persoonlijke
  levenssfeer met oogmerk die ander te dwingen iets
  te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees
  aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging,
  gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 3
  jaren of geldboete van vierde categorie.2 Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem
  tegen wie het misdrijf is begaan.

  Wetboek van Strafrecht Artikel 285 (Bedreiging)
  Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen
  personen of goederen, met geweld tegen een internationaal
  beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig
  misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van
  personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van
  diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke
  aanranding van eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het
  leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met
  brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
  hoogste 2 jaren of geldboete van vierde categorie.

  2 Indien deze bedreiging schriftelijk en onder een
  bepaalde voorwaarde geschiedt, wordt ze gestraft
  met gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaren of
  geldboete van vierde categorie.
  3 Bedreiging met terroristisch misdrijf wordt
  gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes
  jaren of geldboete van vijfde categorie.

  Wetboek van Strafrecht Artikel 188 (Valse aangifte of
  klacht)
  Hij die aangifte of klacht doet dat een strafbaar feit
  gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is, wordt
  gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of
  geldboete van de derde categorie.
  Toelichting.
  Voor de toepassing van dit artikel is het voldoende dat in
  de aangifte opzettelijk – in strijd met de waarheid –
  feiten zijn opgenomen waaruit valt te concluderen dat op
  een zeker tijdstip op de aangegeven plaats een bepaald
  strafbaar feit is gepleegd. Zelfs het opzettelijk
  verstrekken van onjuiste gegevens over de plaats van het
  strafbare feit en de dader, kan tot het hierboven
  omschreven strafbare feit leiden.
  Het doet er niet toe tegen wie de dader de valse aangifte
  of klacht doet. Hij kan dat doen tegen een bekende, maar
  ook tegen een onbekende. De wetgever eist niet persé een
  schriftelijke aangifte of klacht, maar het zal de
  duidelijkheid en ook de bewijsvoering zeker ten goede komen
  als dat wel gebeurt.

  Artikel 188 betreft een opzetmisdrijf omdat de
  dader moet weten dat het feit niet gepleegd is. Dit zal dan

  PL0920/09-192579- 2

   

  PL0920/09-192579


  ook door justitie aangetoond moeten worden.
  Wetboek van Strafrecht Artikel 45 (Poging tot oplichting)
  1 Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het
  voornemen van dader zich door een begin van
  uitvoering heeft geopenbaard.
  2 Het maximum van hoofdstraffen op het misdrijf
  gesteld wordt bij poging met derde verminderd.
  3 Geldt het een misdrijf waarop levenslange
  gevangenisstraf is gesteld, dan wordt
  gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste twintig
  jaren.
  4 De bijkomende straffen zijn voor poging dezelfde
  als voor het voltooide misdrijf.
  Wetboek van Strafrecht Artikel 326 (Oplichting)
  Hij die, met het oogmerk om zich of een ander
  wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen
  van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij
  door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van
  verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed,
  tot het ter beschikking stellen van gegevens met
  geldswaarde in het handelsverkeer, tot het aangaan van een
  schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als
  schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van
  ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde
  categorie.
  Wetboek van Strafrecht Artikel 326c (Beroepscrimineel)
  Hij die van het plegen van misdrijven als bedoeld in het
  tweede lid, zijn beroep maakt of het plegen van deze
  misdrijven als bedrijf uitoefent wordt gestraft hetzij met
  gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren en geldboete van
  de vijfde categorie, hetzij met 1 van deze straffen.
  Wetboek van Strafrecht Artikel 317 (Afpersing)
  Hij die, met het oogmerk om zich of een ander
  wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld of bedreiging
  met geweld iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig
  goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde
  toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het
  tenietdoen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking
  stellen van gegevens, wordt, als schuldig aan afpersing,
  gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of
  geldboete van de vijfde categorie.Wetboek van Strafrecht Artikel 449 (Informeel
  moslimhuwelijk)
  1 De bedienaar van godsdienst die, voordat partijen hem
  hebben doen blijken dat hun huwelijk ten overstaan
  van ambtenaar van burgerlijke stand is voltrokken,
  enige godsdienstige plechtigheid daartoe betrekkelijk verricht,
  wordt gestraft met geldboete van tweede categorie.
  2 Indien tijdens het plegen van overtreding nog geen 2
  jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van
  schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is
  geworden, kan hechtenis van ten hoogste 2 maanden of
  geldboete van tweede categorie worden opgelegd.

  PL0920/09-192579- 3

   

  PL0920/09-192579


  Advios Assurantiën BV vertegenwoordigd door Ralph Geissen
  doet aangifte van bedreiging, het doen van een valse
  aangifte, smaad/smaadschrift, poging tot oplichting,
  oplichting en afpersing tegen ex-medewerkster Narges
  Achikzei, haar man Haroen Mehraban, ex-stagiaire Sahar
  Achikzei, hun vader Abdul Achikzei en hun raadsheer Peter
  Hans Ruijzendaal.Narges Achikzei en Sahar Achikzei zijn beiden
  ex-medewerksters van Advios Assurantiën BV waarmee de
  onderlinge verstandhouding in het verleden prima was. Vanaf
  het moment dat het informele moslimhuwelijk tussen Narges
  Achikzei en Haroen Mehraban was gepland is hun gedrag
  echter volledig omgeslagen. Het is ons bekend dat Afghaanse
  vrouwen door hun ouders worden verkocht en dat zij na een
  informeel moslimhuwelijk niets meer te vertellen hebben,
  vergelijkbaar met de ‘rechten’ van lijfeigenen in een
  Middeleeuws feodaal systeem. Schijnbaar mocht Narges
  Achikzei van haar man niet samen met Ralph Geissen bij
  Advios werken.De gedragsverandering was duidelijk merkbaar, de loyaliteit
  van de medewerksters tegenover Advios Assurantiën BV als
  werkgever was vanaf een bepaald moment volledig verdwenen.
  Narges Achikzei gaf in januari 2008 aan dat zij Advios
  Assurantiën BV aan het einde van haar jaarcontract (juni
  2008) zou verlaten om verder te gaan studeren. Vanaf dat
  moment zijn Narges Achikzei en Sahar Achikzei zich tussen
  het normaal werken door asociaal en respectloos gaan
  gedragen, zij spraken woorden uit die niet van henzelf
  waren en zij stonden het toe dat mannen gebruikmakend van
  hun e-mailadressen berichten hebben verstuurd aan Ralph
  Geissen.

  Vanaf jan.08 tot maart’08 op het kantoor van Advios
  Assurantiën BV te Rijnsweerd sprak Narges Achikzei uit dat
  zij de Koran moest gaan lezen, dat zij afstand van Ralph
  Geissen moest nemen, dat Ralph Geissen niet moest denken
  dat hij met geld alles kan kopen, dat zij gelijk was aan
  Ralph Geissen, zij wilde de afwas niet meer doen omdat dit
  niet in haar jaarcontract stond, zij droeg vanaf dat moment
  alleen nog maar totaal bedekkende kleding, zij mocht niet
  meer glimlachen, schoof tijdens de lunch een aantal maal
  demonstratief haar telefoon op tafel ten teken dat zij
  opdrachten aannam van een andere man en zowel Narges als
  Sahar Achikzei probeerden het Afghaanse huwelijksfeest
  heimelijk voor Ralph Geissen verborgen te houden.

  Alle subtiele beledigingen heeft Ralph Geissen geaccepteerd
  en er geen kritische opmerking over gemaakt, hij begreep
  wat de achterliggende reden was van de gedragsverandering
  en vond het alleen belangrijk dat de werkzaamheden van
  Narges Achikzei en Sahar Achikzei op een goede wijze werd
  uitgevoerd. Ralph Geissen is het conflict waarop
  overduidelijk door hen werd aangestuurd altijd uit de weg
  gegaan, hij heeft niet gereageerd op alle vreemde
  opmerkingen van de zusjes Achikzei.

  PL0920/09-192579- 4

   

  PL0920/09-192579


  Tot onze verbazing informeerde Narges Achikzei begin
  april’08 per e-mail naar de mogelijkheid voor verlenging
  van haar jaarcontract. Ralph Geissen heeft toen namens
  Advios Assurantiën BV per e-mail aangegeven dat haar
  jaarcontract niet wordt verlengt omdat zij zelf had gezegd
  dat zij Advios zou verlaten en zich ook zo heeft gedragen.
  Een persoon heeft de ontvangst van deze e-mail bevestigd en
  gaf aan dat het inderdaad een eigen keuze was geweest om
  Advios te verlaten en te gaan studeren, het leek haar leuk
  als bijbaantje (naast haar studie). De man die onder haar
  naam e-mails verstuurde wenste Ralph Geissen veel succes
  toe in China.Omdat Ralph Geissen aan de hand van het bedriegen,
  misleiden en de eigen websitestatistieken kon herleiden dat
  Narges Achikzei en Haroen Mehraban op 20 april 2008 hun
  Afghaanse huwelijksfeest hebben gevierd is er door Ralph
  Geissen voor gekozen om het conflict met hen uit de weg te
  gaan en is aan Narges Achikzei per 1 mei 2008 per e-mail
  aangegeven dat zij de gehele maand mei vrij kon nemen.
  Ralph Geissen wist dat zij het huwelijk voor hem ‘for
  whatever reason’ probeerden te verbergen en hij wist dat na
  een Afghaanse huwelijk traditioneel een feestweek volgt van
  7 dagen. Gezien het gedrag dat zij had laten zien wist hij
  dat Narges Achikzei geen commando’s meer van hem mocht
  aannemen als werkgever. Vandaar dat veiligheidshalve per
  e-mail is aangegeven dat zij de laatste maand van haar
  jaarcontract vrij kon nemen. Omdat andere personen onder
  haar naam met Ralph Geissen hadden gemailed heeft hij
  eveneens gevraagd om de pc volledig te wissen (=harde
  schijf formatteren). Reden hiervan is dat er privacy
  gevoelige informatie van consumenten op haar zakelijke pc
  staan, Narges Achikzei mag deze informatie volgens haar
  jaarcontract niet delen met derden
  (=geheimhoudingsplicht+boetebeding van 10.000 bij
  verbreking).Op 5 mei 2008 heeft Narges Achikzei op eigen initiatief om
  9.00 gebeld naar Ralph Geissen, Narges Achikzei was zeer
  brutaal en op de achtergrond was een man hoorbaar die haar
  aanmoedigde om nog brutaler te zijn. Narges Achikzei sprak
  uit dat Ralph Geissen haar geloof had beledigd en dat hij
  naar een psychiater moet en zij sprak voordurend over ‘haar
  vriend’ zonder dat hiervoor enige aanleiding bestond.
  Narges Achikzei werkte op dat moment al sinds maart’08
  vanuit haar ouderlijke woning, Ralph Geissen had haar al
  maanden niet meer gezien. Een half uur na dit vervelende
  gesprek heeft Ralph Geissen haar teruggebeld en aangegeven
  dat hij niet met ruzie uit elkaar wilde gaan. Aan het
  achtergrondgeluid kon Ralph Geissen horen dat Narges
  Achikzei op dat moment buiten was en zij gaf aan dat zij
  dit ook niet met ruzie uit elkaar wilde gaan.

  Op 7 mei 2008 volgde er een subtiele kwaadaardige
  doodsbedreiging die vanaf de zakelijke pc van Narges
  Achikzei was toegestuurd aan Ralph Geissen. Aan de
  websitestatistieken kon Ralph Geissen zien dat zij niet had
  geluisterd m.b.t. het leegmaken van haar zakelijke pc,

  PL0920/09-192579- 5

   

  PL0920/09-192579


  hetgeen later ook zeer duidelijk werd bevestigd toen de
  zakelijke pc is opgehaald bij de familie Achikzei.
  Demonstatief had men linksboven een icoontje geplaatst van
  een programma waarmee men de schijf kon formatteren, men
  wilde de boodschap afleveren dat men de harde schijf wel
  had kunnen formatteren maar er gewoon voor heeft gekozen om
  dat niet te doen.Ralph Geissen is op 14 mei 2008 bij Politie Utrecht langs
  geweest om aangifte te doen van de doodsbedreiging maar
  dit bleek niet mogelijk omdat het volgens Politie Utrecht
  geen echte doodsbedreiging is á la “ik maak jouw morgen
  dood!”. Door Politie Utrecht is er destijds een mutatie van
  gemaakt. Omdat de bedreiging door Ralph Geissen in een
  bepaalde context werd geplaatst heeft overleg met de
  overige aandeelhouders van Advios Holding BV er voor
  gezorgd dat Narges Achikzei op staande voet is ontslagen
  i.v.m. een doodsbedreiging. Per e-mail is op 19 mei 2008
  aan haar medegedeeld dat het salaris wordt uitbetaald tot
  de datum van de doodsbedreiging 7 mei 2008 en deze
  mededeling is ook doorgestuurd aan de salarisadministratie.Narges Achikzei heeft razendsnel na aankondiging van haar
  ontslag per e-mail op 20 mei 2008 via haar advocaat Peter
  Hans Ruijzendaal een rechtszaak aangekondigd tegen Advios
  Assurantiën BV omdat zij haar ontslag op staande voet
  betwist. Hiervoor hadden zij op basis van leugenachtige
  gronden subsidie aangevraagd bij de Raad voor
  Rechtbijstand. Narges Achikzei betaalde slechts 94 euro als
  eigen bijdrage voor de dienstverlening van haar raadsheer.

  Ralph Geissen is namens Advios Assurantiën BV niet naar
  deze rechtszaak gegaan i.v.m. de bedreiging die was
  uitgesproken, de overtuiging dat de verdachten met
  voorbedachten rade en kwaadwillend hebben aangestuurd op
  een (juridisch) conflict, bedreiging en afpersing. Peter
  Hans Ruijzendaal was namens zijn cliënte opzichtig
  leugenachtig in zijn 1e dagvaarding tegen Advios
  Assurantiën BV en deed net alsof Ralph Geissen degene was
  die zich met privé zaken van zijn medewerkster bemoeide en
  dat Narges Achikzei als gevolg van zijn optreden zich ziek
  heeft gemeld. Er werd bovendien opzichtig gelogen over een
  aantal van 7 vakantiedagen die zij nog uitbetaald wilden
  zien terwijl een mannelijk persoon onder haar naam al per
  e-mail had erkend dat zij geen vrije dagen meer over had.

  Voor ons gevoel hebben verdachten het jaarcontract van
  Narges Achikzei omgezet in een levenslang
  afpersingscontract door een informeel moslimhuwelijk te
  combineren met een doodsverwensing, bedreigingen en
  rechtszaken.

  Omdat de ontslagprocedure intern geheel correct is
  verlopen, de ontslagbrief op tijd aan Narges Achikzei is
  verzonden inclusief een eindafrekening van de
  salarisadministratie en een ontslag op staande voet
  gerechtvaardigd is indien er sprake is van een
  doodsbedreiging had Ralph Geissen niet verwacht dat een

  PL0920/09-192579- 6

   

   

  PL0920/09-192579


  rechter een uitspraak zal doen in dit dossier. Omdat Ralph
  Geissen niet naar de rechtszaak is geweest uit
  angst voor nieuwe bedreigingen heeft een misleidde rechter
  de zaak in het voordeel beslist van Narges Achikzei en
  Peter Hans Ruijzendaal. Het verstekvonnis is vervolgens
  door hen uit handen gegeven aan gerechtdeurwaarder Jongejan
  & Wisseborn met als doel het geldbedrag geïncasseerd te
  krijgen en Advios Assurantiën BV zoveel mogelijk op kosten
  te jagen.Ralph Geissen had nog aangeboden dat de familie Achikzei de
  spullen (bureau, bureaustoel, pc, printer, senseo) die bij
  hen stonden mochten houden omdat het anders toch in een
  opslag wordt geplaatst zolang Advios Assurantiën BV nog
  geen ander kantoorpand had gevonden. Bovendien had hij geen
  zin in een vervelend conflict met de familie
  Achikzei/Mehraban. De man die onder het e-mailadres van
  Narges Achikzei mailde gaf echter brutaal aan dat zij geen
  behoefte heeft aan de spullen en dat zij moesten worden
  opgehaald.

  Ralph Geissen heeft op 20 juni 2008 zijn moeder en haar
  vriend langs gestuurd bij de familie Achikzei nadat
  verschillende malen al tevergeefs was geprobeerd om per
  e-mail een afspraak te maken om de spullen op te halen. Het
  duurde opvallend lang alvorens zij werden binnengelaten.
  Haroen Mehraban en Narges Achikzei waren op dat moment de
  enige aanwezigen in de ouderlijke woning op de Laan van
  Vollenhoven 751. Mijn moeder noemde Narges Achikzei
  achteraf een verlegen meisje die zich geen houding wist te
  geven tegenover haar en zij omschreef Haroen Mehraban als
  een jong jochie. Het bureau konden zij helaas niet meenemen
  omdat de familie Achikzei deze niet uit elkaar had gehaald
  en geen schroevendraaiers in huis had om het bureau uit
  elkaar te halen. Er moest dus opnieuw een afspraak worden
  gemaakt met de familie Achikzei om het bureau op te halen,
  de pc, printer, bureaustoel en het senseo-apparaat heeft
  men wel meegenomen. Buitengekomen vertelde Haroen Mehraban
  aan de vriend van mijn moeder dat Ralph zich nergens zorgen
  om hoeft te maken en dat hij medische hulp nodig heeft.

  Peter Hans Ruijzendaal heeft aan Ralph Geissen een e-mail
  gestuurd dat hij het bureau op 19 augustus 2008 kon (laten)
  ophalen. Deze regel was geschreven in Arial blauw ten teken
  dat deze boodschap was gekoppeld aan zijn cliënte en er
  stonden vijftien regels in TimesNewRoman zwart om Ralph
  Geissen te pesten met alle kosten die zij inmiddels al
  hadden gemaakt ten nadelen van Advios Assurantiën BV
  (kosten van de rechtszaak, kosten van gerechtdeurwaarder,
  griffierkosten etc.).

  Ralph Geissen heeft er voor gekozen om zelf het bureau op
  te halen bij de familie Achikzei. Op 19 augustus 2008 is
  Ralph Geissen door Haroen Mehraban in het ouderlijk huis
  van Narges en Sahar Achikzei op de Laan van Vollenhove 751
  te Zeist verschillende malen bedreigt met fysiek geweld in
  aanwezigheid van de gehele familie Achikzei. Haroen

  PL0920/09-192579- 7

   

  PL0920/09-192579


  Mehraban kende wel mensen die Ralph in elkaar konden slaan
  en hij zou het bureau wel even van de reling naar beneden
  donderen. Alle familieleden Achikzei hebben zich
  veroordelend over Ralph Geissen uitgesproken. Zelfs hun
  jongste broertje Miland van 5 jaar noemde Ralph Geissen een
  sukkel en maakte naast hem op de bank trappende bewegingen
  in zijn richting.Schijnbaar was er door de familie Achikzei/Mehraban vooraf
  een toneelstukje ingestudeerd waarbij allerlei dubieuze
  redenen werden aangevoerd om de doodsbedreiging van 7 mei
  2008 te rechtvaardigen en te onderbouwen. Abdul Achikzei
  sprak uit dat hij er spijt van had dat hij zijn dochters
  voor Advios Assurantiën BV had laten werken.De deur van de slaapkamer van Narges Achikzei stond open en
  men had opzichtig een nieuwe witte laptop op haar bed
  geplaatst, schijnbaar met de intentie dat Ralph Geissen dat
  zou opmerken. Haroen Mehraban omschreef Ralph Geissen als
  “Angel”, waarschijnlijk vanwege het feit dat hij als
  werkgever geen misbruik heeft gemaakt van zijn
  machtpositie. Narges Achikzei had zichzelf namelijk
  verschillende malen aangeboden, maar Ralph heeft zich
  consequent als werkgever opgesteld en haar niet aangeraakt
  omdat relaties op de werkvloer steevast voor problemen
  zorgen. De laatste dag op kantoor heeft Ralph Geissen haar
  zelfs eerder naar huis gestuurd ten einde problemen te
  voorkomen, hij wist immers dat zij zou gaan trouwen met
  haar Afghaanse vriendje en wilde haar Afghaanse
  huwelijksfeest als werkgever niet verpesten. De
  omschrijving van “Angel” betekent binnen de Islam dat het
  verstand groter is dan de dierlijke begeerten. Haroen
  Mehraban gaf eveneens aan dat hij Ralph Geissen altijd
  heeft gezien als zijn concurrent. Hetgeen zijn opstelling
  als jaloerse afgunstige zwarthartige Afghaanse man prima
  verklaart.

  Haroen Mehraban vertelde dat hij aan de nachtelijke e-mails
  verzonden aan Narges en Sahar Achikzei kon zien dat Ralph
  Geissen slecht sliep vanwege de bedreiging, de rechtszaak
  en het vervelende vertrek van twee medewerksters. Haroen
  Mehraban vertelde dat hij zelf prima slaapt en nergens last
  van heeft en hij strekte demonstratief z’n armen uit op het
  moment dat hij deze woorden uitsprak. Haroen Mehraban sprak
  opvallend vaak over ‘zijn advocaat’ ten teken dat Narges
  Achikzei niets meer te vertellen heeft en hij vertelde dat
  zij (verwijzend naar Narges en Sahar Achikzei) allemaal
  onder zijn controle staan. Tierend en op de grond stampend
  schreeuwde hij uit dat dit zijn huist is. Hij gaf een
  aantal subtiele hints dat de Nederlandse bekeerling en
  salafistisch imam Abdul-Jabbar van de Ven betrokkenheid
  heeft bij de bekering van Narges Achikzei tot het salafisme
  en de inzegening van hun informele moslimhuwelijk.

  Ralph Geissen heeft de situatie als uitermate bedreigend
  ervaren, met name omdat Haroen Mehraban er aan refereerde
  dat hij van de zusjes had gehoord dat Ralph Geissen
  miljonair is en dat hij altijd conflicten wint. De schaamte

  PL0920/09-192579- 8

   

   

  PL0920/09-192579


  aan de lichaamshoudingen van zowel Narges als Sahar
  Achikzei over het optreden van hun familie was voor Ralph
  Geissen duidelijk zichtbaar. Zowel Narges als Sahar
  Achikzei spraken de zinnen uit die zij vooraf hadden
  ingestudeerd en qua lichaamshouding namen zij een
  verontschuldigende positie in. Ralph Geissen heeft dan ook
  de overtuiging dat hij geen conflict heeft met de
  voormalige medewerksters maar met de mannen waaraan zij via
  ondertekening van een informeel illegaal contract zijn
  verbonden (Peter Hans Ruijzendaal en Haroen Mehraban) en
  dat zij schijnbaar het lef hebben gehad om misbruik te
  maken van de situatie en met voorbedachten rade hebben
  aangestuurd op een afpersingscampagne.Nadat het bureau
  door Haroen Mehraban naar buiten was
  gebracht heeft hij nog 15 minuten met Ralph Geissen
  gesproken in aanwezigheid van de oudste zoon van de familie
  Achikzei. In reactie op het opgevoerde toneelstukje, de
  doodsbedreiging gecombineerd met een informeel
  moslimhuwelijk, het opzichtig pesten van Ralph met het
  informele moslimhuwelijk en het oplossingsgerichte denken
  van Ralph Geissen sprak hij uit: “Trouwen met Afghaanse man
  of rijke vriend!”, waarop Haroen antwoordde: “Heeft zij dat
  gezegd?”, waarop Ralph zei: “Trouwen over 4 maanden!”, en
  Haroen antwoordde: “Doe maar een aanbod!”. Geissen heeft
  benadrukt dat het écht iets is waar zij samen uit moeten
  komen
  en dat Haroen Mehraban ‘Afghaanse Kenniseconomie’
  kapot maakt met zijn domme invloed op onze medewerksters.
  Vervolgens hebben zij elkaar de hand gegeven en is Geissen
  met het bureau in zijn auto vertrokken. Van onze Afghaanse
  medewerksters is feitelijk nooit op een normale wijze
  afscheid genomen, zowel het jaarcontract van Narges
  Achikzei als het stagecontract van Sahar Achikzei zijn
  formeel niet afgesloten i.v.m. het gezeur waarvoor de domme
  mannen hebben gezorgd. Het CWI heeft de bezwaarschriften
  m.b.t. afgifte van de tewerkstellingsvergunningen van de
  zusjes nog steeds in behandeling.Een aantal maanden heeft Ralph Geissen geloofd dat
  Abdul-Jabbar van de Ven als imam het informele
  moslimhuwelijk van Narges Achikzei en Haroen Mehraban als
  imam heeft ingezegend en dat hij de persoon was die e.e.a.
  vanaf hun kant kwaadaardig heeft gecoördineerd als ware het
  een “Jihad in de Polder“. Ralph Geissen heeft eerst
  gemopperd op het Internet en op een bepaald moment contact
  gezocht met Abdul-Jabbar van de Ven en hem op de man af de
  vraag gesteld of hij betrokkenheid heeft bij de Afghaanse
  Affaire. Abdul-Jabbar van de Ven ontkende alle
  betrokkenheid en noemde de Afghanen geen echte Moslims en
  vroeg aan mij of ik het salafisme niet wilde aanvallen
  vanwege de fouten die een aantal volgelingen hebben
  gemaakt. Voor Ralph Geissen was de e-mail van Abdul-Jabbar
  van de Ven positief nieuws, het is immers geen pretje
  wanneer men jou wil doen laten geloven dat de #1
  haatzaai-imam van Nederland ‘for all the wrong reasons’ een
  doodsverwensing/fatwa over jou heeft uitgesproken en
  betrokken is bij een (juridische) afpersingscampagne.

  PL0920/09-192579- 9

   

  PL0920/09-192579


  Ralph Geissen verdenkt de mannelijke verdachten er van dat
  zij het Islamitische principe van Al-Walaa Wal-Baraa
  (Liefde en afkeer omwille van Allah) hebben toegepast om
  zodoende de gedragsverandering van Narges en Sahar Achikzie
  via geloofsideologische overwegingen te rechtvaardigen of
  dat alles vanaf hun kant vanaf januari’08 zeer bewust in
  scene is gezet met het oog op de oplichting- en
  afpersingscampagne waarvan zij al wisten dat die zou gaan
  volgen. In de laatste week op kantoor in Rijnsweerd zag
  Ralph Geissen tijdens de lunch de wanhoop op het gezicht
  van Narges Achikzei, zij wist welke opdrachten zij had
  uitgevoerd en Ralph Geissen wist dat zij het liever anders
  zou hebben gezien.Na de 1e ontmoeting met de familie Achikzei/Mehraban op de
  Laan van Vollenhove 751 heeft Ralph Geissen zijn zwager
  Tariq Mohammed op 16 september 2008 (19.00) bij de familie
  Achikzei langs gestuurd ten einde te bemiddelen. Haroen
  Mehraban had eerder al met Tariq telefonisch gesproken
  direct na zijn doodsbedreiging aan Ralph Geissen. Hij had
  toen ook uitgesproken dat het zusje vlak voor zijn huwelijk
  had uitgesproken dat zij dacht dat haar zus verliefd was op
  een andere man. Haroen Mehraban had aangegeven dat hij zeer
  veel respect had voor Tariq omdat hij wordt gezien als het
  familiehoofd van een grote invloedrijke familie in het
  Noorden van Pakistan.Tariq had een envelop meegenomen met 1.500 en als opdracht
  meegekregen om het conflict met de familie
  Achikzei/Mehraban te beëindigen. Volgens mijn zwager Tariq
  was Sahar Achikzei zeer brutaal en is zij op een bepaalde
  moment door de andere familieleden weggestuurd zodat hij
  alleen overbleef met Narges, haar moeder en haar tante.
  Narges Achikzei vertelde dat het verstekvonnis dat zij in
  handen hebben steeds meer waard wordt (i.v.m. rente), dat
  het feest zou zijn bij de familie Achikzei wanneer Advios
  Assurantiën BV failliet zou gaan en zij sprak zichtbaar
  trots uit dat Ralph Geissen niet meer normaal werkt vanwege
  de bedreigingen, rechtszaken, het niet reageren op e-mails
  en de vervelende acties van hun gerechtdeurwaarder en
  advocaat. Zij gaf opnieuw aan dat Ralph Geissen naar een
  psychiater moet. Narges Achikzei was eveneens zeer benieuwd
  naar de reden dat Ralph Geissen niet naar de 1e rechtszaak
  was gegaan. Tariq gaf aan dat Ralph Geissen de rechtszaak
  onzin vond en dat hij dacht dat zij bewust en kwaadaardig
  op een vervelend (juridisch) conflict hebben aangestuurd.
  Narges Achikzei heeft toen ook subtiel erkend dat de
  rechtszaak onzin was en puur is bedoelt om Ralph Geissen te
  pesten/treiteren en om geld te verdienen. Zij gaf aan dat
  zij dat geld goede kunnen gebruiken bij de inrichting van
  hun nieuwe woning (sinds 19/06/2008 Laan van Vollenhove
  2175). Jonge Afghanen die net zijn getrouwd en pas zijn
  gaan samenwonen hebben een chronisch tekort aan geld, de
  Afghaanse man moet misschien nog volgens tradities een
  bruidsschat betalen aan haar ouders.

  Tijdens het gesprek met de familie Achikzei is Tariq naar
  buiten gegaan om een sigaret te roken op het balkon. De

  PL0920/09-192579- 10

   

   

  PL0920/09-192579


  tante van Narges kwam er bij staan en zij vertelde toen
  (zonder dat Narges Achikzei en haar moeder dit konden
  horen) dat Narges Achikzei suikerziekte heeft en dat de
  witte laptop aan haar als cadeau is gegeven door de
  advocaat. De verdenking is dan ook zeer serieus dat er
  sprake is van een ‘perverse relatie’ tussen Narges
  Achikzei/Haroen Mehraban en Peter Hans Ruijzendaal en dat
  Advios Assurantiën BV en Ralph Geissen hiervan schijnbaar
  de dupe moeten worden via een laag-bij-de-grondse
  afpersingscampagne.Tariq Mohammed heeft de envelop en zijn telefoonnummer
  achtergelaten en aangedrongen op een normaal volwassen
  overleg ten einde het conflict te beëindigen. Nadat hij net
  de woning aan de Laan van Vollenhove 751 had verlaten is
  hij door Narges op zijn mobiel gebeld. Narges heeft gezegd
  dat hij terug moest komen en zij heeft de envelop
  buitengekomen aan Tariq teruggegeven, zij sprak uit dat
  Sahar had gezegd dat dit ‘veiliger is voor Ralph’.Op 2 oktober 2008 (Suikerfeest’08), ontving Ralph Geissen
  op zijn privé woonadres een handgeschreven dreigbrief in
  TimesNewRomam zwart die hij direct heeft gekoppeld aan het
  conflict met de familie Achikzei/Mehraban & Ruijzendaal.
  “HOE BEWIJS JE IN HET GEHEIM UITGEVOERDE
  GROEPSSTALKING”waarbij SS in het woord groepSStalking
  was geschreven zoals in Waffen-SS.

  De dreigbrief gekoppeld aan eerdere bedreigingen van de
  verdachten was voor Ralph Geissen voldoende aanleiding om
  het huis aan de Chilidreef 11 definitief te verlaten en
  onder te duiken.

  De zus, neefjes en nichtjes van Ralph Geissen zijn begin
  oktober ’08 teruggekeerd uit het Noorden van Pakistan en
  zij zijn in de woning aan de Chilidreef 11 gaan wonen.
  Jennifer Mohammad is door Ralph ook langs gestuurd bij de
  familie Achikzei/Mehraban ten einde bij het conflict te
  bemiddelen. Tweemaal stond zij voor een dichte deur en de
  derde maal trof zij alleen de moeder en de jongste zoon
  Miland aan. De moeder gaf aan dat Narges Achikzei en ‘haar
  vriend’ haar zouden terugbellen.

  Dezelfde avond heeft Jennifer Mohammed telefonisch
  gesproken met Haroen Mehraban en Narges Achikzei. E-mails
  van Ralph Geissen werden door Haroen Mehraban hardop
  voorgelezen en hij vertelde dat zij deze e-mails t.z.t.
  zouden gebruiken in een nieuwe rechtszaak die door hen zou
  worden aangespannen tegen Advios en Ralph. Haroen Mehraban
  gaf aan dat hij van bepaalde e-mails zo boos werd dat hij
  niet voor zichzelf zou instaan wanneer hij Ralph Geissen
  ergens in de stad zou tegenkomen en dat hij wist dat Advios
  Assurantiën BV inmiddels een nieuw kantoorpand had geopend
  in Amersfoort. Narges Achikzei vertelde opnieuw dat Ralph
  Geissen naar een psychiater moet. Hoewel Jennifer Mohammed
  een aantal maal er op heeft aangedrongen om ook te praten
  met Ralph Geissen waren zij hiertoe niet bereid. Zij gaven
  aan dat zij het huwelijksverzoek van Ralph op 19/08

  PL0920/09-192579- 11

   

  PL0920/09-192579


  niet serieus nemen. Jennifer heeft aan Narges Achikzei gevraagd
  of zij gelukkig was, na een lange stilte beantwoordde zij
  deze vraag bevestigend. Ralph Geissen heeft Achikzei/Mehraban
  die avond niet gesproken.Peter Hans Ruijzendaal heeft telefonisch
  contact gezocht met andere aandeelhouders van Advios Assurantiën BV,
  hij sprak over Ralph Geissen en omschreef hem als een
  ‘onwillige werkgever’ en hij sprak bovendien opvallend vaak
  over veroordelingen en boetes. Peter Hans Ruijzendaal heeft
  gedreigd om een andere aandeelhouder van Advios (=Tripartie
  Financiële Planners) uit Amersfoort ook bij het conflict te
  betrekken omdat zij Ralph Geissen de gelegenheid zouden
  bieden om e-mails te versturen waarbij gebruik wordt
  gemaakt van een @advios.nl e-mailadres. Tripartie wenst
  vanzelfsprekend niet betrokken te worden bij de
  afpersingscampagne die de verdachten wensen te voeren. Bert
  Haazeleger van Tripartie Financial Planners heeft dit
  duidelijk aangegeven bij de overige aandeelhouders en bij
  Peter Hans Ruijzendaal. Niemand wil iets te maken hebben
  met de problemen/gezeur dat door de verdachten kwaadaardig
  en met voorbedachten rade over Ralph Geissen is uitgestort.Op 3 december 2008 heeft Narges Achikzei een mutatie aan
  laten maken bij Politie Zeist vanwege stalking, op basis
  van deze mutatie is door Peter Hans Ruijzendaal opnieuw bij
  Raad voor Rechtbijstand voor een 2e maal op subsidie
  aangevraagd voor het aanspannen van een rechtszaak tegen
  Ralph Geissen en Advios Assurantiën BV op kosten van de
  Nederlandse belastingbetaler.

  Op 18 december 2008 hebben Narges Achikzei en ‘haar
  verloofde’ Haroen Mehraban opzettelijk een valse aangifte
  afgelegd tegen Ralph Geissen vanwege belediging. In hun
  proces-verbaal (PL0920/08-365181) staan maar liefst 25
  aantoonbaar leugenachtigheden en Ralph Geissen is door
  MDNDR010 van Politie Zeist n.a.v. hun valse aangifte
  verhoord als verdachte. In het verweerschrift dat is
  opgemaakt (PL0920/08-36518) spreekt Ralph Geissen er over
  dat juist hij het slachtoffer is van de verdachten en zeer
  ten onrechte als verdachte wordt verhoord.

  Narges Achikzei gaf bij haar aangifte aan dat zij zich
  beledigd voelt omdat Ralph Geissen op
  Internetoplichting.nl, Kopersbelangen en Godvoordommen.nl
  over haar had gemopperd als ware zij een oplichter.
  Halverwege december’08 trof Ralph Geissen op
  InternetOplichting.nl een nieuw topic aan over de vermeende
  oplichters ‘mevrouw N. Mehraban en haar man’ die meer dan
  tien personen via Marktplaats.nl hebben opgelicht.

  Naar de overtuiging van Ralph Geissen zijn Narges Achikzei
  en Haroen Mehraban de personen die door
  InternetMisleiding.nl, InternetOplichting.nl en
  Kopersbelangen worden gezocht vanwege oplichtingpraktijken
  en dat zij de personen zijn die zich verschuilen achter het
  ABN AMRO-rekeningnummer 47.86.32.320 t.n.v. Narges Mehraban
  uit Dordrecht.
  Ralph Geissen heeft zich bij de andere

  PL0920/09-192579- 12

   

  PL0920/09-192579


  gedupeerden gevoegd en heeft als goede burger aanwijzingen
  gegeven die Politiediensten moeten gaan helpen om deze
  oplichtingzaken op te lossen. Ralph Geissen heeft
  aangegeven dat er bij Advios Assurantiën BV sprake
  is van bedreiging, poging tot oplichting en afpersing en is in
  alle eerlijkheid met de andere gedupeerden op
  InternetOplichting.nl mee gaan mopperen op Narges
  Mehraban-Achikzei en haar man. Ralph Geissen heeft de
  verdachten herkend aan de modus operandi, de combinatie van
  voor- en achternaam (officieel bestaat Narges Mehraban niet
  omdat zij het informele moslimhuwelijk niet hebben
  aangemeld bij de Burgerlijke Stand), in de gepubliceerde
  e-mails herkende hij onze voormalige medewerkster. De
  verdachten hebben zich tegenover hem ook gedragen als ware
  zij oplichters. Bovendien is de criminaliteit binnen de
  Afghaanse gemeenschap in Nederland zeer laag vanwege de
  sterke onderlinge controle en de gesloten cultuur. Afghanen
  zijn v.w.b. criminaliteit onvergelijkbaar met Marokkanen.
  Een andere gedupeerde (Watchman / PL2412.412.2008.30671)
  heeft de personalia-gegevens van Narges Mehraban aan
  InternetOplichting.nl doorgegeven: sinds 19/06/2008 Laan
  van Vollenhove 2175 te Zeist.Het aantoonbaar leugenachtige proces-verbaal van Narges
  Achikzei is door Peter Hans Ruijzendaal vervolgens aan de
  kantonrechter tijdens de 2e rechtszaak op 3 februari 2009
  gepresenteerd als waarheid. Haroen Mehraban heeft tijdens
  de rechtszaak aangegeven dat hij Ralph Geissen het liefst
  ziet vertrekken naar China, hij heeft opzichtig zijn
  verlovingsring getoond ten einde ‘te bewijzen’ dat hij en
  Narges toch echt verloofd zijn en hij heeft Ralph Geissen
  de gehele duur van de rechtszaak opzichtig geobserveerd
  terwijl Narges en Sahar Achikzei duidelijk de opdracht
  hadden meegekregen om oogcontact met Ralph Geissen te
  vermijden.

  Schijnbaar wilde Haroen Mehraban het gezicht van Ralph
  Geissen goed onthouden met het oog op een 3e , 4e of
  laatste ontmoeting. Naar aanleiding van de rechtszaak zijn
  Ralph Geissen en Advios Assurantiën BV door een misleidde
  kantonrechter veroordeeld tot betaling van 15.000,= als
  dwangsom vanwege smaad/smaadschrift. Ralph Geissen moest
  zijn gemopper op de familie Achikzei/Mehraban op de
  websites van InternetOplichting.nl en Kopersbelangen.nl
  staken en de geplaatste berichten verwijderen.

  Na afloop van de 2e valse rechtszaak had Peter Hans
  Ruijzendaal in de wandelgangen van het gerechtshof te
  Utrecht al aangekondigd dat hij ook als persoon een
  rechtszaak zou gaan aanspannen tegen Advios Assurantiën BV
  en Ralph Geissen zodat hij Ralph Geissen ook in privé zou
  kunnen gaan aanpakken. Peter Hans Ruijzendaal heeft
  uitgesproken dat wanneer de negatieve berichtgeving over
  hem niet van het Internet wordt verwijderd dat hij Ralph
  Geissen’s leven kapot zal maken.
  Tariq die met Ralph
  Geissen was meegekomen naar de rechtszaak heeft bij Haroen
  Mehraban opnieuw aangedrongen op een normaal volwassen

  PL0920/09-192579- 13

   

  PL0920/09-192579


  overleg. Haroen Mehraban gaf echter aan dat hij alleen
  commando’s aanneemt van zijn advocaat en hij zei dat Ralph
  Geissen medische hulp nodig heeft. Narges Achikzei heeft
  Haroen Mehraban toen verstandig weggeleid naar buiten ten
  einde een confrontatie met Ralph Geissen te voorkomen.
  Onze eigen advocaat en ex-rechercheur van Politie Utrecht
  (adviseert bij strafzaken en gespecialiseerd in
  zedenzaken), Mr. Wim Tijsseling, wilde niet eens meegaan
  naar de rechtszaak omdat hij al zag aankomen dat Advios
  Assurantiën BV deze zaak kansloos zou gaan verliezen. Bij
  een kort geding gaat het er alleen maar over wat de
  tegenpartij heeft te eisen, er is wat dat betreft een
  duidelijk verschil tussen civiel recht en strafrecht. Ralph
  Geissen had gewoonweg in 6 maanden tijd te veel e-mails
  toegestuurd aan Narges en Sahar Achikzei waarbij hij
  consequent er bij hen op heeft aangedrongen om tot een
  volwassen overleg te komen ten einde het conflict te
  beëindigen. Een selectie van vervelende e-mails die Ralph
  aan hen had toegestuurd had men uitgeprint en aan het
  dossier toegevoegd, alle e-mails (50+) waarin Ralph Geissen
  zat te mopperen op Abdul-Jabbar van de Ven.Narges en Sahar Achikzei hebben op geen enkele e-mail
  gereageerd, zij (of Haroen Mehraban) lezen de e-mails
  echter wel. De verzending van e-mails wordt door Ralph
  Geissen nog steeds gezien als een legitiem
  communicatiemiddel dat wordt ingezet ten einde deze Affaire
  te beëindigen. Haroen Mehraban had 19 augustus 2008 al bij
  Ralph Geissen aangegeven dat de zusjes Achikzei van hem
  niet mogen reageren op de e-mails die hij verstuurd en dat
  Ralph Geissen moet ophouden met het versturen van e-mails.

  Het liegen, bedriegen, misleiden en bedreigen doen de
  verdachten Achikzei/Mehraban & Ruijzendaal zowel op een
  Politiekantoor als in een rechtszaal. Men lijkt geen enkel
  respect te hebben voor de rechtsstaat waarin zij leven en
  zijn alleen maar uit op het verkrijgen van veroordelingen
  en vonnissen ten einde geld te verdienen, problemen voor
  Ralph Geissen te veroorzaken en Advios Assurantiën BV op
  kosten te jagen. Een positief gerechtelijk vonnis is een
  waardepapier. Vandaar dat er in deze situatie sprake is van
  een afpersingscampagne waarbij waardepapieren door de
  verdachten op dubieuze wijze worden verkregen en vervolgens
  worden afgeleverd bij een gerechtdeurwaarder ten einde het

  geldbedrag te incasseren op kosten van het slachtoffer.

  Op 20 april 2009 (precies één jaar na het Afghaanse
  huwelijksfeest) ontvingen Advios Assurantiën BV en Ralph
  Geissen een aankondiging van Peter Hans Ruijzendaal dat ook
  hij een rechtszaak gaat aanspannen. De dagvaarding hiervoor
  ontvingen wij op 27 april 2009 per post waarbij de
  rechtszaak op 27 mei 2009 plaats zal plaatsvinden. Peter
  Ruijzendaal eist een dwangsom van 15.000,= omdat Ralph
  Geissen hem op een beoordelingssite een “grote boef” heeft
  genoemd. Mr. Ruijzendaal claimt dat hij daar schade van
  heeft ondervonden en hij voelt zich beledigd.

  PL0920/09-192579- 14

   

   

  PL0920/09-192579


  Advios Assurantiën BV en Ralph Geissen hebben het gevoel
  dat zij er door verdachten worden ingeluisd en dat er
  sprake is van een afpersingscampagne, een Juridische
  Deathtrap waarbij verdachten met voorbedachten rade hebben
  aangestuurd op het aanspannen van drie valse rechtszaken en
  bedreigingen ten einde het slachtoffer te domineren en hem
  links- of rechtsom te dwingen om geld over te maken. Meneer
  Ruijzendaal heeft één jaar stilzwijgend gewacht ten einde
  ons precies op 20 april 2009 de aankondiging toe te sturen
  van een 3e ‘in elkaar geknutselde onzinnige rechtszaak’ aan
  te kondigen. De gerechtdeurwaarder is al zeer lang namens
  de verdachten actief met incassomaatregelen en de Afghaanse
  man inmiddels al één jaar aan het dreigen met fysiek
  geweld. Peter Hans Ruijzendaal stelt zich op als het
  arrogante hooghartige vriendje van Achikzei/Mehraban die
  niet goed heeft nagedacht over de gevolgen van zijn
  handelingen voor ‘zijn cliënten’ wiens belangen hij behoort
  te vertegenwoordigen op kosten van de Nederlandse
  belastingbetaler.Op 11 mei 2009 heeft Ralph Geissen bij Politie Utrecht
  geprobeerd om aangifte te doen tegen Narges Achikzei, Sahar
  Achikzei, Haroen Mehraban en Peter Hans Ruijzendaal, maar
  dit bleek spijtig genoeg niet mogelijk omdat op basis van
  het aantoonbaar leugenachtige valse proces-verbaal van
  Narges Achikzei (PL0920/08-36518) een strafproces is
  gestart tegen Ralph Geissen. Zolang een strafrechter zich
  nog niet over het dossier heeft gebogen mag de Politie
  Utrecht geen aangifte opnemen van Ralph Geissen.Hierop is door Ralph Geissen contact gezocht met de
  Officier van Justitie en is op 12 mei 2009 een brief aan
  hem toegestuurd met het verzoek om de strafzaak
  onmiddellijk stop te zetten omdat er maar liefst 25
  aantoonbaar leugenachtigheden staan in het proces-verbaal
  dat door verdachten kwaadaardig is misbruikt met het oog op
  het veroorzaken van
  problemen/gezeur/boetes/strafrechtelijke vervolging voor
  Ralph Geissen. Omdat Ralph Geissen directeur is van een
  Assurantiebedrijf mag hij geen strafblad hebben i.v.m. de
  controle die AFM uitoefent op financiële dienstverleners.
  Ralph Geissen is nog nooit in aanraking geweest met
  Justitie, er is nog nooit aangifte gedaan tegen hem behalve
  door bovengenoemde verdachten die zich moeten verlagen tot
  leugens, misleiding en bedrog ten einde slechte daden toe
  te schrijven aan “Angel” Ralph Geissen.

  Bij de 3e valse rechtszaak op 27 mei 2009 (Ruijzendaal /
  Advios & Geissen) heeft Ralph Geissen hen er ondubbelzinnig
  van beschuldigd dat zij van het plegen van misdrijven hun
  beroep hebben gemaakt. Ruijzendaal dacht ten onrechte dat
  Geissen geen aangifte kon doen omdat N. Achikzei al
  aangifte had gedaan tegen hem. Geissen heeft luid en
  duidelijk gezegd dat zij het geld aan de gedupeerden moeten
  terugbetalen en dat met de Politie de afspraak is gemaakt
  dat er pas na 1 juni 2009 namens Advios Assurantiën BV
  aangifte kan worden gedaan. Bij de kantonrechter heeft
  Geissen aangegeven dat er gezien de situatie sowieso een

  PL0920/09-192579- 15

   

  PL0920/09-192579


  strafrechtprocedure zal gaan plaatshebben. Het vonnis wordt
  op 10 juni 2009 door de rechter uitgesproken, de pleitnota
  van zowel Ruijzendaal als van Geissen treft u aan tussen de
  bewijsstukken. Tijdens het Pleidooi vertelde Ruijzendaal
  nog valselijk dat ook Haroen Mehraban aangifte zou hebben
  gedaan tegen Geissen vanwege ‘bedreiging’. Ruijzendaal
  gelooft schijnbaar dat hij en zijn cliënten veilig zijn
  omdat Geissen tegen hen geen aangifte kan doen gezien de in
  behandeling zijnde valse aanklacht(en) van hen jegens
  Geissen.Advios Assurantiën BV heeft in haar 10 jarig bestaan nog
  nooit een rechtszaak hoeven voeren, verdachten weten het
  echter te presteren om 3 civiele rechtszaken op kosten van
  de Nederlandse samenleving aan te spannen en één vervelend
  strafproces te starten tegen Ralph Geissen. Naar onze
  overtuiging hebben verdachten met voorbedachten rade
  aangestuurd op juridisch afpersing met als doel Ralph
  Geissen psychisch te beschadigen via de beïnvloeding van
  personen in zijn nabijheid en geld te verdienen d.m.v.
  liegen, bedriegen, misleiden en bedreigen.Ralph Geissen is heden aan Narges Achikzei, Sahar Achikzei
  en Haroen Mehraban verbonden via een strafproces,
  juridische vonnissen en een doodsbedreiging die is
  uitgesproken op de dag van het informele moslimhuwelijk van
  Narges Achikzei en Haroen Mehraban. Wij verdenken Peter
  (Hans) Ruijzendaal er van dat hij enige betrokkenheid heeft
  bij het opstellen van het illegale contract dat door zijn
  cliënten voor akkoord is ondertekend op ‘de mooiste dag van
  hun leven’ en dat zij met voorbedachten rade hebben
  aangestuurd op een conflict ten einde geld te verdienen via
  bedreiging, oplichting en afpersing en het op valse wijze
  verkrijgen van veroordelingen en rechten op dwangsommen
  (7.000+15.000+15.000 = 37.000).

  Advios Assurantiën BV vreest dat Peter Hans Ruijzendaal
  zijn naïeve volgzame cliënten heeft geadviseerd m.b.t. het
  opstellen van een illegaal huwelijkscontract alsmede hoe
  men maximaal financieel voordeel kan behalen uit een
  vervelende ontslagsituatie die men zeer moedwillig uit de
  hand heeft laten lopen. Voor Ralph Geissen was er geen
  mogelijkheid om zich aan het conflict te onttrekken. De
  wetenschap dat Narges Achikzei van haar advocaat een witte
  laptop heeft gekregen toont aan dat zij een ‘perverse
  relatie’ hebben waarbij de advocaatkosten m.b.t. de
  afpersingscampagne door de verdachten bij de Raad voor
  Rechtbijstand worden geclaimd. Het aansturen op psychische
  beschadiging en trachten een bedrijf of persoon kapot te
  procederen is typisch iets voor een letselschadeadvocaatje
  van middelbare leeftijd. Bovendien blijkt uit onderzoek van
  het Ministerie van Justitie dat afpersing 9 van de 10
  gevallen plaatsheeft tussen soortgenoten, m.a.w. Chinezen
  persen Chinezen af en Nederlanders persen Nederlanders af.

  Verschillende personen hebben onafhankelijk van elkaar de
  familie Achikzei uit Zeist de afgelopen periode tegenover
  Ralph Geissen omschreven als slechte mensen, oplichters,

  PL0920/09-192579- 16

   

   

  PL0920/09-192579


  misbruikers en afpersers. Wanneer het proces-verbaal van
  Advios Assurantiën BV in behandeling wordt genomen en er
  een verband wordt gelegd met de verbaalnummers die worden
  genoemd op InternetMisleiding.nl dan bestaat de
  mogelijkheid om zeven proces-verbalen op te lossen omdat
  Ralph Geissen zeer zeker is van zijn zaak dat de verdachten
  van oplichting en afpersing dezelfde verdachten zijn die
  door de gedupeerden van InternetMisleiding.nl worden
  gezocht vanwege oplichting via Marktplaats.nl.
  De totale schade die Advios Assurantiën BV heeft geleden
  als gevolg van de oplichting- en afpersingscampagne van de
  verdachten is het afgelopen jaar flink opgelopen. De
  schadelast bij Advios Assurantiën BV bestaat uit de kosten
  die moeten worden gemaakt (advocaat, rechtszaken,
  deurwaarder). het gemis aan inkomsten omdat Ralph Geissen
  van slag is vanwege de afpersingscampagne en alleen maar
  bezig is geweest om de dreiging links- of rechtsom weg te
  nemen waardoor hij zich niet meer volledig op het werk
  heeft gestort. De schade voor Advios Assurantiën BV van de
  afpersingscampagne die inmiddels al langer dan één jaar
  duurt is door een accountantskantoor vastgesteld op EUR
  80.000,=.Gezien het fanatisme en de vasthoudendheid die de
  verdachten hebben laten zien verwachten wij dat aan de
  oplichting- en afpersingscampagne van verdachten alleen
  een einde kan worden gemaakt wanneer de Politie hen oppakt,
  verhoort en het Openbaar Ministerie besluit om hen
  strafrechtelijk te vervolgen. De vrees bestaat dat de
  afpersingscampagne steeds grimmiger zal worden naarmate de
  tijd vordert waarbij een escalatie naar een
  gewelduitbarsting zeker niet wordt uitgesloten gelet op het
  aantal bedreigingen die verdachten al tegen Ralph Geissen
  hebben uitgesproken, de drie rechtszaken en de strafzaak.

  Haroen Mehraban en Peter Hans Ruijzendaal zien het
  aanspannen van de rechtszaken als legitieme boete i.v.m.
  het ontslag op staande voet van Narges Achikzei. Tot nu toe
  hebben de verdachten alle aangekondigde bedreigingen
  opgevolgd m.u.v. de aankondiging van de doodsbedreiging en
  de aankondiging m.b.t. het fysieke geweld.

  Met het oog op zeven proces-verbalen (=vier verbalen van
  andere gedupeerden: PL10FR/08-274993,
  PL2412.412.2008.30608, PL2412.412.2008.30671,
  PL2435.435.2008.30270, één vals verbaal van de verdachten:
  PL0920/08-365181 en één verbaal van Ralph Geissen als
  verweer: PL0920/08-36518) en de valse rechtszaken van Peter
  Hans Ruijzendaal is het van groot belang dat de Politie tot
  waarheidsvinding over gaat ten einde de oplichting- en
  afpersingspraktijken waarvan de verdachten worden
  beschuldigd te beëindigen.

  De uitspraak van Narges Achikzei op het kantoor in
  Rijnsweerd dat zij en ik gelijk zijn aan elkaar is vanuit
  een juridisch standpunt geheel correct. In Nederland
  spijtig genoeg worden bloedmooie vrouwen die bij Politie
  gaan klagen over stalking van hun ex-werkgever en

  PL0920/09-192579- 17

   

  PL0920/09-192579


  veelvuldig verwijzen naar hun Afghaanse verloofde altijd
  geloofd. Politie houdt er geen rekening mee dat haar
  uitspraken sterk worden gecontroleerd en aangestuurd door
  haar advocaat Peter Hans Ruijzendaal en haar echtgenoot
  Haroen Mehraban die klaarblijkelijk om één of andere reden
  een behoorlijke geldingsdrang hebben opgebouwd tegenover
  Ralph Geissen en hem via bedreigingen en rechtszaken er toe
  trachten over te halen om geld aan hen over te maken.
  Ralph Geissen is ruim een uur verhoord als verdachte
  vanwege de valse beschuldigingen van zijn ex-medewerkster.
  Agente MDNDR010 van Politiebureau Zeist en haar
  mannelijke collega geloofden de aangeefster Narges Achikzei
  schijnbaar op haar woord dat hij verliefd was op haar en
  haar tegen haar zin stalkte per e-mail en familie langs
  stuurde. Spijtig genoeg was Politie Zeist destijds niet
  bereid om tot waarheidsvinding over te gaan n.a.v. zijn
  verweer, de zaak was voor hen afgedaan nadat Ralph Geissen
  als verdachte was verhoord. Het feit dat Ralph Geissen
  gedurende een periode van 6 maanden meer dan 500 e-mails
  had toegestuurd aan Narges en Sahar Achikzei was voor
  Politie Zeist en/of Officier van Justitie gecombineerd met
  de verklaring van Narges Achikzei schijnbaar voldoende om
  tot strafvervolging over te gaan.Wanneer iemand in Nederland stelt dat zij beledigt is dan
  is dat schijnbaar al voldoende om een ander het zwijgen op
  te leggen en diens vrijheid van meningsuiting te beperken.
  Ralph Geissen is door TaskForce Innovatie gecertificeerd
  als innovatieve ondernemer en Advios is door het Ministerie
  van Economische Zaken aangewezen als Techno Partner op
  basis van een gecertificeerd businessconcept dat is
  geschreven door Ralph Geissen. Indien één persoon die
  behoort tot de Nederlandse Kenniseconomie het zwijgen kan
  worden opgelegd wanneer iemand leugenachtig stelt zich
  beledigd te voelen vanwege datgene wat Ralph Geissen zegt
  of schrijft dan moet men (=Politie, Rechters, Officier van
  Justitie) eerst tot waarheidsvinding overgaan en niet uit
  automatisme degene geloven die stelt beledigt te zijn en
  Ralph Geissen vervolgens het zwijgen opleggen wanneer hij
  aantoonbaar waarheid spreekt en feitelijk niets verkeerds
  heeft gedaan, niet als mens, niet als man, niet als
  werkgever, niet als ondernemer en niet als initiatiefnemer
  en geestelijk vader van Advios Assurantiën BV. Ralph
  Geissen mag alles doen, zeggen en schrijven ten einde zich
  zelf te beschermen tegen een waargenomen bedreiging. Indien
  de tegenpartij doet aan geschiedvervalsing terwijl de Farao
  nog in leven is dan staat Ralph Geissen in zijn recht om
  zijn kant van het waargebeurde verhaal op Internetsites te
  publiceren.

  Ralph Geissen voelt zijn Rechten als Mens (1: Recht op
  Leven, 2: Recht op Vrijheid van Meningsuiting, 3: Recht op
  Soevereiniteit) in ernstige mate aangetast door de talloze
  kwaadaardige acties van de verdachten het afgelopen jaar.
  Ralph Geissen is heden, zeer tegen zijn zin, via twee
  juridische vonnissen, een strafzaak en doodsbedreiging
  verbonden aan drie personen die hem bedreigen, oplichten en

  PL0920/09-192579- 18

   

  PL0920/09-192579


  afpersen. Het misbruikend advocaatje die de acties naar
  onze overtuiging coördineert wenst zich nog bij de drie
  parasieten aan te sluiten via een 3e in elkaar geknutselde
  rechtszaak om zodoende de verstrengelende wurggreep
  dodelijker te maken en een totaal aan vorderingen te
  verkrijgen van 37.000 euro (7+15+15), hetgeen vervolgens
  uit handen gegeven wordt aan een gerechtdeurwaarder. Een
  gerechtdeurwaarder krijgt, ook volgens onze advocaat,
  altijd zijn geld.Naar onze overtuiging hebben verdachten met voorbedachten
  rade aangestuurd op een Juridische Deathtrap, een noviteit
  in de Nederlandse rechtsstaat waarbij criminelen
  kwaadwillend misbruik maakt van de fouten in het
  Nederlandse rechtssysteem en op kosten van de Nederlandse
  belastingbetaler een afpersingscampagne voeren ten einde
  geld te verdienen via het aanspannen van valse rechtszaken
  en te profiteren van systeemfouten en van het
  rechtsbeginsel in Nederland dat juridisch gezien iedereen
  gelijk is.Spijtig genoeg gaat Advios Holding BV waarschijnlijk
  failliet als direct gevolg van de langdurige haatcampagne
  waarop verdachten zeer bewust en kwaadaardig hebben
  aangestuurd. Gevolg hiervan is dat de verdachten alleen
  vorderingen over houden op Ralph Geissen, hij is immers
  door de rechter ook hoofdelijk veroordeeld tot betaling van
  de dwangsom(men) omdat verdachten naast Advios Assurantiën
  BV ook Ralph Geissen als persoon hebben aangeklaagd.

  Advios Holding BV, Ralph Geissen, familieleden,
  InternetOplichting.nl, InternetMisleiding.nl en
  KopersBelangen.nl zeggen hierbij onze volledige medewerking
  en steun toe aan Recherche Utrecht zodat u tot
  waarheidsvinding kunt overgaan en de verdachten kunt
  verhoren vanwege datgene waarvan zij worden verdacht en
  indien blijkt dat zij de daders zijn dat zij hiervoor
  strafrechtelijk worden vervolgt.

  Een deel van het bewijsmateriaal dat bovenstaand verhaal
  volledig ondersteund, inclusief de 25 aantoonbaar
  leugenachtigheden in het proces-verbaal van Narges Achikzei
  is gepubliceerd op http://www.loedertje.nl/narges

  Ik wens te worden geinformeerd over het verloop en de
  afdoening van de strafzaak.
  Ik heb bezwaar tegen verstrekking van mijn gegevens en
  de feitgegevens door de politie en/of justitie aan het
  Buro Slachtofferhulp.

  Nadat de aangever de verklaring had doorgelezen, volhardde
  de aangever daarbij en ondertekende hij deze met
  verbalisant.
  Reden doorlezen in plaats van voorlezen:”
  Door aangever opgestelde verklaring

  PL0920/09-192579- 19

   

  PL0920/09-192579


            (aangever/benadeelde)          (verbalisant)

  Vermiste goederen Indien van toepassing: zie verklaring betrokkene
  Letsel niet van toepassing
  Schade Bedrijfsschade van Advios B.V. van geschat op 150.000 euro.
  Schadebedrag 150000.00 EUR


  Benadeelde ADVIOS
  geb.datum/-plaats te
  Adres/-plaats SPACELAB 41 te AMERSFOORT
  Postcode/telefoon 3824 MR


  Vermiste goederen        Indien van toepassing: zie verklaring betrokkene
  Letsel                            niet van toepassing
  Schade                          Bedrijfsschade van naar schatting 150.000 euro.
  Schadebedrag               150000.00 EUR


  Dt/td opn. aangifte        dinsdag 23 juni 2009 10:40 uur
  Verbalisant(en)              HAMEETEMAN, HANS
  brigadier van politie Utrecht, district Binnensticht


  188 Wetboek van Strafrecht
  326 Wetboek van Strafrecht
  ivm
  46 LID 1 Wetboek van Strafrecht
  285 LID 1 Wetboek van Strafrecht
  261 LID 1 Wetboek van Strafrecht
  285B LID 1 Wetboek van Strafrecht
  317 LID 1 Wetboek van Strafrecht


  Signalement(en) indien van toepassing: zie verklaring betrokkene


  Sluiting Opgemaakt te ZEIST op 23 juni 2009 door
  Verbalisant(en) HAMEETEMAN, HANS, op ambtsbelofte
  (verbalisant)

  PL0920/09-192579- 20

   

  Rechtbank Utrecht stelt R. Geissen in het gelijk: opname van zijn aangifte is ten onrechte door politie Utrecht geweigerd

  De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

  Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

   

  Bezoekadres Utrechtseweg 141, Zeist
  Korpsonderdeel district Binnensticht
  Behandeld door Hans Hameeteman
  Ons kenmerk: 09-143096
  Datum: 11 juni 2009
  Onderwerp: aangifte doen

  Geachte heer Geissen,

  Via het Arrondissementsparket te Utrecht ben ik in kennis gesteld van uw klacht over het doen van aangifte.
  Ik wil u graag in de gelegenheid stellen om aangifte te doen en daarom verzoek ik u om contact met mij op te nemen voor het maken van een afspraak.

  Met vriendelijke groet,

  Hans Hameeteman

  Aan: R. Geissen
  Utrecht

  Bezoekadres: Kaap Hoorndreef 3, Utrecht
  Korpsonderdeel: Klachtbehandeling
  Behandeld door: H.A. Hofmann
  Telefoon: 09008844
  Ons kenmerk:
  Uw kenmerk:
  Datum: 2 juni 2009
  Onderwerp: Klacht politieoptreden

  Geachte heer Geissen,

  Naar aanleiding van ons gesprek van hedenmorgen, bevestig ik u met dit schrijven de voortgang die wij inzake de behandeling van uw klacht hebben afgesproken.

  Op de zitting van de rechter d.d. 27 mei jl hebt u aan de rechter stukken overhandigd. Deze stukken hadden betrekking op uw verdediging in een strafzaak die tegen u werd gevoerd naar aanleiding van een aangifte.

  De uitspraak van de rechter in die zaak, is van belang voor de aangifte die u wilt doen. Wij hebben afgesproken, dat de behandeling van uw klacht – het weigeren aangifte op te nemen – uitgesteld wordt tot het moment dat u zich bij mij meldt met de schriftelijke uitspraak zoals die vermoedelijk op 10 juni 2009 in het openbaar wordt gedaan. Aan de hand van deze uitspraak kan namelijk beoordeeld worden of en zo ja op welke grond c.q. welke strafbare feiten, aangifte gedaan kan worden.

  In verband met de klachttermijn, verzoek ik u, mij in ieder geval tussen 6 en 27 juli 2009 telefonisch te benaderen.

  Met vriendelijke groet,

  H.A. Hofmann
  Klachtbehandelaar

  Vonnis Mr. P.H. Ruijzendaal tegenover Advios Assurantiën BV en R. Geissen vanwege smaad, laster en belediging

  De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

  Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.
  vonnis
  RECHTBANK UTRECHT

  Sector handels- en familierecht

  zaaknummer / rolnummer: 266472 / KG ZA 09-426

  Vonnis in kort geding van 10 juni 2009

  in de zaak van

  MR. PETER HANS RUIJZENDAAL,
  wonende te Zeist,
  eiser,
  advocaat mr. P.H. Ruijzendaal,

  tegen

  1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
  ADVIOS ASSURANTIËN BV,
  gevestigd te Utrecht,
  2. RALPH GEISSEN,
  wonende te Utrecht,
  gedaagden,
  Advios Assurantiën BV vertegenwoordigd door haar bestuurder R. Geissen.

  Partijen zullen hierna Ruijzendaal, Advios en Geissen genoemd worden.

  1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  – de dagvaarding
  – de mondelinge behandeling
  – de pleitnota van Ruijzendaal
  – de pleitnota van Geissen.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

  2. De feiten

  2.1. Ruijzendaal heeft een cliënte van hem bijgestaan in de loonvorderingsprocedure
  tegen Advios. De aan die vordering ten grondslag liggende arbeidsovereenkomst is per 1
  juni 2008 geëindigd. BIj uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van de kantonrechter te
  Utrecht van 9 juli 2008 is de loonvordering bij verstek toegewezen.

  2.2. Geissen is de voormalig leidinggevende van de cliënte van Ruijzendaal en tevens
  bestuurder van Advios. Vanaf het einde van het hiervoor bedoelde dienstverband heeft
  Geissen de cliënte van Ruijzendaal alsmede haar zuster regelmatig e-mails gezonden, soms
  gemiddeld dertig per week. Geissen is ook berichten over hen gaan plaatsen op

   

   

  266472 / KG ZA 09-426
  10 juni 2009


  verschillende internetfora. De cliënte van Ruijzendaal heeft op 18 december 2008 aangifte
  gedaan bij de politie en Ruijzendaal heeft zijn cliënte alsmede haar mede-eisers, te weten
  haar partner en haar zuster, bijgestaan in een kort geding procedure tegen Advios en
  Geissen.

  2.3. Bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van 18 februari 2009 heeft de
  voorzieningenrechter van deze rechtbank, sterk verkort weergegeven, Advios en Geissen
  verboden om e-mails naar de cliënte van Ruijzendaal, dan wel naar derden of internetfora te
  zenden die haar schade kunnen berokkenen, en Advios en Geissen veroordeeld om alle de
  verzonden berichten naar de in het vonnis genoemde internetfora te (laten) verwijderen, met
  het gebod dat Advios en Geissen zich in de toekomst zullen onthouden van welke uitlating
  dan ook die de cliënte van Ruijzendaal schade kan berokkenen, alles op straffe van een door
  Geissen te betalen dwangsom, zulks tot een maximum van EUR 15.000,-.

  2.4. Tijdens de behandeling van het hiervoor genoemde kort geding is ter sprake
  gekomen dat Advios en Geissen ook e-mails aan Ruijzendaal zijn gaan zenden. Daarnaast is
  door hen ook informatie over Ruijzendaal op het internet geplaatst.
  Ruijzendaal heeft Advios en Geissen bij brief van 5 februari 2009 gesommeerd een aantal
  berichten van de diverse internetfora te verwijderen en zich in de toekomst van dergelijke
  uitlatingen te onthouden. Advios en Geissen hebben aan deze sommatie geen gevolg
  gegeven.

  2.5. Op de site BeoordeelZelf.nl heeft Geissen op 12 januari 2009 de volgende
  opmerking geplaatst:
  “P.H. Ruijzendaal uit Zeist is een grote boef die misbruik maakt van subsidie van de Raad
  voor Rechtsbijstand en er mede voor heeft gezorgd dat zijn cliënten in de gevangenis zijn
  beland(!). Hij is medeplichtig aan poging tot oplichting en afpersing in zijn rol als
  ‘advocaatje van Duiveltje’. ”
  Op de site yelloyello.com heeft Geissen op 12 januari 2009 de volgende tekst geplaatst:
  “Mr. P.H. Ruijzendaal wordt er van beschuldigd dat hij zich als advocaat heeft
  beziggehouden met het afpersen van bedrijven in opdracht van moslimfundamentalistische
  criminele organisatie. Recherche Utrecht heeft de zaak momenteel in onderzoek, formeel is
  Mr. P.H. Ruijzendaal derhalve “verdachte” van medeplichtigheid aan poging tot oplichting en
  afpersing.”

  Daarnaast sturen Geisen en Advios ook berichten aan derden, waaronder de Raad voor de
  Rechtsbijstand, Site Favon.org (Karen van Vlezen) en de journalist Stan de Jong en naar
  internetfora waarin allerlei aantijgingen worden aangehaald alsof het feiten zijn.

  2.6. Ook de deurwaarder die belast is met de executie van het vonnis van de
  kantonrechter van 9 juli 2008 en het vonnis van de voorzieningenrechter van 18 februari
  2009 ontvangt regelmatig e-mails van Advios en Geissen.

  2.7. Bij brief van 16 april 2009 heeft Stichting de Ombudsman aan Ruijzendaal te
  kennen gegeven dat een potentiële cliënte van Ruijzendaal naar aanleiding van de
  berichtgeving ove rhem op internet, zich tot de Stichting heeft gewend om inlichtingen te
  verkrijgen.

   

   

  266472 / KG ZA 09-426
  10 juni 2009


  2.8. Ook via de zoekmachine Google kunnen de hiervoor onder 2.5 genoemde berichten
  worden aangetroffen. Ruijzendaal ontvangt nog steeds e-mails van Advios en Geissen, soms
  meerder malen per dag.

  2.9. Geissen heeft op 19 mei 2009 een e-mail aan Ruijzendaal gezonden. In de aanhef
  daarvan is vermeld dat het een (door Geissen opgesteld) concept proces-verbaal betreft van
  een aangifte door Geissen (mede namens Advios) en dat deze aangifte niet door de politie
  Utrecht is opgenomen in verband met een lopende strafzaak. Dit geschrift geeft inzicht in de
  verwijten die Geissen aan Ruijzendaal en zijn cliënten maakt en maakt er onder meer
  melding van dat Geissen met de dood is bedreigd en dat hij slachtoffer is van een criminele
  samenspanning die door Ruyzendal is geregisseerd.

  3. Het geschil

  3.1. Ruijzendaal vordert – samengevat – Advios en Geissen hoofdelijk te veroordelen
  om geen e-mails meer aan Ruijzendaal, derden, Google of andere zoekmachines en/of
  internetfora te zenden die Ruijzendaal schade kunnen berokkenen, en alle verzonden
  berichten te (laten) verwijderen en hen te veroordelen zich in de toekomst van dergelijke
  uitlatingen te onthouden. Alles op straffe van een dwangsom en met veroordeling van de
  kosten van dit geding.

  3.2. Geissen voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van
  belang, nader ingegaan.

  4. De beoordeling

  4.1. Geissen heeft (mede namens Advios) toegezegd geen e-mails meer aan Ruijzendaal
  zelf toe te sturen. Daarbij heeft hij betoogd dat hij de email van 19 mei 2009 een mooie
  afsluiting vond en dat hij nu zal wachten tot dat de politie zijn aangifte in behandeling neemt
  en een onderzoek zal starten. De voorzieningenrechter gelooft Geissen op zijn woord dat hij
  deze toezegging gestand zal doen. Geissen heeft met het voorgaande aannemelijk gemaakt
  dat Ruijzendaal geen belang heeft bij een verbod op het toezenden van e-mails aan zijn
  adres. De vordering op dit punt zal om die reden worden afgewezen.

  4.2. Ten aanzien van de resterende vorderingen wordt het volgende overwogen.

  4.3. De vorderingen vormen een beperking van het aan ieder toekomend recht op
  vrijheid van meningsuiting als bedoeld in artikel 10 van het EVRM. Dat recht kan ingevolge
  het bepaalde in het tweede lid van artikel 10 EVRM slechts worden beperkt indien de
  beperking bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is,
  bijvoorbeeld ter bescherming van rechten van anderen. Van een beperking die bij de wet is
  voorzien, is sprake wanneer de publicatie onrechtmatig is in de zin van artikel 6:162 BW.

  4.4. Vooropgesteld moet worden dat het Advios en Geissen in beginsel vrij staat om
  hun mening te geven en te publiceren. Daarbij dienen echter de grenzen die de zorgvuldigheid
  in het maatschappelijk verkeer met zich brengt niet te worden overschreden.
  Van een dergelijke overschrijding kan sprake zijn, indien de gepubliceerde uitlatingen
  feitelijk onjuist of onnodig grievend zijn.

   

   

  266472 / KG ZA 09-426
  10 juni 2009


  4.5. Door Ruijzendaal stelt dat de onder 2.5. geciteerde uitlatingen feitelijk onjuist,
  opruiend en stemmingmakend zijn en bovendien onnodig verwarring zaaien onder
  (potentiële) cliënten van zijn kantoor. Ruijzendaal heeft tevens gesteld dat Advios en
  Geissen met hun uitlatingen onrechtmatig jegens hem handelen en met hun verdachtmakingen
  ook schade aan zijn kantoor zullen berokkenen.

  4.6. De voorzieningenrechter overweegt dat de gewraakte uitlatingen onrechtmatig zijn
  omdat zij opruiend en/of stemmingmakend zijn. Met de gewraakte uitlatingen wordt immers
  de indruk gewekt dat er een strafrechtelijk onderzoek tegen Ruijzendaal is ingesteld omdat
  hij verdacht is van strafbare feiten. Een dergelijke strafrechtelijke verdenking is echter niet
  aangetoond. Het publiceren van dergelijke verdachtmakingen die door Geissen niet kunnen
  worden gestaafd, is dan ook onrechtmatig. De door Ruijzendaal gevorderde verwijdering
  van publicaties en berichtgevingen waarin dergelijke verdachtmakingen voorkomen, zullen
  worden toegewezen.

  4.7. Het aan Geissen en Advios op te leggen verbod om e-mails aan derden, Google,
  andere zoekmachines en/of internetfora te zenden, dan wel uitlatingen in enige andere vorm
  te doen, zal gelet op het voorgaande eveneens worden toegewezen, met dien verstande dat
  daarbij zal worden bepaald dat Geissen en Advios in hun berichtgevingen Ruijzendaal niet
  mogen beschuldigen van het plegen van misdrijven of de indruk mogen wekken dat
  Ruijzendaal daarvan wordt verdacht.

  4.8. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

  4.9. Geissen zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden
  veroordeeld. De kosten aan de zijde van Ruijzendaal worden begroot op:
  – dagvaarding EU 72,25
  – vast recht 262,00
  – overige kosten 0,00
  – salaris advocaat 816,00
  Totaal EUR 1.150,25

  5. De beslissing

  De voorzieningenrechter

  5.1. verbiedt Geissen en Advios e-mails naar derden, de zoekmachine Google of
  andere zoekmachines of internetfora te zenden waarin Geissen en/of Advios Ruijzendaal
  beschuldigen van het plegen van misdrijven, of de indruk wekken dat Ruijzendaal van het
  plegen van misdrijven wordt verdacht,

  5.2. gebiedt Geissen en Advios om al de door of namens hen op intenet geplaatste
  informatie over Ruijzendaal, waaronder die op Google en de diverse internetfora, te (laten)
  verwijderen,

  5.3. verbiedt Geissen en Advios in de toekomst tegenover derden uitlatinge te doen
  waarin Ruijzendaal wordt beschuldigd van het plegen van misdrijven, dan wel de indruk
  wekken dat Ruijzendaal van het plegen van misdrijven wordt verdacht,

   

   

  266472 / KG ZA 09-426
  10 juni 2009


  5.4. bepaalt dat Geissen voor iedere dag dat hij, dan wel Advios, in strijd handelt met
  het in 5.2 bepaalde en voor iedere overtreding van het in 5.1 of 5.3 bepaalde, aan
  Ruijzendaal een dwangsom verbeurt van EUR 500,- per dag tot een maximum van in totaal
  EUR 15.000,–,

  5.5 veroordeelt Geissen Advios hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal
  zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van Ruijzendaal tot op heden begroot op
  EUR 1.150,25,

  5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

  5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

  Dit vonnis is gewezen door mr. H.AE. Uniken Venema en in het openbaar uitgesproken op
  10 juni 2009.

  w.g. griffier w.g. rechter

   

  Reactie van Politie Utrecht op R. Geissen’s klacht over het politieoptreden van MDNDR010

  De in brand gestoken Narges Achikzei en haar vriend hadden een heftig conflict met de 32-jarige Utrechtse ex-werkgever van de vrouw. De familie wordt in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Tegen hen is in ieder geval aangifte gedaan door een benadeelde. Deze is zelf weer gedagvaard om een week na de brandmoord voor de rechter te verschijnen in verband met smaad. Hij zou gedurende lange periode de vrouw - een ex-werkneemster - hebben belaagd met e-mails en haar eer en goede naam hebben aangetast.

  Zeer waarschijnlijk heeft dit conflict een rol gespeeld bij haar gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie wil nooit inhoudelijk reageren op vragen over het juridisch conflict. Duidelijk is dat het conflict Achikzei en andere betrokkenen sterk onder druk zette.

  Postbus 8300
  3503 RH Utrecht

  Aan:
  R. Geissen
  p/a Enoch Advocaten
  Postbus 4063
  3502 HB Utrecht

  Telefoon 0900-8844 (lokaal tarief)

  Bezoekadres
  Korpsonderdeel Bureau Veiligheid en Integriteit

  Behandeld door mw. M. van Rossum/iz
  Doorkiesnummer 0900-8844
  Ons kenmerk 2009-0595
  Datum 27 mei 2009
  Onderwerp Klacht politieoptreden

  Geachte heer Geissen,

  Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief d.d. 20 mei 2009, waarin u uw beklag doet over een optreden van de Politie Utrecht.

  Een deel van de klacht die u heeft ingediend heeft te maken met een kwestie, dat in een strafrechtelijke procedure wordt behandeld en beoordeeld. Het in behandeling nemen van dat deel van uw klacht volgens de klachtenregeling Politie Utrecht leidt tot een onwenselijke samenloop met de strafrechtelijke procedure, omdat het oordeel over een strafbaar feit bij het Openbaar Ministerie en de rechter ligt. Uw verweer dient u in eerste aanleg dan ook in het
  strafproces te voeren.

  Zodra de opsporing en vervolging zijn beïndigd, bijvoorbeeld door een onherroepelijke uitspraak van de strafrechter of een sepot, ontvangt u daarvan bericht. Indien uw klachtpunten daarbij niet zijn betrokken, kunnen deze alsnog in behandeling worden genomen tot één jaar na de datum van het sepotbesluit of de uitspraak van de rechter.
  Indien u daar prijs op stelt kunt u mij dit laten weten. Ik verzoek u mij in dat geval tevens een kopie van de beslissing van de rechter of het sepotbesluit te sturen.

  Het deel van uw klacht dat betrekking heeft op het weigeren een aangifte op te nemen kan wel worden behandeld conform de klachtenregeling. Ik heb uw brief doorgestuurd naar een klachtbehandelaar van de Politie Utrecht, die contact met u zal opnemen om met u te bespreken op welke wijze uw brief het beste kan worden behandeld. Daarvoor neemt hij/zij naar verwachting binnen 2 weken contact met u op.
  In verband met de vakantie van enkele klachtbehandelaars van de Politie Utrecht is het mogelijk, dat dit wat langer duurt.

  Informatie over de klachtenprocedure vindt u in de bijgaande folder.

  Hoogachtend,

  mw. M. van Rossum
  Regionaal klachtencoördinator